Vlada

Zbog decentralizovanog političkog sistema i uređenja, BiH na državnom nivou nema ministarstvo za kulturu. Skromne nadležnosti u ovoj oblasti na državnom nivou sprovodi Ministarstvo civilnih poslova.

Glavni akteri

Na razini države BiH Ministartsvo civilnih poslova je jedino ministarstvo koje direktno koordinira oblast kulture. Glavno djelovanje Ministarstva civilnih poslova u oblasti kulture je kroz budžet koji ima samo dvije tačke koje dalje služe za financiranje projekata domaćih institucija kulture ili drugih pravnih lica ako je u pitanju međunarodna suradnja.

Nadovezujući se na nadležnost Ministarstva civilnih poslova, stručne komisije pri Vijeću ministara BiH imaju nadležnost da određuju kojim projektima će se dodijeliti sredstva i da ocjenjuju da li ti projekti zadovoljavaju kriterije kao što su usklađenost sa Strategijom kulturne politike BiH i sl.

Sektor za znanost i kulturu pri Ministarstvu civilnih poslova BiH nadležan je za  koordinaciju aktivnosti sa nadležnim entitetskim tijelima vlasti i za definisanje strategije na međunarodnom planu u područjima znanosti i kulture. Svoj rad Sektor utemeljen na europskim dokumentima i principima međunarodnih asocijacija iz područja znanosti i kulture;

 • prati primjenu domaćih sporazuma i strateških dokumenata iz područja znanosti i kulture;
 • aktivno prati europske integracione procese; prati primjenu usvojenih konvencija i deklaracija;
 • vodi i koordinira aktivnosti suradnje sa organima i tijelima Europske unije i Ujedinjenih naroda, kao i sa drugim svjetskim asocijacijama iz oblasti znanosti i kulture;
 • prati programe financijske pomoći Europske unije i drugih asocijacija i inicira apliciranje za njih;
 • prikuplja i analizira informacije i podatke o nauci i kulturi u zemlji;
 • sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija iz oblasti znanosti i kulture i osiguranja izvršavanje međunarodnih obaveza BiH iz ovih oblasti,
 • sudjelovanje u postupku pripreme međunarodnih sporazuma/ugovora iz oblasti znanosti i kulture;
 • te radi na jačanju i promociji znanosti i kulture kao bitnih dijelova ukupnog društveno-ekonomskog napretka zemlje i njenog statusa u Europi.

Prema ovim podacima se može zaključiti da kulturna politika na državnom nivou prije svega ima svrhu da pruža osnovu za protok sredstava koja se dalje usmjeravaju ka nižim nivoima i institucijama, dok u suštinskom kreiranju kulturne politike ne čini mnogo niti pravi iskorake ka stvaranju osnove za takvo djelovanje.

Federalno ministarstvo kulture i sporta obavlja upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti FBiH koji se odnose na koordinaciju u naučno-istraživačkoj djelatnosti iz oblasti zaštite i korištenja kulturno-povijesnog naslijeđa, muzejskoj, arhivskoj, bibliotekarskoj, izdavačkoj, kazališnoj, glazbenoj, likovnoj i filmskoj djelatnosti, djelatnosti ustanova, udruženja, fondacija i drugih pravnih osoba u oblasti umjetnosti, kulture, sporta i mladih, kao i druge poslove utvrđene zakonom.

U okviru Federalnog ministarstva kulture i sporta formiran je Sektor za mlade koji obavlja poslove koji se odnose na: ukupne institucionalne mehanizme brige vlasti prema mladima, suradnju i koordinaciju zadataka sa omladinskim sektorom i omladinskim udruženjima na istraživanju o potrebama i problemima mladih, kao i na definiranju i predlaganju federalne strategije prema mladima, uspostavljanje i održavanje sveobuhvatne baze podataka o mladima u organiziralanji sa drugim institucijama u FBiH, aktivnosti u vezi informisanja mladih i jačanja uključivanja mladih u procese odlučivanja, definisanje, utvrđivanje i provođenje programa djelovanja za mlade u oblastima iz nadležnosti ministarstva, planiranje posebnih sredstava pri usvajanju Proračuna za izvršavanje zadataka koji proizilaze iz Zakona o mladima FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 36/10), praćenje realizacije postojećih programa u oblasti mladih na federalnom nivou, koordiniranje međunarodne organiziralanje koja se odnosi na mlade, određivanje procedure obuke i certifikacije službenika za mlade, izradu analiza, izvještaja, informacija, elaborata, studija, programa, planova, procjena i drugih stručnih, informativnih, planskih, dokumentacionih i analitičkih materijala u oblasti mladih, stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za mlade, te vrši i druge poslove u cilju zaštite interesa mladih.

Ministarstvo prosvjete i kulture RS vrši upravne i druge stručne poslove iz oblasti kulture koji se odnose na:

 • zaštitu i korištenje kulturno-povijesno nasljeđa i prirodnog nasljeđa;
 • muzejsku, arhivsku, bibliotekarsku, izdavačku, kazalašnu, glazbu, likovnu, filmsku i estradnu djelatnost;
 • organizacije i udruženja građana u oblasti umjetnosti i kulture, tehničku kulturu;
 • vođenje registra javnih glasila;
 • pripremanje programa i sporazuma o kulturnoj suradnji u skladu sa Ustavom RS i Ustavom BiH;
 • pružanje informacija putem medija i drugih vidova informisanja o svom radu i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima RS i BiH.

U BD BiH u okviru Vlade BD BiH djeluje Pododjeljenje za turizam, kulturu i sport koje obavlja sve poslove iz djelokruga rada vezanih za kazališta, galeriju, biblioteku, kulturna udruženja, manifestacije, sport i turizam, kao i druge poslove iz nadležnosti određene zakonom i drugim propisima.

Kada je riječ o kantonima, institucije nadležne za provođenje pitanja iz oblasti kulture ministarstva i to:

 1. Ministarstvo obrazovanja, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona
 2. Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Posavskog kantona
 3. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona
 4. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona
 5. Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona
 6. Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona
 7. Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona
 8. Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Zapadnohercegovačkog kantona
 9. Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo
 10. Ministarstvo znanosti, obrazovanje, kulture i sporta Kantona 10

Osnovni nositelji upravne funkcije u kulturi na razini općina su odjeli za društvene djelatnosti, a na nivou gradova i općina formiraju se kulturne javne ustanove zadužene za implementiranje i provođenje kulturnog sadržaja u ovoj oblasti.

Opća raspodjela nadležnosti

Utvrđivanje i sprovođenje kulturne politike, pa time i izrada strategija razvoja kulture u entitetima i BD BiH različito se tretira. U RS je to u nadležnosti entiteta, dok je u FBiH svaki od deset kantona nadležan za pojedine kulturne djelatnosti koje postoje na području tog kantona. BD BiH, po arbitražnoj odluci treba direktno primjenjivati propise BiH, ali u nedostatku tih propisa pitanja iz oblasti kulture reguliše vlastitim propisima. Ministarstvo civilnih poslova je jedino ministarstvo na državnoj razini koje izravno koordinira oblast kulture, dok su entiteti i kantonalna ministarstva u FBiH i nadležna služba BD BiH, zaduženi za provođenje kulturne politike.

Međusektorska suradnja

Kada je u pitanju međusektorska suradnja, ona se uglavnom odnosi na pružanje financijske podrške nižim nivoima vlasti ili javnim ustanovama. Ministarstvo civilnih poslova BiH jednom godišnje raspisuje konkurs za dodjelu grant sredstava na ime Pomoći u sufinanciranju institucija kulture u BiH i konkurs za dodjelu grant podrške za Međunarodnu kulturnu organiziralanju. Općine i gradovi osnivaju javne kulturne ustanove i financiraju se iz proračuna osnivača.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA