Zakonski/strateški okvir za funkcionisanje i razvoj omladinskih organizacija

U BiH ne postoji nacionalno zakonodavstvo o mladima.

Regionalno i lokalno zakonodavstvo o mladima postoji u oba entiteta i BD.

Zakon o omladinskom organizovanju RS usvojen je 2004. godine. Ovaj zakon pruža niz definicija koje se tiču pitanja mladih, podržava razvoj omladinskih organizacija, predlaže načine donošenja omladinskih politika, uređuje rad omladinskih organizacija i međunarodnu saradnju, stručni rad i usavršavanje i informisanje mladih.

Zakon o volontiranju RS usvojen je 2008. godine.

Narodna skupština RS usvojila je Prijedlog omladinske politike RS za period 2016-2020 na 13. sjednici održanoj 13. i 14. jula 2016. godine.

Zakon o mladima FBiH usvojen je 2010. godine. Ovim zakonom uređuju se pitanja vezana za život, položaj i djelovanje mladih u FBiH.

Zakon o volontiranju FBiH usvojen je 2012. godine.

BD je usvojio Zakon o mladima 2017. godine a Zakon o volontiranju 2018. godine sa sličnim propisima kao u FBiH i RS.

Javna finansijska podrška

Međunarodni nivo

Vijeće ministara BiH utvrdilo je na svojoj 61. sjednici, između ostalog, Prijedlog sporazuma o Regionalnom uredu za saradnju mladih zemalja Zapadnog Balkana (RYCO). Tekst sporazuma definisala je međunarodna radna grupa u kojoj su učestvovali predstavnici svih zemalja Zapadnog Balkana. Godišnji doprinos BiH Budžetu RYCO je 154.000,00 eura za implementaciju sporazuma.

Za Erasmus+ program, oblast mladih, Bosna i Hercegovina je osigurala 115.000 eura za ulazak u Program Zajednice u 2014. godini i od tada se omladinske organizacije mogu prijavljivati za dobijanje sredstava za svoje projekte.

Nacionalni nivo

Vijeće ministara BiH je u svom Budžetu za 2016. godinu izdvojilo oko 400.000 eura za nacionalne programe za mlade.

Regionalni nivo

Vlada RS je u svom Budžetu za 2016. godinu izdvojila 2.335.000 eura za različite programe, projekte i mjere.

Vlada FBiH je u svom Budžetu za 2016. godinu izdvojila 204.000 eura za program za mlade.

Vlada BD je za podršku inicijativama mladih u 2016. godini obezbijedila oko 100.000 eura.

Inicijative za povećanje raznolikosti učesnika

Ne postoje posebne nacionalne ili velike inicijative koje imaju za cilj povećanje raznolikosti mladih ljudi koji učestvuju u omladinskim organizacijama u BiH.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA