Na državnoj razini, Ministarstvo civilnih poslova BiH upravlja proračunom koji se izdvaja za administrativne troškove i troškove osoblja za Ministarstvo i Povjerenstvo za koordinaciju pitanja mladih u BiH. Ovaj dio proračuna ne može se odvojiti od ukupnih operativnih izdvajanja.

Vlada RS je za svoje različite programe, projekte i mjere u Proračunu za 2022. godinu planirala 2.311.500 KM, a od tog iznosa posebna budžetska stavka za omladinsku politiku iznosi 100.000 eura.

Vlada FBiH je u svom proračunu za 2022. godinu planirala 204.000 eura za program za mlade.

Pitanja mladih su u nadležnosti entiteta i programi za mlade i omladinske organizacije financiraju relevantne institucije nadležne za pitanja mladih. Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS uspostavilo je Omladinsku politiku RS od 2006. godine i kroz njenu implementaciju financiraju se omladinske organizacije i programi za mlade. Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS obezbjeđuje potporu, financiranje i sufinanciranje projekata omladinskih organizacija putem redovnih godišnjih javnih poziva. Ministarstvo financira projekte u skladu sa „Uredbom o uvjetima i kriterijima za financiranje programa i projekata za unaprjeđenje položaja mladih i unaprjeđenje i razvoj omladinskog organiziranja“. Sve mogućnosti financiranja objavljuju se u dnevnom tisku i na web stranici Ministarstva. Smjernice, obrazac za prijavu i prateća tenderska dokumentacija također se bjavljuju na web stranici Ministarstva. Napuci sadrže informacije o pravilima natječajima, kriterijima za prijavu, kriterijima koji se odnose na sadržaj projekata, iznosu sredstava za realizaciju projekta, vremenskom okviru, kriterijima prihvatljivosti projekta i tabelu bodovanja projekata. Ministarstvo donosi procjenu i odluku o prihvatanju i financiranju projekata. Nakon donošenja odluke Ministarstvo potpisuje ugovore sa organizacijama, kontrolira izvršenje projekata i utrošak sredstava u skladu sa potpisanim ugovorima. Ministarstvo takođe pruža potporu kroz učešće u projektnim aktivnostima, osigurava tehničku, savjetodavnu i druge vrste potpore tijekom realizacije projekta (učešće na okruglim stolovima, promocijama, forumima, konferencijama i sl.). Ministarstvo u 2022. godini financira sljedeće omladinske projekte predviđene Proračunom RS za 2022. godinu:

  • potpora projektima izgradnje objekata za djecu i omladinu, 1.030,00 eura;
  • subvencije za stambeno zbrinjavanje mladih, 1.150,00 eura;
  • je ustanove koje se bave grantovima za mlade, 7.500 eura;
  • programi Omladinske politike, 100.000 eura;
  • Programi za mlade u ruralnim područjima, 17.500 eura;
  • programi mobilnosti mladih, 17.500 eura;

Proračun FBiH za 2022. godinu ima jednu proračunsku liniju namijenjenu mladima pod nazivom “Transfer za mlade” kojom upravlja Ministarstvo kulture i sporta FBiH, kao potporu omladinskim organizacijama i planirana sredstva iznose 240.000 eura.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA