Na nivou države ne postoji ministarstvo nadležno za socijalnu inkluziju u Vijeću ministara. S obzirom da je socijalna inkluzija uključena u Konvenciju o ljudskim pravima i druge dokumente EU koje je BiH ratifikovala, prema ciljnoj grupi, oblast socijalne inkluzije nalazi se u nadležnostima različitih ministarstava. Ali uglavnom je ova nadležnost na entitetskom nivou.

S obzirom na ciljnu grupu, nalazimo nadležnost u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH na državnom nivou. Također, na državnom nivou postoji Direkcija za ekonomsko planiranje koja uključuje Sektor za koordinaciju pripreme, praćenje implementacije i evaluaciju razvojnih politika i analizu socijalne inkluzije, koji najvećim dijelom pokriva oblast izrade i koordinacije politika. Ovaj sektor još uvijek ima Jedinicu za analizu socijalne inkluzije.

Socijalna inkluzija u FBiH je u nadležnosti: Ministarstva rada i socijalne politike, koje ima nekoliko sektora koji pokrivaju socijalnu inkluziju prema ciljnoj grupi ili nadležnosti, a Ministarstvo obrazovanja i nauke kroz različite sektore pokriva socijalnu inkluziju u formalnom obrazovanju. Oba ministarstva su delegirala svoje nadležnosti kantonalnom nivou.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS je nadležno za socijalna pitanja u RS. Ministarstvo ima Odjel za socijalnu, porodičnu i dječiju zaštitu, koje pruža pomoć u izradi politika za unaprjeđenje socijalne zaštite djece i mladih i podršku mladim osobama sa invaliditetom za radno osposobljavanje.

Vlada BD ima nekoliko odjela koji pokrivaju socijalnu inkluziju u zavisnosti od ciljne grupe i oblasti interesovanja, kao što su: Odjel za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, Odjel za obrazovanje i Odjel za zdravstvo i druge usluge.

Napori nevladinih organizacija u oblasti socijalne inkluzije u BiH vidljivi su kroz projekte koji se provode sa različitim ciljnim grupama.

Konsultacije mladih

Ministarstvo pravde BiH je pokrenulo web platforma „eKonsultacije“, koja je izrađena uz podršku projekta „Izgradnja kapaciteta državnih institucija za učešće u dijalogu sa civilnim društvom (CBGI)“, a koji je finansirala Evropska unija.

Platforma omogućava potpuno i blagovremeno informisanje građana i predstavnika organizacija civilnog društva putem interneta o procesu donošenja određenih zakonskih akata. Cilj platforme je korištenje na taj način prikupljenih ideja i sugestija građana za unaprjeđenje javnih politika koje su u nadležnosti institucija BiH.

Praćenje i evaluacija politika

Direkcija za ekonomsko planiranje BiH godišnje dostavlja Izvještaj o socijalnoj inkluziji u BiH koji pokriva dešavanja u zemlji u oblasti socijalne inkluzije podijeljena po ciljnim grupama. Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje pri Vijeću ministara BiH objavila je Smjernice za inkluzivno obrazovanje u 2020. godini koje pokrivaju oblast i promociju socijalne inkluzije u okviru formalnog obrazovanja. Ovaj dokument je zasnovan i prati Preporuke za inkluzivno obrazovanje u BiH koje je Vijeće ministara BiH usvojilo 2019. godine.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA