Politički/pravni okvir

BiH nema nacionalni zakon o mladima koji bi definirao rad s mladima.

Zakon o omladinskom organiziranju Republike Srpske, Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine i Zakon o mladima  Brčko distrikta BiH definiraju okvir rada s mladima u BiH.

Zakon o omladinskom organiziranju RS imao je dvije revizije. Prva revizija je bila 2008. , a druga u 2011.   

Zakoni o mladima FBiH i Brčko distrikta BiH nisu revidirani.

Financiranje

Na nacionalnoj razini, Ministarstvo civilnih poslova upravlja proračunu koji se izdvaja za administrativne troškove i troškove osoblja za ministarstvo i Povjerenstvo za koordinaciju pitanja mladih u BiH. Ovaj dio proračuna ne može se odvojiti od ukupnih operativnih izdvajanja.

Pitanja mladih su u nadležnosti entiteta, a programe za mlade i omladinske organizacije financiraju relevantne institucije odgovorne za pitanja mladih.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS od 2006.  ima Omladinsku politiku Republike Srpske, kroz čiju realizaciju se financiraju omladinske organizacije i programi za mlade. Ministarstvo porodice, omladine i sporta putem redovitih godišnjih javnih poziva pruža potporu, financiranje i sufinanciranje projekata omladinskih organizacija.

Proračun FBiH ima jednu proračunsku liniju namijenjenu mladima pod nazivom „Transfer za mlade“ u Federalnom ministarstvu kulture i sporta, kao potpora omladinskim organizacijama.

Brčko distrikt BiH ima proračun za omladinske projekte koji djeluje po principu otvorenog poziva za projekte i jednu stalnu proračunsku liniju pod nazivom „Potpora mreži omladinskih klubova“, gdje članovi mreže Omladinskih klubova u Brčko distriktu BiH dobijaju sredstva na godišnjem nivou.

Saradnja

Ministarstvo civilnih poslova na državnom nivou upravlja Komisijom za koordinaciju pitanja mladih u BiH. Ovo je jedino tijelo na državnom nivou koje ima saradnju oba entiteta i Brčko distrikta BiH.

Najnoviji razvoj događaja je da su sva tri vijeća mladih u BiH potpisala sporazum o saradnji koji bi omogućio vijećima mladih da se zalažu za pitanja mladih sa Ministarstvom civilnih poslova na državnom nivou.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA