Mladi ljudi kao glasači

  • Starosna granica za glasanje na izborima predstavničkih demokratskih institucija u zemlji na svim nivoima:
  • Kako je navedeno u članu 1.4 Izbornog zakona BiH: (1) Svaki državljanin Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: državljanin BiH) koji je navršio osamnaest (18) godina života ima pravo da bira i da bude biran (u daljem tekstu: pravo glasa) u skladu sa ovim zakonom. (2) Da bi ostvario svoje biračko pravo, državljanin BiH mora biti upisan u Centralni birački spisak u skladu sa ovim zakonom.
  • Ako postoje planovi za snižavanje starosne granice za glasanje, ili ako je starosna granica snižena nedavno (tj. nakon 2000. godine), molimo vas da detaljno izložite ovdje. Nema podataka
  • Sve posebne odredbe za mlade u izbornom zakonu i/ili pravilniku. Nema podataka
  • Odziv mladih na posljednjim nacionalnim/federalnim, regionalnim, lokalnim i izborima za Evropski parlament i njegovo poređenje s ukupnim odazivom stanovništva:

Prema istraživanju Instituta za razvoj mladih KULT o mladima, izlaznost birača mladih na izbore u BiH ista je kao i izlaznost opće populacije. Prema podacima Centralne izborne komisije, koji su dva puta provjereni na zahtjev Instituta za razvoj mladih KULT, izlaznost mladih je veća od 50% i ne razlikuje se značajno od evropskog prosjeka. Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2013. godine, u BiH živi 773.850 mladih, a oni čine 21,4% birača u BiH. Prema podacima Centralne izborne komisije, na opštim izborima 2014. godine glasalo je preko 50% mladih, a sličan procenat je zabilježen i na lokalnim izborima 2016. godine.

Mladi ljudi kao politički predstavnici

  • Mladi ljudi kao članovi političkih stranaka, uključujući sve zakone sa najvišeg nivoa o omladinskim ograncima stranaka gdje su dostupni:

BiH ima višestranački sistem, sa brojnim strankama u kojima jedna stranka često nema šanse da sama osvoji vlast, te stranke moraju sarađivati na formiranju koalicionih vlada. Svaka etnička zajednica ima svoju dominantnu političku stranku, a sve veće političke stranke imaju ogranak mladih.

Mladi ljudi kao kandidati na saveznim/nacionalnim, regionalnim, lokalnim i evropskim izborima za obezbjeđivanje pozicije u predstavničkoj skupštini ili na izabranoj javnoj funkciji (npr. gradonačelnik, šef regionalne vlade, šef države):

Formalno pravo mladih kao političkih predstavnika u jednodomnom parlamentu uključuje dob za kandidaturu od 18 godina. Ne postoji kvota mjesta rezervisanih za mlade, niti postojeće odredbe imaju za cilj da olakšaju mladim ljudima da budu politički kandidati. Nema dostupnih podataka o broju mladih ljudi kao kandidata.

  • Mladi kao izabrani predstavnici (tj. izabrani u predstavničkoj skupštini):

Prema istraživanju PRONI Centra za razvoj mladih na temu „Zastupljenost žena, mladih i manjina u predstavničkim tijelima BiH u 2018. godini“ situacija na svim nivoima vlasti je sljedeća: od 615 predstavnika u svim istraživanim predstavničkim tijelima u BiH, mladi imaju 27 mjesta.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA