Upravljanje

BiH je država koju čine dva entiteta: RS i FBiH. Postoji i samoupravni Distrikt Brčko.

Nacionalno upravljanje omladinskim radom još ne postoji u BiH, zbog svoje ustavne strukture i zbog toga što su određene nadležnosti (poput mladih) ustavom vezane za određenu razinu vlasti.

Pitanja mladih na nacionalnom nivou u nadležnosti su Povjerenstva za koordinaciju pitanja mladih u BiH i novoosnovanog Odsjeka za mlade i mobilnost pri Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Većina ustavnih nadležnosti u vezi sa pitanjima mladih je na nivou entitetskih vlasti: RS i FBiH.

Nadležnosti na entitetskom nivou u oblasti mladih su u okviru sljedećih ministarstava: Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske i Ministarstvo kulture i sporta Federacije BiH. Vlada Brčko Distrikta BiH ima Odjel za stručne i administrativne poslove koje ima nadležnost i za pitanja mladih.

Međusektorska saradnja

Savjet za mlade RS osnovala je Vlada RS na prijedlog ministarstva, sa zadatkom da daju mišljenja o stručnim pitanjima iz oblasti omladinske politike i njenog sprovođenja. Članovi Savjeta su: ministar porodice, omladine i sporta, ministar prosvjete i kulture, ministar zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvo rada, boračko-invalidske zaštite, ministar finansija , predstavnik radnog tijela koje se bavi pitanjima mladih Narodne skupštine RS i tri predstavnika Omladinskog savjeta RS.

U dokumentu „Omladinska politika RS za razdoblje 2016-2020“ objašnjen je multisektorski pristup u dijelu koji se odnosi na implementaciju dokumenta sa definiranim akterima za svaku mjeru, koja će se dalje razvijati kroz projekte u akcijskom planu za provođenje omladinske politike.

Većina mjera, programa, projekata i aktivnosti, definiranih dokumentom, realizirat će se u okviru svih uključenih institucija, organizacija, odjela i službi. Ministarstvo porodice, omladine i sporta je glavni koordinator za planiranje, implementaciju i praćenje. Osim toga, uspostavit će se međusektorski tim koji će izraditi i implementirati akcioni plan za implementaciju omladinske politike i osigurati da:

  • ovaj dokument bude projektno vođen, aktivnosti i rad oko implementacije će biti koordinirani;
  • se osigura analitičke, menadžerske i komunikacijske kapacitete, kako bi se uspješno radilo na ostvarivanju postavljenih ciljeva;
  • koordinirano planiranje i izvještavanje;
  • se da potpora konstruktivnom uključivanju zainteresovanih strana (organizacija mladih, organizacija civilnog društva, poslovnog sektora, međunarodnih organizacija, predstavnika stručne zajednice u ovim oblastima i drugih ključnih aktera) tijekom pripreme i implementacije akcijskog plana;
  • se osigura efikasan rad implementacije kroz centralizovanu koordinaciju i potporu koja uključuje izradu programa, izvješća, analiza, organiziranje sastanaka.

Priprema godišnjeg akcijskog plana za sprovođenje omladinske politike u RS vrši se u suradnji sa svim akterima i partnerima uključenim u mjere utvrđene Omladinskom politikom. Potporu ovom procesu pruža USAID, koji je podržao ministarstvo u izradi Plana monitoringa i evaluacije omladinske politike. U svibnju 2016. godine organizirana je obuka za praćenje i evaluaciju za predstavnike institucija i organizacija civilnog društva uključene u implementaciju.

Trenutno je u fazi izrade „Omladinska politika RS za period 2022-2026“ . Proces izrade dokumenta je podržan tehničkom pomoći kroz EU4CS (EU for Civil Society) projekat i projekat „Program zadržavanja mladih u BiH – Opća mobilizacija“ kojeg financira Delegacija EU u BiH .

Nakon održavanja sjednice Omladinskog savjeta RS, uz pribavljanje suglasnosti nadležnih ministarstava, Omladinska politika RS za period 2022 – 2026 godine bit će upućena Vladi RS na suglasnost.

Vlada Federacije BiH trenutno je u procesu izrade prvog strateškog dokumenta za mlade u FBiH. Proces izrade Strategije za mlade koordinira Federalno ministarstvo kulture i sporta.

Pored ove inicijative postoji i inicijativa Vijeća mladih FBiH za formiranje Vijeća za mlade koje bi imalo slične nadležnosti kao i Vijeće za mlade RS.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA