Strategije socijalnog uključivanja u FBiH, RS i BD BiH razvijeni su za period 2021 – 2027 uz inicijativu i pomoć UNICEF-a i EU. Sve strategije su općenite i pominju kulturu kroz druge sektore.

Strategija socijalnog uključivanja FBiH ima ove strateške ciljeve:

 • Strateški cilj 1: smanjiti siromaštvo kroz socijalno uključivanje;
 • Strateški cilj 2: unaprijediti sistem socijalne zaštite;
 • Strateški cilj 3: jačanje teritorijalne kohezije.

Strategija socijalnog uključivanja RS ima ove strateške ciljeve:

 • Strateški cilj 1: unaprjeđenje društvenog položaja djece, mladih i porodica sa djecom;
 • Strateški cilj 2: smanjiti siromaštvo kroz socijalno uključivanje;
 • Strateški cilj 3: izjednačavanje mogućnosti i ukidanje diskriminacije osoba s invaliditetom;
 • Strateški cilj 4: sigurno starenje;
 • Strateški cilj 5: potpuna rodna ravnopravnost;
 • Strateški cilj 6: izgradnja tolerantnog društva za sve.

Strategija socijalnog uključivanja BD BiH ima ove strateške ciljeve:

 • Strateški cilj 1: konkurentna ekonomija, skladno uklopljena u svjetske razvojne trendove i lanac vrijednosti, kao razvojni motor BD BiH;
 • Strateški cilj 2: unaprijediti pružanje usluga obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, kulture, sporta i službi javne bezbjednosti, na principima dobrog upravljanja javnim sektorom u skladu sa standardima EU;
 • Strateški cilj 3: održivo upravljanje životnom sredinom, prirodnim i infrastrukturnim resursima.

Socijalni plan EU temelji se na Strategiji rasta EU do 2020. godine, koja je pokrenuta 2010. godine s ciljem da EU postane čvrsta, održiva i inkluzivna ekonomija, sposobna za održiv ekonomski rast, sa više i boljih radnih mjesta i većom socijalnom kohezijom.

Proces socijalnog uključivanja sastoji se od niza alata koji mogu pomoći državama članicama da poboljšaju svoje politike u oblasti smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti. Socijalna politika Europske unije ima za cilj:

 • promovisati zapošljavanje;
 • poboljšati uslove života i rada;
 • osigurati odgovarajući nivo socijalne zaštite;
 • omogućiti dijalog sa socijalnim partnerima;
 • razviti ljudske resurse kako bi se osigurao visok i održiv nivo zaposlenosti i usvojiti mjere za borbu protiv isključenosti.

Kratkoročni prioriteti u BiH su: modernizacija sistema socijalne zaštite, prvenstveno za porodice sa djecom, penzionere i osobe sa invaliditetom.

Cilj je održati osnovni nivo prava građana širom BiH:

 • osigurati pristup zdravstvenoj zaštiti kroz pružanje osnovnih zdravstvenih usluga svim građanima;
 • unaprijediti proces planiranja proračuna u svim agencijama nadležnim za socijalnu koheziju, osiguravajući minimalni nivo prihoda za ugrožene kategorije građana;
 • koordinirati i unaprijediti zaštitu djece u cijeloj zemlji;
 • uspostaviti efikasnije i usklađenije politike u oblasti rada i smanjenja nezaposlenosti; i
 • omogućiti povratnicima da se reintegrišu i pristupe socijalnim uslugama na koje imaju pravo.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA