Ovo poglavlje tretira oblasti zapošljavanja i poduzetništva mladih u BiH. Zapošljavanje je jedan od glavnih prioriteta mladih u BiH, dok se stanje mladih u BiH, između ostalog, može pratiti kroz njihov tretman pri zapošljavanju, uključivanju na tržište rada i kroz razvoj poduzetničkih vještina.

Zbog složenosti političkog i administrativnog sistema BiH, ova pitanja se rješavaju na nivou države, oba entiteta (FBiH, RS) i na nivou BD. Polazna tačka ovog poglavlja je opšti kontekst u kome se (ne)stvaraju uslovi za zapošljavanje i razvoj preduzetništva, a koji generišu stepen (ne)razvijenosti ova dva područja. Nadalje, bavi se upravom, odnosno institucionalnim kontekstom, precizirajući institucije i njihove nadležnosti kada je u pitanju zapošljavanje i razvoj poduzetništva. Ko vodi i savjetuje mlade ljude u cijelom procesu i kako funkcioniše sistem šegrtovanja u BiH su također neka od pitanja o kojima se govori u ovom poglavlju.

Na koji način, i da li se radi na integraciji mladih u tržište rada BiH, razmatrano je kroz statističke podatke o stanju (ne)zaposlenosti mladih u BiH i zakone na već navedenim nivoima odlučivanja, uključujući programe prekogranične mobilnosti u kojima se promovira, a koji imaju za cilj zapošljavanje i razvoj omladinskog poduzetništva.

Pored zapošljavanja, ovo poglavlje obuhvata i dio koji se posebno bavi pitanjem preduzetništva mladih kroz zakone koji ga regulišu, kao i njegovu integraciju u formalno i neformalno obrazovanje. Sve ovo prate pitanja dobijanja finansijske podrške od nadležnih institucija za razvoj poduzetničkih ideja, te sistema i kanala putem kojih se mladi mogu informisati o javnim pozivima i aktivnostima za promociju poduzetničke kulture u BiH.

Posljednji dio naglašava aktuelne debate o reformama koje treba poduzeti i/ili koje su poduzete radi poboljšanja položaja mladih na tržištu rada i potrebnim poduzetničkim kompetencijama.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA