Министарство цивилних послова БиХ- Одсјек за координацију образовне политике

Одјељење за образовање обавља послове који се односе на остваривање основних принципа координације активности и размјене података са домаћим и међународним институцијама надлежним за област образовања, а на основу реформи ЕУ и међународне заједнице и стратешких докумената, закона и подзаконских аката за све нивое и врсте образовања; учешће у припреми и координацији активности у циљу припреме извјештаја, информација, мишљења и одговора на упите институција и појединаца из области образовања; припрема редовних годишњих информација о провођењу оквирних закона о предшколском, стручном и високом образовању у БиХ и повремених информација о провођењу стратешких и других докумената из области образовања; координација активности на развоју и имплементацији Квалификационог оквира у БиХ; активно праћење примјене међународних конвенција, декларација и других докумената из области образовања; учешће у европским програмима и пројектима из области образовања и мобилности младих; вршење стручних истраживања и давање приједлога за унапређење квалитета у области образовања, праћење усклађености прописа из ресорне надлежности у БиХ са прописима и стандардима Европске уније; развој инструмената и механизама за прикупљање и обраду података и система за праћење и евалуацију активности, политика и стратешких докумената у БиХ из надлежности Сектора; стварање база података у областима из надлежности Сектора и други послови у складу са чланом 15. Закона о министарствима и другим органима управе БиХ.

Стратешки правци развоја високог образовања у ФБиХ од 2012. до 2022. године

Надлежности ФБиХ у образовању одређене су њеном одговорношћу за осигурање права на образовање. У складу са овим и законским надлежностима у области образовања, Федерално министарство образовања и науке обавља управне, стручне и друге послове, те сарађује и координира послове са кантонима, који се, између осталог, односе на: предшколске, основне и и средње образовање; педагошки стандарди и норме; уџбеничка литература; стручно образовање и усавршавање наставника; стандарди и нормативи за високо образовање; научноистраживачки рад на унапређењу образовно-васпитног рада; ђачки и студентски стандард итд.

Улога и функције овог министарства у смислу договарања и осигуравања ефикасне координације активности сектора образовања у Федерацији Босне и Херцеговине, као и пружања стручне и друге подршке кантонима за успјешну проведбу акционих политика договорених на нивоу Босна и Херцеговина, препознати су као кључни.

Будући да је Федерално министарство образовања и науке ограничено у надлежностима, посебно када је у питању законодавна улога, могућности дјеловања су значајно смањене. Министарство је опредијељено, будући да има доминантну координирајућу функцију, да изради моделе потребних закона и подзаконских аката и понуди их кантоналном и државном нивоу, чије су уставне надлежности јасније, те координира рад на њиховој обради у законодавство надлежних министарстава.

Стање образовања у БиХ

Надлежности и институционална структура

Државни ниво

Министарство цивилних послова БиХ је орган управе који је, између осталог, надлежан за образовање на нивоу БиХ. Њена надлежност је регулисана Законом о министарствима и другим органима управе БиХ. Министарство цивилних послова БиХ надлежно је за сљедеће послове и задатке:

  • обављање послова припреме и имплементације прописа, послова и задатака који су у надлежности Босне и Херцеговине, а који се односе на успостављање основних принципа координације активности, усклађивање планова ентитетских власти и дефинисање стратегије. на међународном нивоу;
  • учешће у раду међународних организација;
  • извршавање међународних обавеза и припреме за закључивање међународних уговора или споразума у области образовања.

Министарство је надлежно и за билатералне споразуме о допунском образовању намијењеном дјеци држављана БиХ који живе у другим земљама и израду наставних планова и програма за допунско образовање ове дјеце. У складу са одредбама оквирног и других закона из области образовања донесених на нивоу БиХ, Министарство цивилних послова надлежно је за надзор над провођењем тих закона. У недостатку директних и законом утврђених механизама, реализација овог надзора од стране Министарства цивилних послова могућа је само у блиској и непосредној сарадњи са надлежним просвјетним органима на свим нивоима. У складу са одредбама Оквирног закона о високом образовању у БиХ, министарство је надлежно за координацију и развој високог образовања у БиХ, уз консултације са другим надлежним министарствима.

Уз помоћ међународне заједнице основана је Конференција министара образовања у БиХ са мандатом да даје савјете, разматра и координира образовну политику. Будући да се састанци Конференције министара у пуном саставу ријетко одржавају, а састанци њеног координационог одбора су нередовни, то значајно ограничава ефикасност Конференције као тијела и њено проактивно дјеловање у оквиру дефинисаног мандата.

Брчко дистрикт БиХ

Одјељење за образовање у Влади БД БиХ надлежно је за организацију и функционисање образовног система у БД.

РС

Министарство просвјете и културе РС надлежно је за образовну политику, законодавство, администрацију и финансирање образовања у ентитету, заступање ентитета у процесима координације образовања у БиХ, за имплементацију докумената усвојених на државном и државном нивоу. међународном нивоу, итд.

ФБиХ

Надлежности ФБиХ у образовању одређене су њеном одговорношћу за осигурање права на образовање. Сходно законским надлежностима у области образовања, Министарство образовања и науке ФБиХ обавља управне, стручне и друге послове, те сарадњу и координацију послова са кантонима, који се, између осталог, односе на: предшколско, основно и и средње образовањо; педагошке стандарде и норме; уџбеничку литературу; стручно образовање и усавршавање наставника; стандарде и нормативе за високо образовање; научноистраживачки рад на унапређењу образовно-васпитног рада; ђачки и студентски стандард, итд.

Кантони

У складу са својим уставним надлежностима у погледу образовне политике, финансирања образовања и доношења закона, образовање у кантонима је уређено релевантним кантоналним законима и прописима. За образовање су надлежна кантонална министарства образовања (од којих су многа одговорна за образовање, науку, културу и спорт). Њихова величина и капацитет за обављање функција разликују се од кантона до кантона.

Општине

Прописи у области образовања различито уређују надлежности локалног нивоа у сектору образовања. То се односи на организацију образовног процеса, одржавање школских објеката, учешће у креирању дијела наставног плана и програма значајног за локалну заједницу, али и финансирање образовања. Иако су неке општине добиле шира овлашћења, она се често не проводе због недостатка финансијских средстава.

Формално и неформално образовање, цјеложивотно учење

Правни оквир

Поред Оквирног закона о основном и средњем образовању у БиХ, усвојен је и дуго очекивани Оквирни закон о високом образовању у БиХ, а средином 2008. године усвојен је Оквирни закон о средњем стручном образовању и оспособљавању у БиХ образовно законодавство на државном нивоу усклађено са захтјевима Европског партнерства за БиХ. Ови процеси покрећу модеран, евро-компатибилан правни оквир који је окренут будућности. Уз комплетан правни оквир – који се примјењује – можемо очекивати да БиХ постане дио европског простора високог образовања и европског истраживачког простора. Стога је неопходно осигурати досљедну имплементацију Болоњског и Копенхашког процеса у области високог и средњег образовања.

Кроз рад службеника за младе да боље могућности за младе у локалним заједницама

Квалитетне политике према младима почињу квалитетним процесом креирања самих политика, али и укључивањем младих у сам процес креирања стратегија према младима. Како би млади у локалним заједницама више учествовали у процесима доношења одлука, били активнији и доприносили друштву, потребно је креирати адекватне програме и пројекте који одговарају потребама младих. Истовремено, приликом провођења политика према младима потребно је водити рачуна о квалитетном процесу имплементације, адекватним акционим плановима за сваку предложену мјеру, али и континуирано пратити активности и мјере које се спроводе.

Службеници за младе имају кључну улогу у томе, јер управо они координирају развој и провођење политике према младима. Познавање алата за израду планова за имплементацију предложених мјера и активности, као и познавање метода праћења квалитета, од великог је значаја за све нивое власти. Једино тако можемо знати какав је учинак мјера које јединице локалне самоуправе проводе према младима.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА