BiH nema nacionalna tijela za predstavljanje mladih osim Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH.

Omladinski parlament

U BiH ne postoji omladinski parlament.

Vijeća mladih i/ili savjetodavni odbori mladih

BiH ima tri glavna vijeća mladih: Omladinski savjet na nivou RS koji služi kao krovno predstavničko tijelo zakonski definisano Zakonom o omladinskom organizovanju RS od 2004. godine. Vijeće mladih FBiH je uspostavljeno u decembru 2015. godine nakon što je u FBiH uspostavljeno šest kantonalnih vijeća mladih tokom 2014. i 2015. godine, a Vijeće mladih BD osnovano je 2018. godine.

Na nivou RS postoji Savjet mladih koji se sastoji od nekoliko članova (predstavnika Vlade RS, Omladinskog savjeta RS i predstavnika Odbora za pitanja mladih Narodne skupštine RS).

 • Struktura

Vijeće mladih FBiH je krovna organizacija mladih u FBiH. Kao krovna organizacija, Vijeće mladih je osnovano u skladu sa Zakonom o mladima FBiH od strane šest kantonalnih vijeća mladih.

Omladinski savjet RS je krovna omladinska organizacija u RS, čija je pozicija i uloga definisana Zakonom o omladinskom organizovanju koji je usvojila Narodna skupština RS 2004. godine.

Savjet mladih BD je krovna organizacija omladinskih organizacija u BD osnovana Zakonom o mladima BD.

 • Sastav

Vijeće mladih FBiH se sastoji od šest kantonalnih vijeća mladih: Vijeća mladih Tuzlanskog, Sarajevskog, Unsko-sanskog, Zapadnohercegovačkog, Srednjobosanskog i Posavskog kantona.

jeKao krovna omladinska organizacija, Omladinski savjet RS u svo članstvo okuplja lokalne i omladinske organizacije na nivou RS s ciljem zastupanja njihovih interesa pred institucijama RS, u oblasti međunarodne saradnje i sl.

Vijeće mladih BD je krovna organizacija sastavljena od deset omladinskih organizacija u BD.

 • Uloga i odgovornosti

Vijeće mladih FBiH je nevladina organizacija koja legitimno zastupa interese svojih članica/osnivača na svim nivoima vlasti. Osim interesa svojih članica/osnivača, Vijeće mladih zastupa i interese svih mladih, omladinskih organizacija i organizacija koje rade sa mladima i omladinskim politikama i utiču na razvoj i dobrobit mladih u FBiH. Ovo Vijeće se bavi provedbom zajedničkih projekata mladih u FBiH, članstvom i učešćem, odnosno predstavljanjem pitanja mladih na višem nivou, gradi dijalog sa institucijama vlasti u cilju poboljšanja položaja mladih i izgradnje partnerstava i saradnje na međunarodnom nivou.

Omladinski savjet RS dobio je status udruženja od javnog interesa zasnovanog na prostornom (teritorijalnom) i kulturnom djelovanju, multietničkoj strukturi i dugoročnom radu usmjerenom na zadovoljavanje potreba mladih u društveno-humanitarnoj oblasti.

Omladinsko vijeće BD ima za cilj: podsticati uključivanje mladih u društveni život zajednice, jačati saradnju Vijeća i institucija vlasti, promovisati rad smladima i omladinski rad općenito, popularizirati i širiti svijest o značaju omladinskog rada i pristupa mladih pravima, poboljšati uslove života mladih u BD, kreirati dokumente i operativne programe iz oblasti omladinskog rada, sarađivati sa drugim vijećiman mladih, kako na nižim tako i na višim nivoima vlasti.

 • Finansiranje

Budžet FBiH ima jednu budžetsku liniju namijenjenu mladima pod nazivom “Grant za mlade” kojom upravlja Ministarstvo kulture i sporta FBiH, kao podršku omladinskim organizacijama i finansiranju Vijeća mladih FBiH.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS finansira omladinske organizacije i programe za mlade u RS, uključujući i Omladinski savjet RS.

Vijeće mladih BD finansira Vlada BD putem svog Odjeljenja za stručne i administrativne poslove.

Unija(e) studenata visokog obrazovanja

Molimo navedite da li postoji tijelo koje zastupa interese studenata tercijarnog obrazovanja u vašoj zemlji. Ne postoji.

Unija(e) učenika

U Bosni i Hercegovini je 2004. godine donesen Zakon o srednjem obrazovanju, koji je učenicima dao priliku da se organizuju u vijeća i samim tim utiču na procese u obrazovanju.

Mreža vijeća učenika BiH djeluje od 2011. godine i aktivno se zalaže za jednake mogućnosti za sve srednjoškolce.

 • Struktura

Mreža vijeća učenika BiH je jedinstveno tijelo svih vijeća učenika u BiH koje se zalaže za postojanje i efikasno funkcionisanje vijeća učenika u svim srednjim školama na državnom nivou. Ovo tijelo čine  vijeća učenika širom BiH, koja zajedno predstavljaju klaster aktivizma u BiH.

 • Sastav

Mrežu vijeća učenika BiH čine Vijeće učenika kantona FBiH (mreVUK), što je uobičajen naziv za mreže vijeća učenika u kantonima FBiH, i Mreža savjeta učenika RS, zajedničko tijelo savjeta učenika svih 88 srednjih škola u RS.

 • Uloga i odgovornosti

Mreža vijeća učenika BiH je jedinstveno tijelo svih vijeća učenika u BiH koje se zalaže za postojanje i efikasno funkcionisanje vijeća učenika u svim srednjim školama na državnom nivou.

 • Finansiranje

Ne postoje informacije o izvorima finansiranja.

Druga tijela

Udruženje srednjoškolaca BiH (ASuBiH) je organizacija koja okuplja sve učenike srednjih škola, zajedno sa svakim školskim vijećem učenika u BiH. Njegov cilj je unapređenje statusa srednjoškolaca kroz promociju njihovih prava.

 • Pravni okvir za osnivanje na najvišem nivou

ASuBiH je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija čiji je osnovni cilj poboljšanje statusa srednjoškolaca u zemlji i okupljanje svih mladih koji pohađaju srednju školu u BiH.

ASuBiH je osnovan 4. novembra 2007. godine na osnivačkoj Generalnoj skupštini u Sarajevu, uz podršku preko 250 srednjoškolaca i predstavnika njihovih lokalnih zajednica iz cijele BiH. Inicijativu za osnivanje ove organizacije, pored samih srednjoškolaca, pokrenula je njemačka fondacija Schuler Helfen Leben (SHL), koja je i generalni donator ASuBiH.

 • Uloge i odgovornosti

Povećati uključivanje srednjoškolaca u proces donošenja odluka koje poboljšavaju njihov status u društvu kroz učenje o pravima srednjoškolaca i predstavljanje ideja svih srednjoškolaca u BiH koje doprinose poboljšanju njihovog života u zajednici.

 • Snaga, uticaj i rezultati

Udruženje je u 2018. godini realizovalo 364 aktivnosti i objavilo 164 medijska izvještaja o svojim aktivnostima.

 • Nadzorni organ (ako postoji)

Generalna skupština je najviše tijelo ASuBiH. Sastoji se od formalnih predstavnika svih vijeća učenika u BiH (jedan predstavnik po školi). ASuBiH također ima Upravni odbor kojeg čini deset izabranih predstavnika.

 • Budžet i izvori finansiranja

ASuBiH je pokrenula njemačka fondacija Schuler Helfen Leben (SHL), koja je i generalni donator ASuBiH. Budžet udruženja u 2018. godini iznosio je 154.299,84 BAM.

 • Veličina (u smislu broja učesnika)

Trenutno ASuBiH ima više od 2.000 članova u 62 lokalna tima iz 62 grada u BiH.

 • Kriteriji za prijem u članstvo

ASuBiH ima dvije različite vrste članova: redovne i počasne članove. Za redovno članstvo u organizaciji može se prijaviti svaki građanin sa teritorije BiH koji ima status srednjoškolca. Za počasno članstvo u organizaciji mogu se prijaviti građani koji nemaju status srednjoškolaca.

 • Uzrast mladih koji učestvuju

Starosna dob od 15 do18 godina

 • Inicijative za povećanje raznolikosti mladih ljudi koji učestvuju / mjere za inkluzivnost

Generalna skupština koja okuplja više od 200 srednjoškolaca u BiH je najviši organ odlučivanja ASuBiH.

Peer-to-peer treninzi i radionice za vijeća učenika uškolama, gdje se dijele i razmjenjuju najbolje prakse i znanja, imaju za cilj osnaživanje učenika da samostalno djeluju u svojim zajednicama.

 • Saradnja sa vladinim i nevladinim organizacijama na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Projekat Prijatelji bez granica, koji je finansirala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH, zasniva se na trodnevnoj razmjeni kućnog boravka između 11 gradova u BiH. Tokom ova tri dana po 7 učesnika iz svakog grada imalo je priliku da razgleda grad i da se zabavi, ali su organizovane i neke radionice. Na kraju je u Sarajevu održana završna konferencija na kojoj su se svi učesnici okupili da se upoznaju. Tokom realizacije projekta snimljen je i film koji će uskoro biti objavljen.

ASuBiH je za UNICEF proveo participativno akcijsko istraživanje (PAR) o napuštanju i ranom napuštanju školovanja učenika srednjih škola u BiH. ASuBiH je započeo s provođenjem studije, okupivši 20 učesnika iz šest lokalnih zajednica (Banja Luka, Istočno Sarajevo, Goražde, Mostar, Visoko i Zenica) i lokalne partnere. Nakon pripreme terena i učesnika u martu, ASuBiH je počeo sa organizovanjem sastanaka sa učesnicima i održao po tri sastanka u svakom gradu. Do kraja terenskog rada na projektu u julu 2014. godine bilo je potrebno obaviti još devet sastanaka sa učesnicima u svakom gradu i provesti aktivnosti između njih.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA