Na razini države ne postoji ministarstvo nadležno za socijalnu inkluziju u Vijeću ministara. S obzirom na to da je socijalna inkluzija uključena u Konvenciju o ljudskim pravima i druge dokumente EU koje je BiH ratificirala, prema ciljnoj skupini, oblast socijalne inkluzije nalazi se u nadležnostima različitih ministarstava. Ali uglavnom je ova nadležnost na entitetskoj razini

S obzirom na to da ciljnu skupinu, nalazimo nadležnost u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH na državnoj razini. Također, na državnoj razini postoji Direkcija za ekonomsko planiranje koja uključuje Sektor za koordinaciju pripreme, praćenje implementacije i evaluaciju razvojnih politika i analizu socijalne inkluzije, koji najvećim dijelom pokriva oblast izrade i koordinacije politika. Ovaj sektor još uvijek ima Jedinicu za analizu socijalne inkluzije.

Socijalna inkluzija u FBiH je u nadležnosti: Ministarstva rada i socijalne politike, koje ima nekoliko sektora koji pokrivaju socijalnu inkluziju prema ciljnoj skupini ili nadležnosti, a Ministarstvo obrazovanja i nauke kroz različite sektore pokriva socijalnu inkluziju u formalnom obrazovanju. Oba ministarstva su delegirala svoje nadležnosti županijskoj razini.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS je nadležno za socijalna pitanja u RS. Ministarstvo ima Odjel za socijalnu, porodičnu i dječiju zaštitu, koje pruža pomoć u izradi politika za unaprjeđenje socijalne zaštite djece i mladih i potporu mladim osobama sa invaliditetom za radno osposobljavanje.

Vlada BD ima nekoliko odjela koji pokrivaju socijalnu inkluziju u ovisnosti od ciljne skupine i oblasti interesovanja, kao što su: Odjel za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja, Odjel za obrazovanje i Odjel za zdravstvo i druge usluge.

Napori nevladinih organizacija u oblasti socijalne inkluzije u BiH vidljivi su kroz projekte koji se provode sa različitim ciljnim skupinama.

Konzultacije mladih

Ministarstvo pravde BiH je pokrenulo web platforma „eKonzultacije“, koja je izrađena uz potporu projekta „Izgradnja kapaciteta državnih institucija za učešće u dijalogu sa civilnim društvom (CBGI)“, a koji je financirala Europska unija.

Platforma omogućava potpuno i blagovremeno informiranje građana i predstavnika organizacija civilnog društva putem interneta o procesu donošenja određenih zakonskih akata. Cilj platforme je korištenje na taj način prikupljenih ideja i sugestija građana za unaprjeđenje javnih politika koje su u nadležnosti institucija BiH.

Praćenje i evaluacija politika

Direkcija za ekonomsko planiranje BiH godišnje dostavlja Izvješće o socijalnoj inkluziji u BiH koji pokriva dešavanja u zemlji u području socijalne inkluzije podijeljena po ciljnim skupinama. Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje pri Vijeću ministara BiH objavila je Smjernice za inkluzivno obrazovanje u 2020. godini koje pokrivaju oblast i promicanje socijalne inkluzije u okviru formalnog obrazovanja. Ovaj dokument je utemeljen i prati Preporuke za inkluzivno obrazovanje u BiH koje je Vijeće ministara BiH usvojilo 2019. godine.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA