Status u nacionalnom zakonodavstvu

Definicija omladinskog radnika data je samo u Zakonu o mladima Brčko distrikta BiH. To i dalje znači da druga dva entiteta niti državni nivo nemaju definiciju omladinskog radnika.

Osnivačka skupština Asocijacije profesionalnih omladinskih radnika (Asocijacija profesionalnih omladinskih radnika – APOR) održana je 7. juna 2008. godine i okupila je 11 omladinskih radnika PRONI Centra za razvoj mladih, Centra za obrazovanje mladih i Instituta za razvoj mladih KULT. Osnivači Udruženja profesionalnih omladinskih radnika (APOR) biraju svoju organizaciju koja će biti zasnovana na članstvu i otvorena za primanje u članstvo praktičara omladinskog rada, a ne svoje organizacije i/ili institucije. Ministarstvo pravde BiH, nadležno za registraciju udruženja i provjeru usklađenosti statuta nevladinih organizacija sa Zakonom o udruženjima i fondacijama u BiH, odgovorilo je na zahtjev PAOR-a dvije godine kasnije, u avgustu 2010. godine, tražeći neke izmjene i dopune. Kao odgovor na dopis ministarstva, APOR je obustavio proces registracije i od tada nisu preduzeti nikakvi važniji koraci.

Institut za razvoj mladih KULT je kroz svoju UMiD inicijativu uspio napraviti određeni pomak ka afirmaciji profesije omladinskog rada u Federaciji BiH.

Obrazovanje, obuka i prepoznavanje vještina

Edukacija omladinskih radnika u okviru PRONI modela odvijala se od 1998. do 2007. godine i bila je organizovana kao univerzitetski kursevi na različitim nivoima po ugovornom programu obuke koji je obezbjeđivao Univerzitet Jönköping.

Prva faza je bio osnovni kurs, koji je vodio do sertifikata iz liderstva i razvojnog rada sa mladima (nivo A, 30 ECTS i Evropski sistem prenosa kredita) sa Univerziteta Jönköping. Ovaj kurs je zamišljen kao jednogodišnja vanredna studija. Cilj je bio stvoriti omladinske radnike koji su sposobni da djeluju u područjima sukoba, te da se mladi ljudi različitih nacionalnosti sretnu i rade na pomirenju. U predmetnom dokumentu je naglašeno da je oruđe profesionalnog omladinskog radnika socijalno obrazovanje, što znači da se omladinski rad posmatra kao situacija učenja. U različitim aktivnostima, omladinski radnik će staviti naglasak na dijalog radi promocije vještina i vrijednosti. Samospoznaja je još jedan element u obrazovanju. Kurs se sastojao od četiri bloka i praktičnog rada. U rezidenciji su se sastajali studenti iz različitih gradova kako bi zajedno radili na pomirenju. Pored toga, univerzitetski program je imao za cilj da obrazuje i osposobi profesionalce koji rade sa djecom i mladima u cilju sticanja znanja i vještina neophodnih za individualni i grupni rad sa mladima u oblasti ličnog i društvenog razvoja, samopouzdanju, razvoja vrijednosti i stavova, komunikacije, rada na konfliktima i aktivnog učešća u izgradnji i razvoju društva.

Kontinuirano obrazovanje (nivo B, 30 ECTS) također je zamišljeno kao jednogodišnje vanredno usavršavanje. Studenti su dobili certifikat u oblasti liderstva i razvojnog omladinskog rada, nivo B, sa Univerziteta Jönköping. Fokus ove edukacije je bio priprema omladinskih radnika za trenere drugih dobrovoljnih omladinskih radnika u područjima pogođenim sukobima. Cilj je bio da se dalje razvijaju vještine i znanja od prvog nivoa. Omladinski radnici kao treneri radili su u kontekstu socijalnog obrazovanja, što podrazumijeva rad na okolišu kako bi se mladima olakšalo rast. Drugi element koji je naglašen u ovom kursu bila je transformacija sukoba, shvaćena kao okupljanje ljudi kako bi se suprotstavili njihovim predrasudama i stereotipnim stavovima. Kao treća faza kurs nivoa B plus nagrađen je sa pet švedskih kredita. Cilj je bio regrutirati lokalno stanovništvo kao buduće trenere omladinskih radnika. Polaznici su obučeni za predavanja i praksu kao mentori studentima na kursevima B nivoa u grupnom i praktičnom radu.

Centar za obrazovanje mladih realizuje edukaciju o liderstvu i razvojnog rada s mladima koja je akreditovana sa 30 ETCS bodova u saradnji sa Univerzitetom Jonkoping.

Institut za razvoj mladih KULT implementira inicijativu „Learn, think and act!“ (Uči, misli i djeluj) za omladinske lidere i općinske službenike za mlade.

PRONI Centar za razvoj mladih, uz podršku projekta Forum Syd Balkan, pokušao je 2007. godine da lokalizuje ovaj univerzitetski program i rezultat toga je PRONI Akademija omladinskog rada koja je postala prepoznatljiv edukativni program u više od 20 opština i gradova u BiH za dodjeljivanje certifikata za omladinski rad.

 • PRONI akademija omladinskog rada (PAOR):

PAOR je jedinstven program Centra za razvoj mladih PRONI koji mladima pruža znanja iz oblasti omladinskog rada, omladinskog aktivizma i rješavanja konflikata. PAOR akademija se sastoji od šest modula u periodu od osam mjeseci (šest mjeseci teorije i dva mjeseca prakse) i ima tri obrazovna nivoa (PAOR A, B i B+). Cilj PAOR programa je osnažiti aktiviste i omladinske radnike da unaprijede svoje vještine realizacije aktivnosti omladinskog rada, prvenstveno sa mladima koji su članovi PRONI omladinskih klubova koji djeluju u okviru mreža omladinskih klubova u BiH.

PRONI akademija omladinskog rada (PAOR) ima za cilj da standardizira obuku omladinskih radnika kako bi se kvalitet programa vezanih za rad s mladima podigao na viši nivo, te kako bi budući lideri omladinskih organizacija i omladinski radnici stekli adekvatna znanja, vještine i iskustvo, a sve u cilju podizanja kvaliteta omladinskog rada kao profesije u BiH.

Nastavni plan i program PRONI akademija omladinskog rada objedinjuje teorijska dostignuća naučnih disciplina kao što su pedagogija, socijalna pedagogija, sociologija, psihologija, socijalna psihologija itd., ali i preko dvadeset godina praktičnog iskustva PRONI Centra za razvoj mladih u vođenju i formiranju omladinskih organizacija, omladinskih centara i omladinskih klubova.

Važno je napomenuti da smo se pri odabiru naučnih teorija i praktičnog dijela nastavnog plana i programa rukovodili najnovijim dostignućima iz navedenih naučnih disciplina, ali i principima i vrijednostima neformalnog obrazovanja i eksperimentalnog učenja kao metodologije kroz koju sprovodimo naše programe.

 • PAOR – A nivo (Osnove omladinskog rada)

Predmet „Osnove omladinskog rada“ ima za cilj pružiti mladim ljudima osnovna znanja iz oblasti omladinskog rada kako bi doprinijeli ličnom i društvenom razvoju mladih u BiH, te ih uključili u različite društveno-političke procese koji se tiču mladih ljudi. S obzirom da mladi ljudi u BiH nisu dovoljno uključeni u društveno-političke procese koji ih okružuju, važno je da kroz omladinski rad, koji, između ostalog, uključuje i određeni skup znanja, vještina i vrijednosti, mladi budu uključeni u procese koji ih okružuju, te na svoj način doprinose zajednici u kojoj žive, kao i BiH u cjelini. Polaznici kursa „Osnove omladinskog rada“ steći će osnovna znanja i vještine za širenje ideja i vrijednosti rada s mladima u svojim sredinama, te mladima pružiti alternativu svakodnevnom životu, ali i omogućiti drugim mladim ljudima da svoje vrijeme provode korisno i kreativno.

BiH je još uvijek u procesu tranzicije iz poslijeratnog u mirnodopsko i prosperitetno društvo, tako da smatramo da se mladi moraju koristiti kao resurs u procesu tranzicije, a sa setom određenih znanja i vještina mladi ljudi svakako mogu doprinijeti ovom procesu. Kroz kurs „Osnove omladinskog rada“ polaznici stiču neophodna znanja i vještine koje će im pomoći da svojim idejama i stavovima doprinesu izgradnji prosperitetne BiH.

Očekivani individualni ishodi učenja polaznika kursa su:

 • Znanje: Učesnici će steći osnovna znanja o tome šta je omladinski rad i kako izgleda u praksi. Pored toga, imaće priliku da nauče kako da rade sa grupama mladih i grade tim, ali i da se nose sa konfliktima tokom bavljenja omladinskim radom. S obzirom na porast nacionalizma, radikalizma i ekstremizma u BiH, regionu, ali i Evropi, učesnici će naučiti kako se nositi sa ovim društvenim fenomenima kao omladinski radnici.
 • Vještine: Tokom kursa “Osnove omladinskog rada” polaznici će steći vještine organizovanja grupa mladih kako bi odgovorili na potrebe mladih u svojoj zajednici. Osim toga, steći će vještine kritičkog mišljenja, komunikacijske vještine, vještine rješavanja problema i vještine analize društveno-političke situacije u kojoj se mladi nalaze u svojoj zajednici, te će zajedno s mladima moći pronaći načine da odgovore na svoje potrebe zajedno sa drugim mladim ljudima.
 • Kompetencije: Nakon završetka kursa, polaznici će moći da podrže i osnaže mlade ljude iz svojih zajednica kako bi mogli u potpunosti učestvovati u stvaranju zajednica usmjerenih na mlade ljude. Osim toga, moći će mladima pružiti siguran prostor i prilike za učenje kako bi ostvarili svoj puni potencijal, ali i da doprinesu razvoju omladinskog sektora u svojim sredinama.

Moduli koji se obrađuju na kursu “Osnove omladinskog rada”:

 • Uvod u omladinski rad;
 • Omladinski rad u praksi;
 • Individualni rad sa mladima;
 • Osnove rada sa grupama i team building;
 • Transformacija sukoba;
 • Radikalizam i ekstremizam među mladima u savremenom društvu.
 • PAOR B nivo (Obuka za trenere u oblasti omladinskog rada)

Kurs „Obuka za trenere u oblasti omladinskog rada“ ima za cilj da mladim ljudima pruži znanja, veštine i iskustvo u oblasti sprovođenja obuke iz oblasti omladinskog rada za buduće omladinske radnike kako bi doprinjeli ličnom i društvenom razvoju mladih ljudi u BiH s ciljem da školuju buduće omladinske radnike. S obzirom da mladi ljudi u Bosni i Hercegovini nisu dovoljno uključeni u društveno-političke procese koji ih okružuju, važno je da se kroz rad s mladima, koji podrazumijeva određeni skup znanja, vještina i vrijednosti, mladi ljudi budu uključeni u procese koji ih okružuju, te na svoj način doprinose zajednicama u kojima žive, kao i zemlji u cjelini.

Polaznici kursa „Obuka za trenere u oblasti omladinskog rada“ stiču osnovna znanja i vještine, te dobijaju priliku da obrazuju nove generacije omladinskih radnika da šire ideje i vrijednosti omladinskog rada u svojim sredinama, te mladima omoguće alternativu svakodnevnom životu, ali i omoguće drugim mladim ljudima da postanu nosioci pozitivnih projekata u svojim sredinama.

BiH je još uvijek u procesu tranzicije iz poslijeratnog u mirnodopsko i prosperitetno društvo, tako da smatramo da se mladi moraju koristiti kao resurs u procesu tranzicije, a sa setom određenih znanja i vještina mladi ljudi svakako mogu doprinijeti ovom procesu. Kroz kurs „Obuka za trenere u oblasti omladinskog rada“ polaznici će steći neophodna znanja i vještine koje će im pomoći da svojim idejama i stavovima doprinesu izgradnji prosperitetne Bosne i Hercegovine.

Očekivani individualni ishodi učenja polaznika kursa su:

 • Znanje: Učesnici će steći osnovna znanja o tome šta je obuka i kako je planirati i implementirati. Osim toga, imat će priliku da nauče koje vještine i znanja su potrebni za izvođenje treninga, kako raditi sa grupama mladih i graditi tim, ali i rješavati konflikte tokom realizacije treninga.
 • Vještine: Tokom kursa „Obuka za trenere u oblasti omladinskog rada“ polaznici će steći vještine planiranja, implementacije i kvalitetnog izvještavanja iz sprovedenih obuka. Osim toga, steći će vještine kritičkog mišljenja, komunikacijske vještine potrebne za kvalitetnu provedbu treninga, vještine rješavanja problema i vještine za promovisanje tolerancije i različitosti u društvu, te će moći dobro komunicirati sa mladima i javnošću.
 • Kompetencije: Nakon završetka kursa, polaznici će moći da podrže i osnaže mlade ljude iz svojih zajednica kako bi mogli u potpunosti učestvovati u uspostavljanju zajednica prilagođenih potrebama mladih. Osim toga, moći će provoditi razne obuke za mlade ljude kako bi proširili mrežu omladinskih radnika, a time i širili ideju omladinskog rada te stavove i vrijednosti koje stoje iza ove profesije.

Kurs “Obuka za trenere u oblasti omladinskog rada” sastoji se od sljedećih modula:

 • Osnove obuke u oblasti omladinskog rada;
 • Promovisanje tolerancije i prihvatanja različitosti;
 • Komunikacija sa javnošću;
 • Upravljanje i organizacija rada u omladinskom klubu;
 • Zaštita i sigurnost mladih;
 • Transformacija sukoba (napredni nivo);
 • PAOR B + nivo (menadžment u omladinskim organizacijama)

Predmet „Menadžment u omladinskim organizacijama“ ima za cilj da mladima pruži osnovna znanja iz oblasti kvalitetnog vođenja omladinskih organizacija kako bi kreirali buduće lidere u omladinskom sektoru koji će na kvalitetan način voditi omladinske organizacije i na taj način osnažiti omladinski sektor u BiH. Menadžment u omladinskim organizacijama ima složenu i zahtjevnu ulogu brige o zaposlenima u omladinskim organizacijama, njihovom ličnom i profesionalnom razvoju, ali i ostvarivanju svrhe i ciljeva organizacije. Da bi uspjeli, potrebno je da posjeduju određeni skup znanja i vještina koje želimo da pružimo učesnicima.

Polaznici kursa „Menadžment u omladinskim organizacijama“ steći će osnovna znanja i vještine za širenje ideja i vrijednosti omladinskog rada u svojim sredinama, a kvalitetno upravljanje omladinskim organizacijama će ojačati omladinski sektor i njegov uticaj na zajednice u kojima djeluju.

Model upravljanja omladinskim organizacijama koji PRONI Centar za razvoj mladih predlaže ovim priručnikom, ali i sam kurs, model je pod sloganom „S mladima, za mlade“, koji podrazumijeva uključivanje mladih u različite procesa odlučivanja u organizaciji.

Očekivani individualni ishodi učenja polaznika kursa su:

 • Znanje: Učesnici će steći osnovna znanja o tome šta su interpersonalne vještine potrebne za kvalitetno upravljanje omladinskim organizacijama i kako menadžment izgleda u praksi. Osim toga, steći će potrebna znanja o pripremi i upravljanju projektima, te zagovaranju i lobiranju da se na kvalitetan način zalažu za potrebe mladih u svojim sredinama.
 • Vještine: Tokom kursa „Menadžment u omladinskim organizacijama“ polaznici će steći vještine vođenja omladinskih klubova, kao i upravljanje ljudskim resursima u omladinskim organizacijama. Osim toga, steći će i interpersonalne vještine potrebne za lični razvoj, razvoj zaposlenih i volontera u omladinskim organizacijama i omladinskom klubu, kao i komunikacijske vještine potrebne za komunikaciju sa donosiocima odluka na različitim nivoima.
 • Kompetencije: Nakon završenog kursa polaznici će moći voditi timove omladinskih radnika i kreirati programe koji će ojačati položaj mladih u njihovim sredinama i šire. Pored toga, učesnici će zajedno sa mladima raditi na definisanju potreba mladih u zajednicama, te će u saradnji sa mladima svojim radom kompetentno i odgovorno odgovoriti na potrebe mladih.

Kurs “Menadžment u omladinskim organizacijama” sastoji se od sljedećih modula:

 • Razvoj interpersonalnih vještina
 • Upravljanje projektima
 • Upravljanje društvenim medijima
 • Savjetodavne vještine u radu sa mladima
 • Lobiranje i zagovaranje
 • Upravljanje ljudskim resursima

Mobilnost omladinskih radnika

Ne postoji evidencija o mobilnosti omladinskih radnika u zemlji. BiH ima priliku da učestvuje u Erasmus+ Youth programu, koji omogućava mobilnost omladinskih radnika iz BiH kroz projekte omladinskih organizacija.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA