Pitanja mladih na nacionalnom nivou u nadležnosti su Povjerenstva za koordinaciju pitanja mladih u BiH i Odjela za mobilnost i mlade pri Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine .

Većina ustavnih nadležnosti u vezi sa pitanjima mladih je na nivou entitetskih vlasti: RS i FBiH. Predstavnik vlasti iz svakog entiteta je član Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH na državnom nivou. Nadležnosti na entitetskom nivou u oblasti mladih su u okviru sljedećih ministarstava: Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske i Ministarstvo kulture i sporta FBiH .

BiH ima tri krovna vijeća mladih: Omladinski savjet na nivou RS, koje služi kao krovno predstavničko tijelo, koje je zakonski definisano Zakonom o omladinskom organizovanju RS od 2004. Vijeće mladih u FBiH je osnovano u prosincu 2015. nakon što je šest kantonalnih vijeća mladih uspostavljeno u FBiH tijekom 2014-2015.  dok je Vijeće/Savjet mladih BD osnovano 2018. i okuplja omladinske organizacije širom distrikta.

Sva tri vijeća se bave predstavljanjem pitanja mladih na višem nivou, grade dijalog sa državnim institucijama u cilju unaprjeđenja položaja mladih i izgradnje partnerskih odnosa, te sarađuju na međunarodnoj razini.

Kada je u pitanju daljnja raspodjela nadležnosti u FBiH, imamo kantonalnu razinu, gdje su pitanja mladih u nadležnosti kantonalnih ministarstava obrazovanja, a neki od kantona imaju kantonalno vijeće mladih koje je član Vijeća mladih FBiH.

I posljednji nivo u raspodjeli odgovornosti za pitanja mladih je lokalni nivo, kojem pripada i Brčko distrikt BiH. Svaka općina ima službenika za mlade u Odjelu za društvene djelatnosti, odnosno u Odjelu za stručne i administrativne poslove Brčko distrikta. Na lokalnoj razini općine imaju vijeća mladih koja okupljaju omladinske organizacije, a ta vijeće su članovi vijeća mladih na kantonalnoj i entitetskoj razini.

Sporazum o suradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH je dokument kojim se utvrđuju zajedničke vrijednosti, principi i prioriteti suradnje Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH. Trenutno je sporazum potpisalo 127 nevladinih organizacija iz BiH, uključujući i omladinske organizacije. Ovim Sporazumom nastoje se definirati prioriteti koji će bolje odgovarati novim izazovima za BiH i mogućnostima suradnje Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija. S tim u vezi, Sporazum preciznije stavlja ovu suradnju u oblast javnih politika koje su u nadležnosti Vijeća ministara BiH.

U okviru međusektorske suradnje USAID u svojoj Strategiji razvoja i suradnje sa BiH za razdoblje 2020. – 2025. godina očekuje od civilnog društva da se ponovo fokusira na izgradnju svoje baze i povećanje aktivne uloge muškaraca i žena, mladih i pripadnika marginalizovanih grupa u zajednicama i političkom životu. Kao rezultat toga, sve veći broj lidera reformi u vlasti će ostvariti opipljiv napredak u reformama potrebnim za dalje euroatlantske integracije BiH.

Veleposlanstvo Švicarske u BiH od 2019. godine uz pomoć PRONI Centra za razvoj mladih realizuje projekat „Osnaživanje mladih za održivi razvoj kroz Savjetodavni odbor mladih (YAB)“ s ciljem povećanja relevantnosti i prilagođavanja Švicarskog razvojnog programa potrebama mladih u BiH. Cilj projekta je omogućiti mladim ljudima iz BiH da se uključe u razvoj zemlje kroz Savjetodavni odbor za mlade i osnaže sposobnost kritičkog mišljenja i artikuliranja mišljenja, te da kroz rad uče sticanje vještina koje će primjenjivat te time doprinijeti razvojnom programu i jasnoći komunikacijskih instrumenata. Savjetodavni odbor mladih je tim sastavljen od 10 mladih ljudi iz cijele BiH, koji zastupaju i uključuju stavove i iskustva mladih o programskim materijalima i projektnim idejama Ambasade Švicarske. Članovi Savjetodavnog odbora za mlade imaju zadatak da savjetuju stručnjake za razvojne programe i osoblje Ambasade Švicarske u BiH u oblasti pitanja mladih.

Mladi europski ambasadori (YEA) je kreativna mreža mladih ljudi sa zapadnog Balkana koji dijele zajedničku viziju: region ujedinjen u različitostima, poštivanje europskih vrijednosti, učenje novih vještina, povezivanje i unaprjeđenje mogućnosti za mlade. Što je najvažnije, mladi europski ambasadori su otvoreni za razmjenu ideja i razvoj svojih talenata s ciljem inspiriranja promjena u svojim zajednicama, na Zapadnom Balkanu, cijeloj EU i šire. Inicijativa Mladi europski ambasadori osnovana je 2020. godine kao dio Regionalnog komunikacijskog programa EU za zapadni Balkan – WeBalkans.eu, a prvu generaciju činilo je 60 mladih ljudi iz regiona koji su dijelili ideje, organizirali događaje i povezivali svoje zajednice širom regiona i Europske unije. 180 mladih europskih veleposlanika odabrano je 2020., 2021. i 2022.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA