Ambasada SAD-a – Ambasada Sjedinjenih Američkih Država.

BAM – Konvertibilna marka je zakonsko sredstvo plaćanja u BiH od 1998. godine, kada je zamijenila bosanski dinar. Međunarodna oznaka za KM je BAM.

BiH – zvanični naziv države prema Ustavu je Bosna i Hercegovina, a skraćenica “BiH” se koristi u tekstu kao i u službenim nazivima institucija sa istim značenjem.

CIK – Centralna izborna komisija BiH nadležna je za provedbu Aneksa III Dejtonskog mirovnog sporazuma, Izbornog zakona BiH, Zakona o finansiranju političkih stranaka; učestvuje u implementaciji Izbornog zakona RS, Izbornog zakona BD BiH, Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i smjeni načelnika u FBiH, Zakona o Vijeću ministara BiH i Ustava BiH (Aneks 4. Okvirnog sporazuma za mir u BiH), Ustava FBiH i Ustava RS u dijelu koji se odnosi na izbore.

CoE – Vijeće Evrope je vodeća organizacija za ljudska prava na kontinentu. Uključuje 46 država članica, od kojih su 27 članice Evropske unije.

DB ili BD – službeni naziv distrikta prema Ustavu je Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, a skraćenica “DB ili BD” se koristi u tekstu kao i u službenim nazivima institucija sa istim značenjem.

Dejtonski mirovni sporazum – Opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini, poznat i kao Dejtonski mirovni sporazum (DPA), Daytonski sporazum, Pariški protokol ili Dejtonsko-pariški sporazum, mirovni je sporazum postignut u bazi ratnog zrakoplovstva Wright-Patterson u blizini grada Daytona, Ohajo, Sjedinjene Američke Države, u novembru 1995. godine, a formalno potpisan u Parizu 14. decembra 1995. godine. Ovim sporazumima okončan je rat u Bosni koji je trajao tri i pol godiine godine, jedan od oružanih sukoba u bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Važeći Ustav Bosne i Hercegovine je Aneks 4. Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Društvena odgovornost preduzeća – često skraćeno “CSR”, inicijativa je korporacije za procjenu i preuzimanje odgovornosti za uticaj kompanije na okoliš i društveno blagostanje.

ECTS – Evropski sistem prenosa i akumulacije kredita je sistem kredita osmišljen da olakša studentima kretanje između različitih zemalja. Budući da se zasnivaju na postignućima u učenju i opterećenju kursa, student može prenijeti svoje ECTS bodove sa jednog univerziteta na drugi, tako da se oni sabiraju kako bi doprinijeli individualnom diplomskom programu ili usavršavanju. ECTS pomaže da učenje bude više usmjereno na studenta. Predstavlja centralni alat u Bolonjskom procesu, koji ima za cilj da nacionalne sisteme učini kompatibilnijim. ECTS također pomaže u planiranju, izvođenju i evaluaciji studijskih programa i čini ih transparentnijim.

Entiteti – Političke podjele Bosne i Hercegovine stvorene su Dejtonskim sporazumom. Sporazumom je zemlja podijeljena na dva entiteta: Federaciju Bosne i Hercegovine (FBiH) i Republiku Srpsku (RS). FBiH je sastavljena uglavnom od Bošnjaka i Hrvata, dok je RS sastavljena uglavnom od Srba. Svaki entitet upravlja otprilike jednom polovinom teritorije države. Sama FBiH ima federalnu strukturu i sastoji se od 10 autonomnih kantona. Grad Brčko u sjeveroistočnoj Bosni sjedište je Distrikta Brčko (BD), samoupravne administrativne jedinice; dio je i FBiH i RS. Distrikt je ostao pod međunarodnim nadzorom.

Evropski volonterski servis – je projekat Evropske komisije koji omogućava mladoj osobi (17-30 godina) da postane volonter u drugoj zemlji na određeni period, obično između 2-12 mjeseci.

FBiH – zvanični naziv entiteta prema Ustavu Federacije BiH, a skraćenica “FBiH” se koristi u tekstu kao i u službenim nazivima institucija sa istim značenjem.

Instrument za pretpristupnu pomoć – Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) je način na koji EU podržava reforme u ‘zemljama proširenja’ uz finansijsku i tehničku pomoć. IPA fondovi izgrađuju kapacitete zemalja tokom procesa pristupanja, što rezultira progresivnim, pozitivnim pomacima u regionu.

Komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH – Komisija je nadležna za potvrđivanje osnovnih principa i koordinaciju aktivnosti svih grupa od značaja za promociju i zaštitu uloge i položaja mladih u BiH s ciljem unaprjeđenja njihovih uslova života, kao i za međunarodno predstavljanje pitanja mladih u BiH.

Lokalni volonterski servis – Lokalni volonterski servisi pružaju usluge organizatorima volontiranja, volonterima i korisnicima volontiranja bez naknade.

MLADI – Sva tri zakona o mladima u BiH definišu omladinsku populaciju kao osobe od 15 do 30 godina starosti.

Moba – starinski običaj uzajamnog pomaganja u seoskim domaćinstvima. Moba je pomoć u poslovima koji zahtijevaju više radne snage, zajednički rad.

MZ – (mjesna zajednica) selo ili dio grada u BD.

NVO – NVO je skraćenica za nevladinu organizaciju. Iako ne postoji univerzalno usaglašena definicija NVO, obično je to dobrovoljna grupa ili institucija sa društvenom misijom, koja djeluje nezavisno od vlade.

OKORUZ – Osiguranje kvaliteta omladinskog rada u zajednici.

Okvir razvojne pomoći Ujedinjenih nacija (UNDAF) je strateški, srednjoročni okvir za rezultate koji opisuje kolektivnu viziju i odgovor sistema UN-a na nacionalne razvojne prioritete i rezultate na osnovu normativnih principa programiranja. On opisuje kako će timovi UN-a u zemlji doprinijeti postizanju razvojnih rezultata na osnovu zajedničke analize zemlje i komparativne prednosti UN-a.

Omladinska politika – obuhvata sve mjere i aktivnosti državnih organa, institucija, udruženja i drugih aktera usmjerenih na unaprjeđenje i promociju položaja i statusa mladih.

OSCE – Organizacija za sigurnost i saradnju ima sveobuhvatan pristup sigurnosti koji obuhvata političko-vojne, ekonomske i ekološke i ljudske aspekte. Stoga se bavi širokim spektrom pitanja vezanih za sigurnost, uključujući kontrolu naoružanja, mjere za izgradnju povjerenja i sigurnosti, ljudska prava, nacionalne manjine, demokratizaciju, policijske strategije, borbu protiv terorizma i ekonomske i ekološke aktivnosti.

PAOR – PRONI Akademija omladinskog rada.

PDP- Poziv za dostavljanje ponuda.

Regionalni ured za saradnju mladih (RYCO) je institucionalni mehanizam koji nezavisno funkcioniše, a osnovalo ga je šest učesnika sa Zapadnog Balkana (WB 6): Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija, sa ciljem da promoviše duh pomirenja i saradnju mladih u regionu kroz programe razmjene mladih.

RS – službeni naziv entiteta prema Ustavu je Republika Srpska, a skraćenica “RS” se koristi u tekstu kao i u službenim nazivima institucija istog značenja.

UG – udruženje građana.

UMiD – Uči, misli i djeluj – trening za omladinske lidere.

UN – Ujedinjene nacije su međuvladina organizacija koja ima za cilj održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, razvijanje prijateljskih odnosa među nacijama i ostvarivanje međunarodne saradnje.

Vijeće za mlade – je savjetodavno tijelo koje je osnovala vlada za promociju i koordinaciju aktivnosti vezanih za razvoj, realizaciju i sprovođenje omladinske politike i predlaganje mjera za njeno unaprjeđenje. Njegov glavni cilj je uspostavljanje saradnje između različitih aktera – resornih ministarstava, različitih javnih organa, institucija, omladinskog i sektora civilnog društva.

Volonterizam – organizovana dobrovoljna aktivnost ili pružanje usluga ili obavljanje aktivnosti u cilju opće i zajedničke dobrobiti ili dobrobiti drugog lica bez novčane naknade ili materijalne koristi.

Volonterska ID – registar volonterskih aktivnosti.

WPAY – Svjetski program akcije za mlade.

Youth Pass – Youth Pass je alat za dokumentovanje i priznavanje ishoda učenja iz aktivnosti omladinskog rada. Dostupan je za projekte koje finansira Erasmus+: programe Mladi u akciji (2014-2020) i Mladi u akciji (2007-2013). Predstavlja dio strategije Evropske komisije za poticanje priznavanja neformalnog učenja, provođenje politika u praksi i prakse u politikama.

ZZJ – Zavod za javno zdravstvo.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA