Postojanje nacionalne strategije za povećanje učešća mladih u političkom i civilnom društvu: ne postoji posebna nacionalna strategija o učešću mladih u BiH kao sveobuhvatni javni dokument, akcioni plan ili set službenih dokumenata koji integriraju glavne pravce koji će se slijediti u organizaciji kreiranja politika na nacionalnom nivou.

  • Vrsta službenog dokumenta u nacionalnom sistemu (npr. parlamentarni zakon, vladina uredba, okvirni zakon, itd.): N/A
  • Vrijeme uvođenja i vremenski okvir: N/A

Djelokrug i sadržaj

  • Nivo učešća (nacionalni/regionalni/lokalni) strategija ima za cilj: N/A
  • Kratak sažetak glavnih elemenata strategije: N/A
  • Ključni ciljevi postavljeni strategijom: N/A
  • Specifične ciljne grupe unutar populacije mladih identificirane strategijom, čije učešće treba posebno poticati (npr. mladi ljudi migrantskog porijekla): N/A

Nadležno tijelo za provedbu strategije

  • Vladin organ (npr. ministarstvo, nacionalna agencija za mlade, vlada u cjelini, itd.) nadležna za provedbu, koordinaciju i praćenje strategije: N/A
  • Da li je sprovedeno praćenje/procjena/evaluacija provedbe strategije zasnovano na dokazima i, ako jeste, njeni glavni rezultati. Nema podataka

Revizije/ažuriranja: N/A

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA