Lokalni volonterski servisi u mreži “Volontiram!” definiraju i koriste sustave upravljanja volonterima u cilju uspostavljanja standarda kvalitete za volontiranje. Ovi lokalni volonterski servisi pružaju podršku i obuku o standardima kvalitete upravljanja volonterima zainteresiranim OCD i drugim neprofitnim stranama koje su zainteresirane angažovati volontere, ili koje već aktivno uključuju volontere u svoj rad.

Neke OCD kroz svoja interna pravila i procedure definiraju principe i standarde kvaliteta u vezi sa angažovanjem i radom sa volonterima. Ne postoje empirijski podaci koji mogu ilustrovati procente ovih OCD i implementaciju ovih internih pravila i procedura u stvarnosti.

Mreža “Volontiram!” je od 2011. godine bila aktivno usmjerena na razvoj vlastitih internih kapaciteta i jačanje uloge u razvoju i promociji volontiranja u BiH, kao i na učvršćivanje saradnje sa svim relevantnim učesnicima u bosanskohercegovačkom društvu.

Prema Socio-ekonomskoj percepciji mladih u BiH koju je objavio UNDP BiH u 2017. godini, oblasti koje ispitanici koji su se bavili volonterskim radom najčešće navode uključuju dobrotvorni rad, humanitarnu i razvojnu pomoć (27,7%), obrazovanje i usavršavanje (21,1%) i kulturu i umjetnost (18,7%). Muškarci češće od žena navode da su volontirali u sportu (10,4% – 2,2%), dok ispitanici sa fakultetskom diplomom češće navode da su volontirali u domenu obrazovanja ili usavršavanja u poređenju sa onima koji su stekli srednje obrazovanje (34,3 % naspram 13,1%).

U poređenju sa ispitanicima iz EU, mladi iz BiH češće navode da su volontirali u oblasti kulture i umjetnosti (18,7% naspram 15% u EU). S druge strane, mladi iz EU češće navode da su volontirali u drugim oblastima. Značajnije razlike su uočene u domenu dobrobiti životinja (9% u EU prema 1,8% u BiH), politici (8% EU naspram 1,8% BiH) i vjeri (12% EU prema 0,6% BiH).

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA