Postojanje nacionalne strategije

Posljednji sveobuhvatni strateški dokument usvojen na Vijeću ministara BiH iz oblasti kulturne politike je Strategija kulturne politike BiH iz 2008. godine.

Akcioni plan za provođenje Strategije kulturne politike u BiH (nedostupan online) donesen je 2011. godine i odnosio se na period 2011-2014. Rok mu je potom – zbog prakse nedonošenja strategija na nivou BiH pa tako ni strategija razvoja kulture – produžen, pa je tako nastao Akcioni plan za provođenje Strategije kulturne politike u BiH s produženim rokom za period 2017 – 2018. godine. U relevantnim akcionim planovima naznačeni su ciljevi, aktivnosti i mjere za provođenje Strategije kulturne politike BiH i na razini gradova. Strateški okvir za BiH donesen je u avgustu 2015. godine. Uzima u obzir važeće strateške dokumente usvojene od strane Vijeća ministara BiH i obaveze po osnovu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH i Europske unije (EU). Strateški okvir za BiH služi kao okvir za srednjoročne i godišnje planove Vijeća ministara BiH. U njemu se navodi 14 strateških ciljeva, među kojima i strateški cilj br. 5: „Unaprijediti kulturu i kreativni sektor“.

Niti jedan od navedenih dokumenata jasno ne naglašava, odnosno ne ističe, društvenu kategoriju mladi.

Na razini države BiH donesena su tri zakona koji pokrivaju oblast kulture. Određen broj zakona su donijeli RS, FBiH i županije, međutim niti jedan od tih zakona nije fokusiran izravno na mlade i promociju kreativnosti i kulture među mladim ljudima.

Djelokrug i sadržaj

Ciljevi Strategije kulturne politike u BiH se, prema metodologiji (strukturalne) kulturološke analize, usredsređuju, prije svega, na sljedeće teme: povijest, pojam i određenje kulture, kulturna legislativa, instrumenti kulturne politike, animacija kulture i kulturna politika, kulturni pluralizam i međunarodna kulturna suradnja, kulturna politika, europske integracije i europski kulturni identitet, kulturna politika u multikulturnim društvima, kulturna politika i ekonomika kulture, kulturna politika i sponzorisanje kulture, kulturna politika i marketing u kulturi, kulturna politika i kulturni razvoj.

Primarni (okvirni) ciljevi Strategije su sadržani u uvođenju kulturnog modela (kulturne politike) koji:  

  • potiče rast općeg nivoa građanske samoodgovornosti za stanje i zbivanja u društvu;
  • povećava resursne statuse, jača poslovnu konkurentnost i bogati opći imidž BiH i svih njenih socijalnih i ekonomskih agregata;
  • povećava opći humani kapacitet zajednice (socijalna inovativnost) i jača njenu sposobnost da stalno postavlja nove ciljeve, da ih uspješno realizira i da se kontinuirano, otvoreno i kritički oblikuje u domenu visokopozicioniranih (kulturnih i drugih) ciljeva/izazova;
  • podiže opći nivo kulturne kreativnosti (inteligibilnosti) u zajednici;
  • osigurava poštivanje načela Europske kulturne konvencije (i ostalih dokumenata koji definiraju Europu kao kulturnu cjelinu), unoseći adekvatnu razinu funkcionalne podudarnosti (kompatibilnosti) s kulturnim modelima koji dominiraju u drugim europskim zemljama; podiže opću razinu kulture življenja.

Kao primarni (posebni) ciljevi strategije izdvajaju se:

  • poseban (strateški) poticaj zaštiti, rekonstruiranju, restauriranju, rekultiviranju i multisektorskom promoviranju prirodnog, spomeničkog i graditeljskog naslijeđa u BiH;
  • poseban (strateški) poticaj obrazovanju (kao odgovor na izazove postindustrijskog društva);
  • poseban (strateški) podsticaj nauci kao odgovor također na izazove postindustrijskog društva;
  • poseban (strateški) podsticaj regionalnoj organiziralanji u kulturi kao fundamentalnom principu opstojnosti i kreativne vitalnosti bosanskohercegovačke kulture.

Tijelo odgovorno za provedbu strategije

U Strategiji iz 2011. godine ne postoje jasno navedene nadležnosti institucija za njeno provođenje. Nadležnosti za ovu oblast raspoređene su po entitetima i BD BiH, a svi zakoni ili strategije donesene na nižim nivoima vlasti trebaju biti usaglašene sa onima donesenim na razini države.

Revizije/ažuriranja

Na inicijativu Povjerenstva za izradu kulturne strategije BiH, koju je formiralo Vijeća ministara BiH, razvoj kulture je po prvi put uključen u revidiranu Srednjoročnu razvojnu strategiju BiH 2004 – 2007. godine – razvojnu strategiju zemlje. Međutim, kultura se ni tada nije našla među glavnim ciljevima i prioritetima. Od donošenja Strategije 2011. godine koja nije implementirana, ne postoji druga nacionalna strategija, ili njena izmijenjena i dopunjena verzija, koja konkretno razmatra oblasti kulture i kreativnosti. Također, Akcijski plan za njezino provođenje nije dostupan.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA