Narodna skupština RS je na svojoj trinaestoj sjednici održanoj 13. i 14. lipanj 2016. godine usvojila Omladinsku politiku RS za razdoblje 2016.-2020. Ovo je treća omladinska politika u RS. Ono što ovu politiku izdvaja od dvije prethodne omladinske politike je visok stepen učešća ključnih aktera u procesu izrade. U procesu izrade ove omladinske politike sudjelovalo je preko tri tisuće mladih ljudi i stručnjaka za mlade iz svih dijelova RS, pri čemu je proces konzultacija bio javan i otvoren za sve.

Ministarstvo omladine, porodice i sporta RS organizovalo je u suradnji sa Omladinskim savjetom RS, Omladinskim komunikacionim centrom Banja Luka i UNFPA niz aktivnosti koje su dovele do konačne verzije politike:

– koncem 2014. i početkom 2015. sprovedene su anketne studije o stavovima mladih, njihovoj percepciji društvenog okruženja, kao i o idejama o mogućim rješenjima nekih od uočenih problema na uzorku od 2.066 ispitanika iz 27 lokalnih samouprava u RS;

– u svibnju 2015. godine organizirana je dvodnevna konferencija „Dijalog sa mladima“ s ciljem otvaranja dijaloga između mladih i svih relevantnih aktera koji se bave pitanjima mladih (70 sudionik – predstavnika svih ministarstava u Vladi RS, omladinskih organizacija, vijeća učenika, lokalnih samouprava, međunarodnih organizacija i drugih ključnih aktera), s ciljem definiranje prioriteta za unaprjeđenje položaja mladih i stvaranja osnova za izradu dokumenta;

– Javnim pozivom su pozvani svi zainteresirani predstavnici stručne zajednice (organizacije mladih, organizacije civilnog društva, poslovni sektor, međunarodne organizacije i drugi ključni akteri) da se zajedno sa imenovanim predstavnicima institucija uključe u proces izrade politike na sastancima radnih skupina, koji su održani u lipnju, srpnju i kolovozu 2015. godine (57 članova radne skupine);

– šira javnost je imala priliku da se uključi u ovaj proces tijekom javne rasprave kada je resorno ministarstvo objavilo nacrt dokumenta na svojoj internet stranici i pozvalo sve zainteresirane strane da sudjeluju u razmatranju i dostave svoje komentare i sugestije.

– Nacrt politike predstavljen je tijekom javnih konzultacija i regionalnih javnih događaja održanih u studenom 2015. godine u Banja Luci, Trebinju, Istočnom Sarajevu, Doboju i Bijeljini, na kojima je sudjelovalo preko 200 mladih ljudi i drugih zainteresiranih strana.

– Ministarstvo porodice, omladine i sporta je u decembru 2015. godine organizovalo radno-konsultativni sastanak „Dijalog sa donatorima“ radi provedbe Omladinske politike RS, kojem su prisustvovali predstavnici međunarodnih organizacija i donatori projekata i programa koji se provode u RS, a čije aktivnosti doprinose poboljšanju položaja mladih u RS. Sastanak je organizovan sa ciljem unapređenja politike i pravovremenog planiranja zajedničkih aktivnosti za postizanje boljih rezultata.

– Narodna skupština RS usvojila je Nacrt omladinske politike RS u 2016. godini.

– Ministarstvo porodice, omladine i sporta je u ožujku 2016. godine, u skladu sa Rezolucijom Narodne skupštine RS, organizovalo javnu raspravu o Nacrtu omladinske politike RS u Trebinju, Istočnom Sarajevu, Bijeljini i Banja Luci, i još jednom pozvalo nadležne vlasti i organizacije, znanstvene i stručne institucije, predstavnike omladinskih organizacija i druge zainteresirane građane da sudjeluju u javnim raspravama i daju sugestije na politiku;

Omladinski savjet RS održao je sjednicu u travnju 2016. godine i raspravljao o Omladinskoj politici koja je jednoglasno podržana i donio odluku da se ista uputi u dalju skupštinsku proceduru.

– Narodna skupština RS zajedno sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta RS formirala je Radnu skupinu za izradu Omladinske politike RS za period 2022-2026.

Ministarstvo kulture i sporta FBiH je zajedno sa Institutom za razvoj mladih KULT u 2013. godini provelo studiju o potrebama mladih u FBiH. Istraživanje je poslužilo kao osnova za početak procesa razvoja omladinske politike. Dvodnevni događaj pod nazivom “Dijalog: Omladinska politika FBiH” organiziran je u cilju razumijevanja položaja mladih i izrade kvalitetne omladinske politike. Ova prilika se koristi za otvaranje dijaloga sa zainteresovanim stranama kako bi se čula mišljenja i prijedlozi o ovoj važnoj omladinskoj politici u FBiH. Nacrt omladinske politike FBiH izrađen je u istom periodu kao i treća Omladinska politika RS, ali još nije usvojen.

Postojeća statistika koja datira iz Popisa stanovništva u BiH 2013. godine uključuje informacije o različitim aspektima stanovništva, ali nije utvrđen specifičan indikator posebno za populaciju mladih.

Ne postoji posebna linija financiranja koja bi imala za cilj evaluaciju aktivnosti i politika Vlade i/ili Ministarstva utemeljenih na dokazima.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA