Politički/pravni okvir

BiH nema nacionalni zakon o mladima koji bi definirao rad s mladima.

Zakon o omladinskom organizovanju Republike Srpske, Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine i Zakon o mladima  Brčko distrikta BiH definiraju okvir rada s mladima u BiH.

Zakon o omladinskom organizovanju RS imao je dvije revizije. Prva revizija je bila 2008. godine, a druga u 2011. godini.

Zakoni o mladima FBiH i Brčko Distrikta BiH nisu revidirani.

Finansiranje

Na nacionalnom nivou, Ministarstvo civilnih poslova upravlja budžetom koji se izdvaja za administrativne troškove i troškove osoblja za ministarstvo i Komisiju za koordinaciju pitanja mladih u BiH. Ovaj dio budžeta ne može se odvojiti od ukupnih operativnih izdvajanja.

Pitanja mladih su u nadležnosti entiteta, a programe za mlade i omladinske organizacije finansiraju relevantne institucije odgovorne za pitanja mladih.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS od 2006. godine ima Omladinsku politiku Republike Srpske, kroz čiju realizaciju se finansiraju omladinske organizacije i programi za mlade. Ministarstvo porodice, omladine i sporta putem redovnih godišnjih javnih poziva pruža podršku, finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih organizacija.

Budžet FBiH ima jednu budžetsku liniju namijenjenu mladima pod nazivom „Transfer za mlade“ u Federalnom ministarstvu kulture i sporta, kao podrška omladinskim organizacijama.

Brčko distrikt BiH ima budžet za omladinske projekte koji djeluje po principu otvorenog poziva za projekte i jednu stalnu budžetsku liniju pod nazivom „Podrška mreži omladinskih klubova“, gdje članovi mreže Omladinskih klubova u Brčko distriktu BiH dobijaju sredstva na godišnjem nivou.

Saradnja

Ministarstvo civilnih poslova na državnom nivou upravlja Komisijom za koordinaciju pitanja mladih u BiH. Ovo je jedino tijelo na državnom nivou koje ima saradnju oba entiteta i Brčko distrikta BiH.

Najnoviji razvoj događaja je da su sva tri vijeća mladih u BiH potpisala sporazum o saradnji koji bi omogućio vijećima mladih da se zalažu za pitanja mladih sa Ministarstvom civilnih poslova na državnom nivou.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA