Ministarstvo civilnih poslova BiH – Odsjek za koordinaciju obrazovne politike

Odjeljenje za obrazovanjeobavlja poslove koji se odnose na ostvarivanje osnovnih principa koordinacije aktivnosti i razmjene podataka sa domaćim i međunarodnim institucijama nadležnim za oblast obrazovanja, a na osnovu reformi EU i međunarodne zajednice i strateških dokumenata, zakona i podzakonskih akata za sve nivoe i vrste obrazovanja ; učešće u pripremi i koordinaciji aktivnosti u cilju pripreme izvještaja, informacija, mišljenja i odgovora na upite institucija i pojedinaca iz oblasti obrazovanja; priprema redovnih godišnjih informacija o provođenju okvirnih zakona o predškolskom, stručnom i visokom obrazovanju u BiH i povremenih informacija o provođenju strateških i drugih dokumenata iz oblasti obrazovanja; koordinacija aktivnosti na razvoju i implementaciji Kvalifikacionog okvira u BiH; aktivno praćenje primjene međunarodnih konvencija, deklaracija i drugih dokumenata iz oblasti obrazovanja; učešće u evropskim programima i projektima iz oblasti obrazovanja i mobilnosti mladih; vršenje stručnih istraživanja i davanje prijedloga za unapređenje kvaliteta u oblasti obrazovanja, praćenje usklađenosti propisa iz resorne nadležnosti u BiH sa propisima i standardima Evropske unije; razvoj instrumenata i mehanizama za prikupljanje i obradu podataka i sistema za praćenje i evaluaciju aktivnosti, politika i strateških dokumenata u BiH iz nadležnosti Sektora; stvaranje baza podataka u oblastima iz nadležnosti Sektora i drugi poslovi u skladu sa članom 15. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH.

Strateški pravci razvoja visokog obrazovanja u FBiH od 2012. do 2022. godine

Nadležnosti FbiH u obrazovanju određene su njenom odgovornošću za osiguranje prava na obrazovanje. U skladu sa ovim i zakonskim nadležnostima u oblasti obrazovanja, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke obavlja upravne, stručne i druge poslove, te sarađuje i koordinira poslove sa kantonima, koji se, između ostalog, odnose na: predškolske, osnovne i i srednje obrazovanje; pedagoški standardi i norme; udžbenička literatura; stručno obrazovanje i usavršavanje nastavnika; standardi i normativi za visoko obrazovanje; naučnoistraživački rad na unapređenju obrazovno-vaspitnog rada; đački i studentski standard itd.

Uloga i funkcije ovog ministarstva u smislu dogovaranja i osiguravanja efikasne koordinacije aktivnosti sektora obrazovanja u Federaciji BiH, kao i pružanja stručne i druge podrške kantonima za uspješnu provedbu akcionih politika dogovorenih na nivou Bosna i Hercegovina, prepoznati su kao ključni.

Budući da je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke ograničeno u nadležnostima, posebno kada je u pitanju zakonodavna uloga, mogućnosti djelovanja su značajno smanjene. Ministarstvo je opredijeljeno, budući da ima dominantnu koordinirajuću funkciju, da izradi modele potrebnih zakona i podzakonskih akata i ponudi ih kantonalnom i državnom nivou, čije su ustavne nadležnosti jasnije, te koordinira rad na njihovoj obradi u zakonodavstvo nadležnih ministarstava.

Stanje obrazovanja u BiH

Nadležnosti i institucionalna struktura

Državni nivo

Ministarstvo civilnih poslova BiH je organ uprave koji je, između ostalog, nadležan za obrazovanje na nivou BiH. Njena nadležnost je regulisana Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave BiH .

Ministarstvo civilnih poslova BiH nadležno je za sljedeće poslove i zadatke:

  • obavljanje poslova pripreme i implementacije propisa, poslova i zadataka koji su u nadležnosti BiH, a koji se odnose na uspostavljanje osnovnih principa koordinacije aktivnosti, usklađivanje planova entitetskih vlasti i definisanje strategije. na međunarodnom nivou;
  • učešće u radu međunarodnih organizacija;
  • izvršavanje međunarodnih obaveza i pripreme za zaključivanje međunarodnih ugovora ili sporazuma u oblasti obrazovanja.

Ministarstvo je nadležno i za bilateralne sporazume o dopunskom obrazovanju namijenjenom djeci državljana BiH koji žive u drugim zemljama i izradu nastavnih planova i programa za dopunsko obrazovanje ove djece. U skladu sa odredbama okvirnog i drugih zakona iz oblasti obrazovanja donesenih na nivou BiH, Ministarstvo civilnih poslova nadležno je za nadzor nad provođenjem tih zakona. U nedostatku direktnih i zakonom utvrđenih mehanizama, realizacija ovog nadzora od strane Ministarstva civilnih poslova moguća je samo u bliskoj i neposrednoj saradnji sa nadležnim prosvjetnim organima na svim nivoima. U skladu sa odredbama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH, Ministarstvo je nadležno za koordinaciju i razvoj visokog obrazovanja u BiH, uz konsultacije sa drugim nadležnim ministarstvima.

Uz pomoć međunarodne zajednice osnovana je Konferencija ministara obrazovanja u BiH sa mandatom da daje savjete, razmatra i koordinira obrazovnu politiku. Budući da se sastanci Konferencije ministara u punom sastavu rijetko održavaju, a sastanci njenog koordinacionog odbora su neredovni, to značajno ograničava efikasnost Konferencije kao tijela i njeno proaktivno djelovanje u okviru definisanog mandata.

Brčko Distrikt BiH

Odjeljenje za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta BiH nadležno je za organizaciju i funkcionisanje obrazovnog sistema u Brčko distriktu.

Republika Srpska

Ministarstvo prosvjete i kulture RS nadležno je za obrazovnu politiku, zakonodavstvo, administraciju i finansiranje obrazovanja u entitetu, zastupanje entiteta u procesima koordinacije obrazovanja u BiH, za implementaciju dokumenata usvojenih na državnom i državnom nivou. međunarodnom nivou, itd.

FBiH

Nadležnosti FBiHu obrazovanju određene su njenom odgovornošću za osiguranje prava na obrazovanje. Shodno zakonskim nadležnostima u oblasti obrazovanja, Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH obavlja upravne, stručne i druge poslove, te saradnju i koordinaciju poslova sa kantonima, koji se, između ostalog, odnose na: predškolsko, osnovno i i srednje obrazovanjo; pedagoške standarde i norme; udžbeničku literaturu; stručno obrazovanje i usavršavanje nastavnika; standarde i normative za visoko obrazovanje; naučnoistraživački rad na unaprjeđenju obrazovno-vaspitnog rada; đački i studentski standard, itd.

Kantoni

U skladu sa svojim ustavnim nadležnostima u pogledu obrazovne politike, finansiranja obrazovanja i donošenja zakona, obrazovanje u kantonima je uređeno relevantnim kantonalnim zakonima i propisima. Za obrazovanje su nadležna kantonalna ministarstva obrazovanja (od kojih su mnoga odgovorna za obrazovanje, nauku, kulturu i sport). Njihova veličina i kapacitet za obavljanje funkcija razlikuju se od kantona do kantona.

Općine

Propisi u oblasti obrazovanja različito uređuju nadležnosti lokalnog nivoa u sektoru obrazovanja. To se odnosi na organizaciju obrazovnog procesa, održavanje školskih objekata, učešće u kreiranju dijela nastavnog plana i programa značajnog za lokalnu zajednicu, ali i finansiranje obrazovanja. Iako su neke općtine dobile šira ovlaštenja, ona se često ne sprovode zbog nedostatka finansijskih sredstava.

Formalno i neformalno obrazovanje, cjeloživotno učenje

Pravni okvir

Pored Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH , usvojen je i dugo očekivani Okvirni zakon o visokom obrazovanju u BiH , a sredinom 2008. godine usvojen je Okvirni zakon o srednjem stručnom obrazovanju i osposobljavanju u BiH obrazovno zakonodavstvo na državnom nivou usklađeno sa zahtjevima Evropskog partnerstva za BiH. Ovi procesi pokreću moderan, euro-kompatibilan pravni okvir koji je okrenut budućnosti. Uz kompletan pravni okvir – koji se primjenjuje – možemo očekivati da BiH postane dio evropskog prostora visokog obrazovanja i evropskog istraživačkog prostora. Stoga je neophodno osigurati dosljednu implementaciju Bolonjskog i Kopenhaškog procesa u oblasti visokog i srednjeg obrazovanja.

Kroz rad službenika za mlade da bolje mogućnosti za mlade u lokalnim zajednicama

Kvalitetne politike prema mladima počinju kvalitetnim procesom kreiranja samih politika, ali i uključivanjem mladih u sam proces kreiranja strategija prema mladima. Kako bi mladi u lokalnim zajednicama više učestvovali u procesima donošenja odluka, bili aktivniji i doprinosili društvu, potrebno je kreirati adekvatne programe i projekte koji odgovaraju potrebama mladih. Istovremeno, prilikom provođenja politika prema mladima potrebno je voditi računa o kvalitetnom procesu implementacije, adekvatnim akcionim planovima za svaku predloženu mjeru, ali i kontinuirano pratiti aktivnosti i mjere koje se sprovode.

Službenici za mlade imaju ključnu ulogu u tome, jer upravo oni koordiniraju razvoj i provođenje politike prema mladima. Poznavanje alata za izradu planova za implementaciju predloženih mjera i aktivnosti, kao i poznavanje metoda praćenja kvaliteta, od velikog je značaja za sve nivoe vlasti. Jedino tako možemo znati kakav je učinak mjera koje jedinice lokalne samouprave provode prema mladima.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA