Strategija socijalne inkluzije BiH 2010-2013 (Direkcija za ekonomsko planiranje BiH) pripremljena je između 2008. i 2010. godine. Predviđena je priprema akcionog plana i finansijskog okvira za njegovu implementaciju. Usvojile su ga samo vlade FBiH i BD, ali ne i Vlada RS i Vijeće ministara BiH. Akcioni planovi nisu implementirani čak i tamo gdje su usvojeni.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA