Loading...

Kratki pregled o zemlji

Institucionalno organizirana briga o mladima u BiH, udruživanje mladih i učešće mladih na svim nivoima odlučivanja, zasnovani su na principima poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, poštivanja ustavnog poretka, zakona i međunarodnog prava, kao i primjeni najboljih međunarodnih praksi u radu s mladima s ciljem doprinosa ispunjavanju uslova za pristupanje BiH Evropskoj uniji.

Proces razvoja omladinske politike u BiH, u vidu sistematskog i institucionalnog uključivanja države u brigu o mladima sa strategijom i akcionim planom zasnovanim na evropskim standardima i praksi, još nije započeo. Ista stvar nije primjenjiva na politike za mlade na nižim nivoima kao što su entiteti i kantoni. FBiH je u procesu usvajanja omladinske politike, a RS je u procesu razvoja omladinske politike.

Što se tiče mehanizama za razvoj omladinske politike, BiH ima nekoliko instrumenata na nacionalnom nivou, od kojih je svakako najznačajnija Komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH, koja djeluje u okviru Vijeća ministara i Ministarstva civilnih poslova BiH.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA