Trenutno je novi talas neizvjesnosti oko lokalnih biblioteka u RS, jer je Prednacrtom Zakona o kulturi najavljen prijenos nadležnosti financiranja na lokalni nivo. Prijenos odgovornosti za financiranje uključuje plate i materijalne troškove. Ostaje da se vidi da li će zakon biti usvojen u sadašnjem obliku. Ako se to dogodi, to će biti dodatno opterećenje za ionako slabe lokalne budžete. Isti zakon se bavi decentralizacijom u kulturi u RS. Ona, između ostalog, prati Strategiju razvoja kulture RS i ukazuje na okvir upravljanja kulturom na lokalnom nivou. Predlaže se kreiranje strategija kulturnog razvoja na lokalnom nivou, u gradovima i općinama, kao i u ustanovama kulture, zatim osnivanje savjeta u kulturi, potvrđivanje autonomije ustanova kulture i drugih tijela.

U BD BiH, gdje je kulturna uprava integrisana u javnu upravu, tri nacionalna kulturna društva su 2011. organizirala javnu debatu. Diskusija je bila usmjerena na razvoj i donošenje kulturne politike u skladu sa Strategijom razvoja BD BiH. Kritikujući dosadašnji model kulturnog menadžmenta u BD BiH, zaključili su, između ostalog, da je krajnje vrijeme da se usvoji zakon o javnim ustanovama i zakon o javnoj upravi kako bi se omogućila debirokratizacija kulture, te djelovanje ustanova kulture izvan javne uprave BD BiH, i njihova autonomija.

Participativni razvoj lokalnih strategija kulturnog razvoja omogućio bi usmjereniju, efikasniju i pravedniju raspodjelu postojećih javnih sredstava, koju bi pratili jasni i međusobno usaglašeni ciljevi. Lokalne vlasti bi se udaljile od direktnog upravljanja i osiguravanje resursa za implementaciju i fokusirale bi se na davanje smjernica, koordinaciju, praćenje i evaluaciju implementacije, osiguravanje efikasnosti i efektivnosti i ishoda dodijeljenih sredstava, a sve u cilju većeg stepena zadovoljstva svih aktera u kulturi i javnosti uopće. Institucije kulture bi potvrdile svoju autonomiju i igrale aktivniju ulogu u organizacionim aspektima lokalnog kulturnog života. Istovremeno, kreativne ekonomije, kreativne industrije i inovativni načini izražavanja dobili bi potporu, što bi obogatilo lokalne zajednice, kako kulturno tako i ekonomski.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA