1. Akcioni plan zapošljavanja RS za 2020. godinu https://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=387894
 1. Analiza barijera za razvoj poduzetništva u BiH: https://www.undp.org/bosnia-herzegovina/publications/analysing-barriers-entrepreneurship-development-bosnia-and-herzegovina
 1. Analiza potreba za obukama (TNA) http://www.obuke.adsfbih.gov.ba/index.php/kljucni-dokumenti-2/izvjestaji-i-analize/98-analize/609-analiza-potreba-za-obukom-u2017
 1. Asocijacija srednjoškolaca u BiH, Asocijacija srednjoškolaca u BiH (Asocijacija srednjoškolaca u BiH) (posljednji pristup 24.5.2022.)

 

 1. Centar za edukaciju, Centar za edukaciju (posljednji pristup 24.5.2022).
 1. Civitas, Civitas (CIVITAS) (posljednji pristup 24/05/2022).
 1. Deradikalizacija i integracija: Zakonski i politički okvir u BiH

 

 1. Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, Izvješće o socijalnoj uključenosti, http://www.dep.gov.ba/dep_publikacije/pregledsocioekonkretanja/Archive.aspx?langTag=bs-BA&template_id=140&pageIndex=1
 1. Dom naroda, Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH (Dom naroda) (posljednji pristup 05/06/2022).
 1. Europski forum za demokraciju i solidarnost, Europski forum za demokraciju i solidarnost (sa brojnim strankama) (posljednji pristup 24.05.2022.).
 1. Institut za razvoj mladih KULT, Institut za razvoj mladih KULT (Institut za razvoj mladih KULT) (posljednji pristup 05.06.2022.).

 

 1. Institut za razvoj mladih KULT: “Analiza stanja i potreba mladih Federacije Bosne i Hercegovine”, iz 2013. godine. Dostupna na: https://goo.gl/2SAQiw
 1. Istraživanje tržišta rada u BiH: https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/m/C12578310056925BC12572CF0059128E_NOTE72TLZT.pdf
 1. Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS: http://www.vladars.net/eng/vlada/ministries/MFYS/doy/Pages/default.aspx.
 1. Ministarstvo civilnih poslova BiH: http://www.mcp.gov.ba/o_nama/kabineti/default.aspx?id=43&langTag=en-US
 1. Ministarstvo kulture i sporta FBiH: http://www.fmks.gov.ba/o-ministarstvu/centar-za-mlade
 1. Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo pravde BiH (Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine) (posljednji pristup 4.7.2022.).
 1. Ministarstvo sigurnosti BiH – Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine (posljednji pristup 5.6.2022.).
 1. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS – Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (posljednji pristup 06.05.2022.).
 1. Mjerenje zadovoljstva korisnika javne uprave u BiH (Mjerenje zadovoljstva korisnika javne uprave u BiH) (posljednji pristup 05.06.2022.)
 1. Mreža vijeća učenika BiH, Mreža savjeta/vijeća učenika BiH (Mreža vijeća učenika BiH) (posljednji pristup 24.5.2022.).

 

 1. Odsjek za mobilnost i mlade, Odsjek za mobilnost i mlade (Odsjek za mobilnost i mlade) (posljednji pristup 05.06.2022.).
 1. Omladinska politika RS za period 2016-2020. godina http://www.pm.rs.ba/wp-content/uploads/2016/01/Omladinska-politika-Republike-Srpske-2016-2020.pdf
 1. Omladinska politika RS: https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/media/vijesti/Pages/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%9E%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-2022.-%D0%B4%D0%BE-2026.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5.aspx
 1. Omladinski savjet RS, Omladinski savjet RS, (Omladinski savjet RS) (posljednji pristup 24.05.2022.).
 1. Parlamentarna skupština BiH, Izborni zakon BiH, članka 1.4., Izborni zakon BiH, Članak 1.4. (posljednji pristup 24.5.2022.)
 1. Parlamentarna skupština, (Parlamentarna skupština BiH) Ustav BiH Ustav BiH (posljednji pristup 24.5.2022.).

 

 1. Parlamentarna skupština, Parlamentarna skupština BiH (Parlamentarna skupština) (posljednji pristup 5.6.2022.).
 1. Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice – Institut za razvoj mladih i zajednice (posljednji pristup 05.06.2022.)

 

 1. Politika razvoja obrazovanja u RS za period 2016-2021 http://podstavnistvorsbg.rs/pdf_dokumenti/2019/strategija_razvoja_obrazovanja_rs_2016_2021.pdf
 1. Popis stanovništva u BiH iz 2013. godine dostupan na: http://www.popis2013.ba/
 1. Povjerenstvo za koordinaciju pitanja mladih u BiH: http://www.mladi.gov.ba/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=35
 1. Predstavnički dom, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH (Predstavnički dom) posljednji pristup 05.06.2022.).

 

 1. Procedura za izdavanje radnih dozvola https://szks.ba/wp-content/uploads/2017/08/Procedura%20za%20izdavanje%20radne%20dozvole.pdf
 1. Program mobilnosti Erasmus+ mladi (Erasmus+, oblast mladih) (posljednji pristup 24.5.2022.).

 

 1. Program podrške zapošljavanju mladih sa visokim i srednjim obrazovanjem u statusu pripravnika u RS u 2022. godini: https://unijauprs.org/wp-content/uploads/2022/02/Javni_poziv_Pripravnici_VSS_2022.pdf
 1. Program sufinanciranja samozapošljavanja – Start up 2021 https://www.fzzz.ba/ckFinderFiles/files/Program%20sufinanciranja%20zapo%C5%A1ljavanja%202021.pdf
 1. Program sufinanciranja zapošljavanja u 2021. godini https://www.fzzz.ba/ckFinderFiles/files/Program%20sufinanciranja%20zapo%C5%A1ljavanja%202021.pdf
 1. Program za usavršavanje/pripremu za rad u 2021. godini https://www.fzzz.ba/ckFinderFiles/files/Program%20sufinanciranja%20zapo%C5%A1ljavanja%202021.pdf
 1. PRONI Centar za omladinski razvoj – PRONI Centar za omladinski razvoj – (posljednji pristup 05.06.2022.).
 1. PRONI Centar za omladinski razvoj (PRONI Centar za omladinski razvoj) “Zastupljenost žena, mladih i manjina u predstavničkim tijelima BiH u 2018.godini” Istraživanje “Žene, mladi i nacionalne manjine u zakonodavnim tijelima BiH” (posljednji pristup 25.5.2022.)

 

 1. Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), National Human Development Report for 2020, https://www.undp.org/bs/bosnia-herzegovina/publications/nacionalni-izvje%C5%A1taj-o-humanom-razvoju-za-2020-godinu-socijalna-uklju%C4%8Denost-u-bosni-i-hercegovini

 

 1. Rezultati ankete o zadovoljstvu korisnika uslugama koje pruža Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH – Služba za informisanje – RezultatiAnketeozadovoljstvuklijenatauslugamakoje je pružaoGeneralniSekretarijatVijećaMinistaraBiH – Služba informisanja (posljednji pristup 05.06.2022.)
 1. Statut BD https://skupstinabd.ba/images/dokumenti/ba/statut-brcko-distrikta.pdf
 1. Strategija za učenje o poduzetništvu u obrazovnim sistemima u BiH za period 2012-2015 https://epale.ec.europa.eu/hr/resource-centre/content/strategija-ucenja-o-poduzetnistvu-u-obrazovnim-sistemima-u-bosni-i
 1. Strategija zapošljavanja FBiH (2021– 2027): https://parlamentfbih.gov.ba/v2/userfiles/file/Materijali%20u%20proceduri_2021/Prijedlog%20Strategije%20zapo%C5%A1ljavanja%20u%20Federaciji%20BiH%20-%20bosanski%20jezik.pdf?fbclid=IwAR12GrPDR9_-yrClcB5mhpOLmqRmhf3yHbjGILUsUYmJ3ViRQWmHuul7OM0
 1. Strateški pravci razvoja karijerne orijentacije u FBiH za period 2015 – 2020: http://fmon.gov.ba/Upload/Dokumenti/9ce1a95c-1d1d-4817-b9fb-09479db744b7_Strate%C5%A1ki%20pravci%20razvoja%20karijerne%20orijentacije%20u%20FBiH%20za%20period%202015%E2%80%932020.%20godina..pdf
 1. Studija o zapošljavanju mladih u BiH: https://www.esap.online/docs/129/study-on-youth-employment-in-bosnia-and-herzegovina
 1. Učinak ekonomija zapadnog Balkana u vezi sa europskim stubom socijalnih prava (pregled BiH 2021.): https://www.esap.online/docs/150/performance-of-western-balkan-economies-regarding-the-european-pillar-of-social-rights-2021-review-on-bosnia-and-herzegovina
 1. UNDP BiH: istraživanje “Glasovi mladih” iz 2012. godine. Dostupno na: http://www.ba.undp.org/content/dam/bosnia_and_herzegovina/docs/Research&Publications/Democratic%20Governance/Voices%20of%20Youth/VoY%20ENG_web.pdf?download
 1. Ustavni sud, Ustavni sud (posljednji pristup 24.05.2022).

 

 1. Vijeće mladih BD, Vijeće/Savjet mladih BD, (Vijeće mladih BD) (posljednji pristup 05.06.2022.).
 1. Vijeće mladih FBiH (Vijeće mladih FBiH), 2020. Analiza implementacije zakona o mladima FBiH za 2019. godinu (Omladinska politika) Vijeće mladih FBiH (posljednji pristup 24.5.2022.)
 1. Vijeće mladih FBiH, Vijeće mladih FBiH, (Vijeće mladih FBiH) (posljednji pristup 24.5.2022.).
 1. Vladimir Turjačanin: “Percepcije i stavovi mladih”, istraživanje provedeno za izradu omladinskih politika RS za periode 2016-2020 i 2014-2015 dostupno na: https://goo.gl/2SAQiw
 1. Youth Power (posljednji pristup 5.6.2022.).
 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u BD Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine (posljednji pristup 05.06.2022.)
 1. Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu BiH https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-kretanju-i-boravku-stanaca-i-azilu-BiH.pdf
 1. Zakon o mladima BD, “Službeni glasnik BD, broj 2/10”: https://skupstinabd.ba/ba/zakon.html?lang=ba&id=/Zakon%20o%20mladima%20Brc–ko%20distrikta%20BiH
 1. Zakon o mladima FBiH (Zakon o mladima FBiH, Službene novine FBiH broj 36/10, 16.06.2010.): http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2010/zakoni/22hrv.html
 1. Zakon o omladinskom organizovanju RS (Zakon o omladinskom organizovanju, „Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 98/04, 119/08 i 1/12: https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/Documents/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%20%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83%20%D0%A1%D0%93%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98%2098%20-%2004_370464267.pdf
 1. Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i socijalnom osiguranju nezaposlenih lica FBiH https://fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2001/zakoni/21%20bos.htm
 1. Zakon o radu BD https://zzzbrcko.org/dokumenti/zakoni/1.pdf
 1. Zakon o radu FBiH: http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/zakoni/f0787-zakon-o-radu-precisceni-tekst.pdf
 1. Zakon o radu RS https://www.paragraf.ba/propisi/republika-srpska/zakon-o-radu.html
 1. Zakon o zapošljavanju stranaca FBiH https://parlamentfbih.gov.ba/dom_naroda/bos/parlament/propisi/usvojeni_p/Zakon%20o%20zaposljavanju%20stranaca.pdf
 1. Zakon o zapošljavanju stranaca i lica bez državljanstva RS https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/84188/93437/F2086560509/BIH72928.pdf
 1. Zakon o zaštiti na radu BD https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/72928/74361/F2086560509/BIH72928.pdf
 1. Zakon o zaštiti na radu FBiH https://www.paragraf.ba/propisi/fbih/zakon-o-zastiti-na-radu.html
 1. Zakon o zaštiti na radu RS https://www.paragraf.ba/propisi/republika-srpska/zakon-o-zastiti-na-radu.html

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA