Erasmus+

Vodič kroz program

Projekat mobilnosti za studente i osoblje u visokom obrazovanju

U okviru ove aktivnosti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja, podržava se fizička i kombinovana mobilnost studenata u svim studijskim oblastima i ciklusima (kratke stručne studije i dodiplomski, diplomski i doktorski nivoi). Studenti mogu studirati u inostranstvu na partnerskom univerzitetu ili obavljati praksu u kompaniji, naučnom institutu, laboratoriji, organizaciji ili bilo kom drugom relevantnom mjestu rada u inostranstvu. Takođe mogu kombinovati period studiranja u inostranstvu sa stručnom praksom (stažiranjem), što dodatno poboljšava ishode učenja i razvoj transverzalnih veština. Iako se preporučuje dugoročna fizička mobilnost, ova aktivnost uzima u obzir potrebu za fleksibilnijim trajanjem fizičke mobilnosti kako bi se osigurala dostupnost programa studentima iz svih sredina, okolnosti i polja studija. U okviru ove aktivnosti podstiče se nastavno i administrativno osoblje u visokom obrazovanju da učestvuje u aktivnostima stručnog usavršavanja u inostranstvu, a osoblje iz poslovnog svijeta da učestvuje u obuci studenata i osoblja visokoškolskih ustanova. Ove aktivnosti se mogu sastojati od perioda podučavanja, ali i obuke (kao što je praćenje rada, hospitalizacija ili kursevi obuke). Osim toga, ova aktivnost podržava kombinovane intenzivne programe, što omogućava grupama visokoškolskih ustanova da zajednički osmisle nastavne planove i programe i kombinirane aktivnosti mobilnosti za studente i akademsko i administrativno osoblje.

Ciljevi aktivnosti

Cilj ove aktivnosti je da doprinese uspostavljanju evropskog prostora obrazovanja sa globalnim dometom i da ojača vezu između obrazovanja i istraživanja. Cilj je podsticanje zapošljivosti, socijalne uključenosti, građanskog angažmana, inovacija i ekološke održivosti u Evropi i šire kako bi studentima iz svih studijskih područja i ciklusa bilo omogućeno studiranje ili usavršavanje u inostranstvu u sklopu studija.

Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO)

Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) je institucionalni mehanizam koji nezavisno funkcioniše, a osnovalo ga je šest ekonomija Zapadnog Balkana (WB 6): Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija, sa ciljem da promoviše duh pomirenja i saradnju mladih u regionu kroz programe razmjene mladih.

Sporazum o osnivanju RYCO-a potpisali su premijeri šest ekonomija na Samitu za Zapadni Balkan održanom u Parizu, 4. jula 2016. godine.

Zakon o strancima BiH

Ovim zakonom se propisuju: uslovi i postupak za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, uključujući vizni i bezvizni režim, putne isprave za strance, boravak stranaca u BiH, udaljenje stranaca iz BiH, prijem stranaca i stavljanje stranaca pod nadzor, kao i nadležnost organa u primjeni ovog zakona, te druga pitanja u vezi sa boravkom stranaca u BiH.

Član 53.

(privremeni boravak po osnovu školovanja)

Privremeni boravak po osnovu obrazovanja može se odobriti u svrhu:

 1. osnovno i srednje obrazovanje,
 2. visoko obrazovanje,
 3. neplaćeni staž,
 4. volonterski rad.

Programi prekogranične mobilnosti

Zakon o strancima BiH definira pravni okvir koji se primjenjuje na strane volontere.

Članom 49. ovog zakona definisani su opšti uslovi za odobrenje privremenog boravka, a članom 57. definisan je privremeni boravak volontera:

„Privremeni boravak može se odobriti strancu koji pored uslova iz člana 49. (Opšti uslovi za odobrenje privremenog boravka) ovog zakona ispunjava i sljedeće uslove:

 1. da nije mlađi od 18 niti stariji od 65 godina;
 2. da ima sklopljen ugovor o volontiranju sa agencijom, institucijom, humanitarnom organizacijom, udruženjem ili fondacijom u BiH u kojoj volontira;
 3. da priloži projekat na kojem je angažovan ili dokument u kojem se navodi šema volontiranja, opis posla i prateće obaveze, broj agenata, period volontiranja, mentorstvo i radno vrijeme;
 4. da je organizacija u kojoj stranac volontira potpisala polisu obaveznog osiguranja i preuzela odgovornost za stranca tokom perioda volontiranja, uključujući troškove izdržavanja, smještaja, zdravstvenog osiguranja i povratka. Privremeni boravak stranog volontera odobrava se na period do godinu dana, a izuzetno se može produžiti pod istim uslovima koji se primjenjuju za odobrenje boravka ako projekat angažmana stranca traje duže od jedne godine.

PRONI Centar za razvoj mladih

Evropska omladinska kartica

Doprinos ličnom i društvenom razvoju mladih kroz neformalno i informalno obrazovanje. Kroz kontinuiranu razmjenu informacija o planovima i aktivnostima sa drugim lokalnim, nacionalnim i evropskim akterima u oblasti mladih, te aktivno učestvovati u međusektorskoj i međusektorskoj saradnji. A sve navedeno je u skladu sa strateškim ciljem „Značajno unaprijeđeno pružanje usluga obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, kulture, sporta i javne bezbjednosti, na principima dobrog upravljanja javnim sektorom u skladu sa standardima EU“ Strategije razvoja Brčko Distrikta BiH 2021.

Pravilnik o raspodjeli sredstava za finansiranje programa i projekata u Odjeljenju za evropske integracije i međunarodnu saradnju

Pravilnik o raspodjeli sredstava za finansiranje programa i projekata u Odjeljenju za evropske integracije i međunarodnu saradnju Vlade Brčko distrikta BiH.

Odjeljenje raspisuje Javni poziv za prijavu programa ili projekata od javnog interesa (ANEKS I), koji se finansira iz budžeta Odjeljenja za tekuću godinu, i utvrđuje potrebnu dokumentaciju za učešće na javnom pozivu.

Pravilnik o osiguranju kvaliteta i sistemu upravljanja na Univerzitetu u Sarajevu

Oblasti internog osiguranja, poboljšanja i evaluacije kvaliteta)

(1) Interno osiguranje i unapređenje kvaliteta je skup mjera i aktivnosti kojima Univerzitet, organizacione jedinice i podorganizacijske jedinice pokazuju svijest, opredijeljenost i odgovornost za stalno unapređenje kvaliteta vlastitog djelovanja.

(2) Oblasti internog osiguranja, unapređenja i vrednovanja kvaliteta na Univerzitetu/organizacionim jedinicama su:

 1. strategija, politika, razvoj i funkcionisanje sistema osiguranja kvaliteta (razvoj sistema kvaliteta i njegovo kontinuirano unapređenje, razvoj organizacione strukture za praćenje kvaliteta, primjena procedura sistema osiguranja kvaliteta);
 2. priprema i odobravanje studijskih programa, kontinuirano praćenje i revizija studijskih programa;
 3. funkcionisanje nastavnog procesa (proces učenja, mentorski rad, proces vrednovanja kvaliteta rada nastavnika i kvaliteta studijskih programa, sadržaja i ishoda učenja);
 4. upis i napredovanje studenata;
 5. kriterijume, pravila i procedure za vrednovanje ishoda učenja i evaluacije učenika,
 6. opremljenost i funkcionalnost prostora za obrazovanje, naučno-istraživački rad, umjetnička i profesionalna djelatnost;
 7. kvalifikacije i stručnost nastavnog osoblja;
 8. opremljenost i funkcionalnost biblioteke;
 9. i ) informatička oprema i ažurnost informacionog sistema, način prikupljanja, obrade i korišćenja informacija;
 10. administrativni i tehnički resursi;
 11. informisanje studenata, nastavnika, saradnika i zaposlenih, kao i javnosti;
 12. mobilnost studenata i nastavnika prema drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu;
 13. međunarodna saradnja;
 14. društvena odgovornost i doprinos zajednici;
 15. javnost radnji i rada;
 16. druge oblasti od značaja za unapređenje i osiguranje kvaliteta.

* Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244/1999 i mišljenjem
Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA