Na državnom nivou, Ministarstvo civilnih poslova BiH upravlja budžetom koji se izdvaja za administrativne troškove i troškove osoblja za Ministarstvo i Komisiju za koordinaciju pitanja mladih u BiH. Ovaj dio budžeta ne može se odvojiti od ukupnih operativnih izdvajanja.

Vlada RS je za svoje različite programe, projekte i mjere u Budžetu za 2022. godinu planirala 2.311.500 KM, a od tog iznosa posebna budžetska stavka za omladinsku politiku iznosi 100.000 eura.

Vlada FBiH je u svom Budžetu za 2022. godinu planirala 204.000 eura za program za mlade.

Pitanja mladih su u nadležnosti entiteta i programi za mlade i omladinske organizacije finansiraju relevantne institucije nadležne za pitanja mladih. Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS uspostavilo je Omladinsku politiku RS od 2006. godine i kroz njenu implementaciju finansiraju se omladinske organizacije i programi za mlade. Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS obezbjeđuje podršku, finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih organizacija putem redovnih godišnjih javnih poziva. Ministarstvo finansira projekte u skladu sa „Uredbom o uslovima i kriterijumima za finansiranje programa i projekata za unaprjeđenje položaja mladih i unapređenje i razvoj omladinskog organizovanja“. Sve mogućnosti finansiranja objavljuju se u dnevnim novinama i na web stranici Ministarstva. Smjernice, obrazac za prijavu i prateća tenderska dokumentacija također se bjavljuju na web stranici Ministarstva. Uputstva sadrže informacije o pravilima konkursa, kriterijumima za prijavu, kriterijumima koji se odnose na sadržaj projekata, iznosu sredstava za realizaciju projekta, vremenskom okviru, kriterijumima prihvatljivosti projekta i tabelu bodovanja projekata. Ministarstvo donosi procjenu i odluku o prihvatanju i finansiranju projekata. Nakon donošenja odluke Ministarstvo potpisuje ugovore sa organizacijama, kontroliše izvršenje projekata i utrošak sredstava u skladu sa potpisanim ugovorima. Ministarstvo takođe pruža podršku kroz učešće u projektnim aktivnostima, obezbeđuje tehničku, savjetodavnu i druge vrste podrške tokom realizacije projekta (učešće na okruglim stolovima, promocijama, forumima, konferencijama i sl.). Ministarstvo u 2022. godini finansira sljedeće omladinske projekte predviđene Budžetom RS za 2022. godinu:

  • podrška projektima izgradnje objekata za djecu i omladinu, 1.030,00 eura;
  • subvencije za stambeno zbrinjavanje mladih, 1.150,00 eura;
  • je ustanove koje se bave grantovima za mlade, 7.500 eura;
  • programi Omladinske politike, 100.000 eura;
  • Programi za mlade u ruralnim područjima, 17.500 eura;
  • programi mobilnosti mladih, 17.500 eura;

Budžet FBiH za 2022. godinu ima jednu budžetsku liniju namijenjenu mladima pod nazivom “Transfer za mlade” kojom upravlja Ministarstvo kulture i sporta FBiH, kao podršku omladinskim organizacijama i planirana sredstva iznose 240.000 eura.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA