Strategija o volontiranju izrađuje se i usvaja samo na razini  RS: „Strategija unaprjeđenja i razvoja volontiranja u RS za period 2019 – 2023“ To nije posebna strategija o volontiranju mladih, ali je volontiranje mladih obuhvaćeno.

Sveukupni cilj Strategije je pružanje potpore održivoj promociji i razvoju volontiranja, kao i povećanje volonterskog angažmana u RS.

Ovaj opći cilj će se postići strateškim pravcima i ciljevima koji su sljedeći:

 1. Zakonski okvir za volontiranje
  • Strateški cilj: uspostavljen usklađen i adekvatan zakonski okvir volontiranja koji na efikasan i adekvatan način podržava kontinuiranu i održivu promociju i razvoj volontiranja u RS.
 2. Infrastruktura za volontiranje
  • Strateški cilj: definirana i uspostavljena adekvatna i učinkovita volonterska infrastruktura na lokalnoj i republičkoj razini koja omogućava uvjete i mogućnosti za kontinuirano i održivo unaprjeđenje i razvoj volontiranja u RS.
 3. Volontiranje u formalnim i neformalnim obrazovnim sustavima
  • Strateški cilj: uspostavljeni okviri i metodologije za prijenos znanja, iskustva i informacija o volontiranju u sustavima formalnog i neformalnog obrazovanja, kao i jasno pozicionirana uloga volontiranja u procesima cjeloživotnog učenja u RS.
 4. Promocija volontiranja
  • Strateški cilj: znanje, mogućnosti, primjeri dobre prakse i druge relevantne informacije o volontiranju kontinuirano promovisane na kvalitetan i adekvatan način putem postojećih i dostupnih elektroničkih, pisanih i drugih medija, kao i putem drugih promotivnih aktivnosti.

Svaki strateški smjer i njegov opći cilj prati niz mjera/aktivnosti čija će provedba i ostvareni očekivani rezultati doprinjeti postizanju sveukupnog cilja. Ipak, Akcijski plan za provebu Strategije jasno definira indikatore, vremenski okvir, novčana sredstva, odgovorno tijelo i rezultat za svaku definiranu mjeru/aktivnost. Ukupna financijska vrijednost Strategije je 455.050 eura.

Za potrebe kvalitetne provedbe Strategije, 2014. godine osnovan je Volonterski servis RS. Osnovan je kao mreža od 12 lokalnih volonterskih servisa koji djeluju u RS. Volonterski servis RS je glavni partner Ministarstvu porodice, omladine i sporta u Vladi RS za provedbu Strategije.

Glavne prepreke u procesima provedbe Strategije odnose se na nedostatak novčanih sredstava. U razdoblju 2014. – 2017. godina Vlada RS je obezbijedila samo 75.000 eura za provedbu Strategije. Osim toga, planiran je i ogroman doprinos stranih donatora koji uopće nije osiguran. Glavni razlog je taj što volontiranje nije prepoznato i podržano kao prioritet za BiH.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA