BAM – Konvertibilna marka je zakonsko sredstvo plaćanja u BiH od 1998. godine, kada je zamijenila bosanski dinar. Međunarodna oznaka za KM je BAM.

BiH – zvanični naziv države prema Ustavu je Bosna i Hercegovina, a skraćenica “BiH” se koristi u tekstu kao i u službenim nazivima institucija sa istim značenjem.

CIK – Središnje izborno povjerenstvo BiH nadležno je za provedbu Aneksa III Dejtonskog mirovnog sporazuma, Izbornog zakona BiH, Zakona o financiranju političkih stranaka; sudjeluje u implementaciji Izbornog zakona RS, Izbornog zakona BD BiH, Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i smjeni načelnika u FBiH, Zakona o Vijeću ministara BiH i Ustava BiH (Aneks 4. Okvirnog sporazuma za mir u BiH), Ustava FBiH i Ustava RS u dijelu koji se odnosi na izbore.

CoE – Vijeće Europe je vodeća organizacija za ljudska prava na kontinentu. Uključuje 46 država članica, od kojih su 27 članice Europske unije.

DB ili BD – Službeni naziv distrikta prema Ustavu je Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, a kratica “DB ili BD” se koristi u tekstu kao i u službenim nazivima institucija sa istim značenjem.

Dejtonski mirovni sporazum – Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini, poznat i kao Dejtonski mirovni sporazum (DPA), Daytonski sporazum, Pariški protokol ili Dejtonsko-pariški sporazum, mirovni je sporazum postignut u bazi ratnog zrakoplovstva Wright-Patterson u blizini grada Daytona, Ohajo, Sjedinjene Američke Države, u novembru 1995. godine, a formalno potpisan u Parizu 14. prosinca 1995. godine. Ovim sporazumima okončan je rat u Bosni koji je trajao tri i pol godiine godine, jedan od oružanih sukoba u bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Važeći Ustav Bosne i Hercegovine je Aneks 4. Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Društvena odgovornost poduzeća – često skraćeno “CSR”, inicijativa je korporacije za procjenu i preuzimanje odgovornosti za uticaj kompanije na okoliš i društveno blagostanje.

ECTS – Europski sustav prijenosa i akumulacije kredita je sustav kredita osmišljen da olakša studentima kretanje između različitih zemalja. Budući da se temelje na postignućima u učenju i opterećenju kursa, student može prenijeti svoje ECTS bodove sa jednog sveučilišta na drugi, tako da se oni zbrajaju kako bi doprinijeli individualnom diplomskom programu ili usavršavanju. ECTS pomaže da učenje bude više usmjereno na studenta. Predstavlja centralni alat u Bolonjskom procesu, koji ima za cilj da nacionalne sustave učini kompatibilnijim. ECTS također pomaže u planiranju, izvođenju i evaluaciji studijskih programa i čini ih transparentnijim.

Entiteti – Političke podjele Bosne i Hercegovine stvorene su Dejtonskim sporazumom. Sporazumom je zemlja podijeljena na dva entiteta: Federaciju Bosne i Hercegovine (FBiH) i Republiku Srpsku (RS). FBiH je sastavljena uglavnom od Bošnjaka i Hrvata, dok je RS sastavljena uglavnom od Srba. Svaki entitet upravlja otprilike jednom polovinom teritorije države. Sama FBiH ima federalnu strukturu i sastoji se od 10 autonomnih kantona. Grad Brčko u sjeveroistočnoj Bosni sjedište je Distrikta Brčko (BD), samoupravne administrativne jedinice; dio je i FBiH i RS. Distrikt je ostao pod međunarodnim nadzorom.

Europski volonterski servis – je projekt Europske komisije koji omogućava mladoj osobi (17-30 godina) da postane volonter u drugoj zemlji na određeno razdoblje, obično između 2-12 mjeseci.

FBiH – Zvanični naziv entiteta prema Ustavu je Federacije Bosne i Hercegovine, a kratica “FBiH” se koristi u tekstu kao i u službenim nazivima institucija sa istim značenjem.

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) je sredstvo kojim EU podržava reforme u regionu proširenja uz financijsku i tehničku pomoć od 2007. godine. IPA fondovi izgrađuju kapacitete korisnika tijekom procesa pristupanja, što rezultira progresivnim, pozitivnim pomacima u regionu.

Lokalni volonterski servis – Lokalni volonterski servisi pružaju usluge organizatorima volontiranja, volonterima i korisnicima volontiranja bez naknade.

MLADI – Sva tri zakona o mladima u BiH definiraju omladinsku populaciju kao osobe od 15 do 30 godina starosti.

Moba – starinski običaj uzajamnog pomaganja u seoskim kućanstvima. Moba je pomoć u poslovima koji zahtijevaju više radne snage, zajednički rad.

MZ – (mjesna zajednica) selo ili dio grada u BD.

NVO – NVO je skraćenica za nevladinu organizaciju. Iako ne postoji univerzalno usaglašena definicija NVO, obično je to dobrovoljna skupina ili institucija sa društvenom misijom, koja djeluje neovisno od vlade.

OKORUZ – Osiguranje kvalitete omladinskog rada u zajednici

Okvir razvojne pomoći Ujedinjenih nacija (UNDAF) je strateški, srednjoročni okvir za rezultate koji opisuje kolektivnu viziju i odgovor sustava UN-a na nacionalne razvojne prioritete i rezultate na osnovu normativnih principa programiranja. On opisuje kako će timovi UN-a u zemlji doprinijeti postizanju razvojnih rezultata na osnovu zajedničke analize zemlje i komparativne prednosti UN-a.

Omladinska politika – obuhvaća sve mjere i aktivnosti državnih tijela, institucija, udruga i drugih aktera usmjerenih na unaprjeđenje i promicanje položaja i statusa mladih.

OSCE – Organizacija za sigurnost i suradnju ima sveobuhvatan pristup sigurnosti koji obuhvata političko-vojne, ekonomske i ekološke i ljudske aspekte. Stoga se bavi širokim spektrom pitanja vezanih za sigurnost, uključujući kontrolu naoružanja, mjere za izgradnju povjerenja i sigurnosti, ljudska prava, nacionalne manjine, demokratizaciju, policijske strategije, borbu protiv terorizma i ekonomske i ekološke aktivnosti.

PAOR – PRONI Akademija omladinskog rada

PDP- Poziv za dostavljanje ponuda

Povjerenstvo za koordinaciju pitanja mladih u BiH – Povjerenstvo je nadležno za potvrđivanje osnovnih principa i koordinaciju aktivnosti svih skupina od značaja za promociju i zaštitu uloge i položaja mladih u BiH s ciljem unaprjeđenja njihovih uvjeta života, kao i za međunarodno predstavljanje pitanja mladih u BiH.

Regionalni ured za suradnju mladih (RYCO) je institucionalni mehanizam koji neovisno funkcionira, a osnovalo ga je šest sudionika sa Zapadnog Balkana (WB 6): Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija, sa ciljem da promovira duh pomirenja i suradnju mladih u regionu kroz programe razmjene mladih.

RS – službeni naziv entiteta prema Ustavu je Republika Srpska, a skraćenica “RS” se koristi u tekstu kao i u službenim nazivima institucija istog značenja.

UG – Udruženje građana.

UMiD – Uči, misli i djeluj – trening za omladinske lidere.

UN – Ujedinjene nacije su međuvladina organizacija koja ima za cilj održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, razvijanje prijateljskih odnosa među nacijama i ostvarivanje međunarodne suradnje.

Veleposlanstvo SAD-a – Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država.

Vijeće za mlade – je savjetodavno tijelo koje je osnovala vlada za promociju i koordinaciju aktivnosti vezanih za razvoj, realizaciju i sprovođenje omladinske politike i predlaganje mjera za njeno unaprjeđenje. Njegov glavni cilj je uspostava suradnje između različitih aktera – resornih ministarstava, različitih javnih tijela, institucija, omladinskog i sektora civilnog društva.

Volonterizam – organizovana dobrovoljna aktivnost ili pružanje usluga ili obavljanje aktivnosti u cilju opće i zajedničke dobrobiti ili dobrobiti druge osobe bez novčane naknade ili materijalne koristi.

Volonterska ID – registar volonterskih aktivnosti

WPAY – Svjetski program akcije za mlade.

Youth Pass – Youth Pass je alat za dokumentovanje i priznavanje ishoda učenja iz aktivnosti omladinskog rada. Dostupan je za projekte koje financira Erasmus+: programe Mladi u akciji (2014-2020) i Mladi u akciji (2007-2013). Predstavlja dio strategije Europske komisije za poticanje priznavanja neformalnog učenja, provođenje politika u praksi i prakse u politikama.

ZZJ – Zavod za javno zdravstvo.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA