Vlada RS je uključila predviđanje vještina u svoju Politiku zapošljavanja za period 2021-2027 (3.2.2.) 3.2.2. “Razvoj vještina nezaposlenih za aktivno traženje posla”. Ova mjera se odnosi na finansiranje i sprovođenje kontinuirane podrške nezaposlenom licu u pronalaženju posla, odnosno njegovom osposobljavanju da što efikasnije realizuje svoje kapacitete na tržištu rada.

Kroz pruženu obuku, koja je osnovni dio navedene podrške, nezaposlena lica treba da steknu znanja i vještine relevantne za traženje posla, što će dodatno pozitivno uticati na njihovo samopouzdanje i motivaciju. Način realizacije podrške nezaposlenim licima za aktivno traženje posla biće prilagođen lokalnim prilikama i odvijaće se kroz individualno savjetovanje, grupne obuke, klubove za traženje posla, preduzetničke obuke i sl.

Cilj je i razvijanje vještina korištenja alata za pretraživanje različitih izvora informacija o upražnjenim radnim mjestima i poslodavcima, prepoznavanje volonterskog rada među mladima, kao i informacija o neformalnom obrazovanju radi bržeg uključivanje u proces rada kao načina izlaska na tržište rada, kontinuirano promovisanje pozitivnih primjera dobre prakse korisnika usluga, provođenje obuka o osnovama preduzetništva za sve ciljne grupe, te motivisanje korisnika na aktivno traženje posla kroz motivacione seminare.

Poseban fokus biće stavljen na unaprjeđenje kompetencija nezaposlenih i podsticanje samozapošljavanja kroz preduzetničke obuke, koje se uglavnom realizuju u klubovima za traženje posla, osnovanim na pojedinim lokacijama kako bi nezaposlene mlade ljude pripremili da što bolje odgovore na zahtjeve poslodavaca, omogućavajući im da efikasnije usvajaju osnove

Tokom 2020. godine individualno savjetovanje koristilo je 877 osoba, a tehnike aktivnog traženja posla i razgovora sa poslodavcem realizovane su kroz 603 direktna intervjua i 676 pismenih obraćanja. Realizovane su preduzetničke obuke za 456 osoba, objavljeno je sedam pozitivnih priča, usluge Kluba koristilo je 1.643 lica, a zaposleno je 115 osoba, od čega 65 žena.

„Strateški pravci razvoja karijerne orijentacije u FBiH za period 2015. – 2020.“ među najvažnijim zaključcima i preporukama uključuju sljedeće:

  • osnovati centre za razvoj karijere na visokoškolskim ustanovama;
  • Omogućavanje razvoja centara za cjeloživotno učenje (CŽU), omogućavanje i

produbljivanje stručnih znanja, vještina i sposobnosti prilagođavanja programa tržišta rada, odnosno usklađivanje programa obrazovanja odraslih sa potrebama tržišta rada, praćenje razvoja nauke i naučnih dostignuća struke.

Politika zapošljavanja FBiH (2021 – 2027) sadrži četiri strateška cilja i nekoliko ključnih ishoda kojima treba težiti promovirajući puno, produktivno i slobodno izabrano zapošljavanje, a jedan od njih je:

  1. povećanje lične zapošljivosti i poboljšanje usklađenosti vještina sa zahtjevima tržišta.

Ovaj cilj ima dva kvantitativna cilja: smanjenje broja ljudi sa niskim kvalifikacijama za 10% i povećanje broja ljudi koji rade na poslovima koji odgovaraju njihovim kvalifikacijama za 20%. Poboljšanje situacije na tržištu rada zahtijeva konkurentske kompanije koje mogu stvoriti kvalitetnija radna mjesta.

Vlada BD u svojoj opštoj Razvojnoj politici donijela je mjeru 2.1.2. Podrška obrazovnim programima i cjeloživotnom učenju (prekvalifikacija/dodatno obrazovanje) u skladu sa potrebama tržišta rada. Namjera je edukacija za zapošljavanje lica koja zbog nepotpunih znanja/kvalifikacija ne mogu da nađu adekvatan posao, te za one koji su se školovali za zanimanja koja više nisu tražena i nemaju dodatnu obuku za znanja i vještine uz napredak u tehničko-tehnološkom razvoju.

Mjera podrazumijeva (u saradnji sa Privrednom komorom i Udruženjem poslodavaca) da se definiše koja su trenutno deficitarna zanimanja, da li postoje nastavni planovi i programi sa istim, te da se u saradnji sa Tripartitnim savjetodavnim vijećem zatraži upis učenika za ova deficitarna zanimanja, te da se uvede model stipendiranja učenika ovih zanimanja.

Dodatno, na ovaj način i poslodavci i radnici će imati dodatnu sigurnost da su programi cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih fleksibilni i prilagodljivi njihovim potrebama, što će na kraju povećati zadovoljstvo građana mogućnostima obrazovanja u Distriktu.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA