Upravljanje

Ustav BiH delegira odgovornost za pružanje zdravstvene zaštite na dva entiteta i BD BiH. Ne postoji ministarstvo zdravlja u državi, iako je Ministarstvo civilnih poslova BiH nadležno za nacionalnu koordinaciju i međunarodne strategije koje se odnose na zdravstvo. Bosna i Hercegovina ima ukupno 13 fondova zdravstvenog osiguranja i 13 ministarstava ili odjela nadležnih za pružanje zdravstvenih usluga, u aranžmanu koji izravno prati ustavnu strukturu zemlje.

Ustav FBiH opisuje zdravstvenu zaštitu kao zajedničku odgovornost entiteta i kantona, uz podršku jedanaest ministarstava zdravstva i jedanaest fondova zdravstvenog osiguranja: po jedan fond u svakom kantonu i na razini entiteta kroz “Fond solidarnosti”. Potonji je osmišljen da izjednači pristup najsofisticiranijoj zdravstvenoj zaštiti i da plati prioritetne programe javnog zdravlja kao što je imunizacija. Pružanje usluga se uvelike razlikuje po županijama u smislu pristupa, kvaliteta i cijene, a neki kantoni zahtijevaju godišnju naknadu kao i participaciju za širok spektar usluga. RS ima jedno ministarstvo zdravlja i jedan fond zdravstvenog osiguranja, dok BD BiH ima jedan odjel nadležan za zdravstvo i jedan fond zdravstvenog osiguranja.

Zdravstveni sustav uključuje fondove osiguranja, zdravstvene ustanove i osoblje. Struktura zdravstvenih ustanova u oba entiteta odražava model i sustav bivše Jugoslavije koji su činili specijalistički klinički centri, specijalističke i opće bolnice, domovi zdravlja i manje ambulante. Postoji i mreža zavoda za javno zdravlje koji su nadležni za praćenje i nadzor, zdravstvenu zaštitu, prevenciju bolesti i promociju zdravlja. Ovi zavodi su geografski raspoređeni sa Centralnim zavodom za javno zdravstvo FBiH koji se nalazi u Sarajevu i kantonalnim zavodima za javno zdravstvo u Srednjobosanskom, Posavskom, Sarajevskom, Tuzlanskom i Zeničkom kantonu, dok se Centralni zavod za javno zdravstvo RS nalazi u Banja Luci sa pet filijala raspoređenih po cijelom entitetu. Zdravstvena pitanja u RS su centralizirana i postoje na razini cijelog entiteta. Dakle, centralizirani sustav zdravstvenog osiguranja u RS je mnogo povoljniji za osiguranike u odnosu na osiguranike u FBiH.

Zdravstvena pitanja BD BiH reguliraju vlasti BD.

Međusektorska suradnja

Prema članku 15. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave, Ministarstvo civilnih poslova BiH nadležno je za obavljanje poslova i zadataka koji su u nadležnosti BiH, a odnose se na definiranje osnovnih principa koordinacije aktivnosti, usklađivanje planova entitetskih tijela i definiranje strategije na međunarodnoj razini u područjima: zdravstva i socijalne zaštite, penzija, nauke i obrazovanja, rada i zapošljavanja, kulture i sporta, geodezije, geoloških i meteoroloških poslova.

Sektor za zdravstvo Ministarstva civilnih poslova omogućava, na državnoj razini, nadzor i koordinaciju zdravstvenog sektora, predstavljanje BiH na međunarodnoj razini u oblasti zdravstva, kao i osiguravanje bolje usklađenosti zdravstvene zaštite sa standardima međunarodne zajednice i ispunjavanje međunarodnih obaveza.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA