U BiH još uvijek postoji vrlo malo informacija o mogućnostima volontiranja od lokalnog do nacionalnog nivoa.

Zakoni o volonterizmu u FBiH i RS definiraju da su lokalne, kantonalne i entitetske vlasti nadležne da podržavaju i stimulišu volonterske aktivnosti, tako da oba zakona imaju nagradu za volontiranje i promociju volontiranja. Te nagrade se dodjeljuju organizacijama i pojedincima na godišnjim događajima koje organizuju nadležna ministarstva i neke lokalne vlasti, obično 5. decembra – Međunarodnog dana volontera.

Kroz razvoj lokalnih volonterskih servisa i mreže “Volontiram!”, kvalitativne i kvantitativne informacije o mogućnostima volontiranja su povećane barem u zajednicama u kojima ove strukture djeluju. Putem ovih struktura građani zainteresovani za volontiranje mogu dobiti informacije o tome gdje, kako i kada mogu volontirati u svojim lokalnim zajednicama. U ovom trenutku oko 5.000 građana evidentirano je u bazama podataka lokalnih volonterskih servisa kao voljnih da volontiraju. Lokalni volonterski servisi se u svom radu kontinuirano suočavaju sa nedostatkom mogućnosti volontiranja, što znači da je volontera više nego raspoloživih mjesta.

U velikom broju zajednica koje nemaju lokalne volonterske usluge, svijest o mogućnostima volontiranja uglavnom podižu pojedinačne OCD i omladinske NVO u okviru svojih kampanja regrutovanja. Ove kampanje se uglavnom promoviraju putem internet prezentacija. Međutim, postoje pozitivni primjeri kada su ove kampanje bile naširoko promovirane putem različitih nacionalnih i lokalnih medija (pisanih i elektronskih).

Što se tiče promocije volontiranja i njegovog praćenja u medijima, volontiranje se ne smatra zanimljivom temom za izvještavanje. S vremena na vrijeme, mediji prate neke od programa volontiranja. To se ne radi redovno i više je sporadično i po potrebi. Nadalje, postoji opći nedostatak informacija i resursa znanja dostupnih na internetu na lokalnom jeziku, posebno u vezi sa sistemom, zakonodavstvom i istraživanjima o upravljanju volonterima.

Jedna od najvećih dobrovoljnih kampanja podizanja svijesti bila je: “Izazov: izaberi uzrok, budi posljedica” – kampanja koja ohrabruje ljude u BiH, posebno mlade, da šire kulturu solidarnosti, brige i da se uključe u projekte društveno-korisnog rada doniranjem svog vremena/resursa/znanja za dobrobit svojih zajednica radeći posebne projekte koji se kreću od čišćenja okoliša, pomoći ugroženom stanovništvu, mentorstva, čitanja, pružanja besplatnih kulturnih i umjetničkih nastupa, ili samo pružanja ruke pomoći u stvaranju bolje zajednice. Obilježavajući 20 godina mira u BiH, Ambasada SAD-a u BiH je od 19. januara do 21. novembra 2015. godine okupila 20.000 volontera angažovanih na društveno-korisnom radu.  Američka ambasada je odala priznanje svim grupama i održala srednjoročnu i završnu zabavu za odavanje priznanja istaknutim volonterima, NVO/neformalnim grupama/školama i/ili organizacijama. Informacije o izazovu objavljene su na zidu Facebook grupe “Izazov”, dok su sažete informacije objavljene na Facebook i web stranici Ambasade SAD.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA