Savjet za mlade RS osnovala je Vlada RS na prijedlog Ministarstva, sa misijom da daje stručno mišljenje o pitanjima iz oblasti omladinske politike i njenog provođenja. Članovi Savjeta su: ministar porodice, omladine i sporta, ministar prosvjete i kulture, ministar zdravlja i socijalne zaštite, ministar rada i boračko-invalidske zaštite, ministar financija, predstavnik radnog tijela Narodne skupštine RS koje se bavi pitanjima mladih i tri predstavnika Omladinskog savjeta RS.

Omladinska politika RS za period 2016-2020 je obezbijedila multisektorski pristup u dijelu koji se odnosi na provođenje politike sa definiranim akterima za svaku mjeru, koji će se dalje razvijati kroz projekte u Akcijskom planu za provedbu omladinske politike.

Većina mjera, programa, projekata i aktivnosti, definiranih politikom, realizirat će se u okviru svih uključenih institucija, organizacija, odjeljenja i službi. Ministarstvo porodice, omladine i sporta je glavni koordinator za planiranje, provedbu i nadzor. Osim toga, uspostavit će se međusektorski tim koji će izraditi i provesti Akcijski plan za provedbu omladinske politike i osigurati da:

– ovaj dokument bude projektno vođen, a aktivnosti i rad u vezi sa provebom budu koordinirani;

– osigura analitičke, menadžerske i komunikacijske kapacitete, kako bi se uspješno radilo na ostvarivanju postavljenih ciljeva;

– su planiranje i izvještavanje koordinirani;

– se pruži potpora konstruktivnom uključivanju zainteresiranih strana (organizacija mladih, organizacija civilnog društva, poslovnog sektora, međunarodnih organizacija, predstavnika stručne zajednice iz ovih oblasti i drugih ključnih aktera) tijekom pripreme i provedbe Akcijskog plana;

– je osigurana efikasna provedba kroz centraliziranu koordinaciju i potporu koja uključuje izradu programa, izvješća, analiza i organiziranje sastanaka.

Priprema godišnjeg akcijskog plana za provedbu Omladinske politike provodi se u suradnji sa svim akterima i partnerima uključenim u mjere predviđene Politikom za mlade. Potporu ovom procesu pruža USAID, koji je podržao Ministarstvo u izradi Plana monitoringa i evaluacije omladinske politike.

Vlada FBiH trenutno je u procesu izrade prve omladinske politike u FBiH. Proces izrade Omladinske politike koordinira Ministarstvo kulture i sporta FBiH. Vlada FBiH je zatražila od Instituta za razvoj mladih KULT da podrži proces izrade Omladinske politike u FBiH. Doprinos Instituta u procesu izrade Omladinske politike odnosi se na stručnu konzultantsku potporu.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA