1. Yоутх Поwер (посљедњи приступ 05.06.2022.).
 1. Акциони план запошљавања РС за 2020. годину https://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=387894
 1. Анализа баријера за развој предузетништва у БиХ: https://www.undp.org/bosnia-herzegovina/publications/analysing-barriers-entrepreneurship-development-bosnia-and-herzegovina
 1. Анализа потреба за обукама (TNA) http://www.obuke.adsfbih.gov.ba/index.php/kljucni-dokumenti-2/izvjestaji-i-analize/98-analize/609-analiza-potreba-za-obukom-u2017
 1. Асоцијација средњошколаца у БиХ, Асоцијација средњошколаца у БиХ (Асоцијација средњошколаца у БиХ) (посљедњи приступ 24.5.2022.)

 

 1. Владимир Турјацанин: “Перцепције и ставови младих”, истраживање проведено за израду омладинских политика РС за периоде 2016-2020 и 2014-2015 доступно на: https://goo.gl/2SAQiw
 1. Дерадикализација и интеграција: Законски и политички оквир у БиХ

 

 1. Дирекција за економско планирање БиХ, Извјестај о социјалној укљуцености, хттп://www.деп.гов.ба/деп_публикације/прегледсоциоеконкретања/Арцхиве.аспx?лангТаг=бс-БА&темплате_ид=140&пагеИндеx=1
 1. Дом народа, Дом народа Парламентарне скупштине БиХ (Дом народа) (посљедњи приступ 05/06/2022).
 1. Европски форум за демократију и солидарност, Европски форум за демократију и солидарност (са бројним странкама) (посљедњи приступ 24.05.2022.).
 1. Закон о запошљавању странаца и лица без држављанства РС https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/84188/93437/F2086560509/BIH72928.pdf
 1. Закон о запошљавању странаца ФБиХ https://parlamentfbih.gov.ba/dom_naroda/bos/parlament/propisi/usvojeni_p/Zakon%20o%20zaposljavanju%20stranaca.pdf
 1. Закон о заштити на раду БД https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/72928/74361/F2086560509/BIH72928.pdf
 1. Закон о заштити на раду РС https://www.paragraf.ba/propisi/fbih/zakon-o-zastiti-na-radu.html
 1. Закон о заштити на раду ФБиХ https://www.paragraf.ba/propisi/fbih/zakon-o-zastiti-na-radu.html
 1. Закон о измјенама и допунама Закона о заштити права припадника националних мањина у БД Закон о измјенама и допунама Закона о заштити права припадника националних мањина у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине (посљедњи приступ 05.06.2022.)
 1. Закон о кретању и боравку странаца и азилу БиХ https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-kretanju-i-boravku-stanaca-i-azilu-BiH.pdf
 1. Закон о младима БД, “Службени гласник БД, број 2/10”: https://skupstinabd.ba/ba/zakon.html?lang=ba&id=/Zakon%20o%20mladima%20Brc–ko%20distrikta%20BiH
 1. Закон о младима ФБиХ (Закон о младима ФБиХ, Службене новине ФБиХ број 36/10, 16.06.2010.): http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2010/zakoni/22hrv.html
 1. Закон о омладинском организовању РС (Закон о омладинском организовању, „Службени гласник Републике Српске”, бр. 98/04, 119/08 и 1/12: https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/Documents/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%20%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83%20%D0%A1%D0%93%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98%2098%20-%2004_370464267.pdf
 1. Закон о посредовању при запошљавању и социјалном осигурању незапослених лица ФБиХ https://fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2001/zakoni/21%20bos.htm
 1. Закон о раду БД https://zzzbrcko.org/dokumenti/zakoni/1.pdf
 1. Закон о раду РС https://www.paragraf.ba/propisi/republika-srpska/zakon-o-radu.html
 1. Закон о раду ФБиХ: http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/zakoni/f0787-zakon-o-radu-precisceni-tekst.pdf
 1. Институт за развој младих КУЛТ, Институт за развој младих КУЛТ (Институт за развој младих КУЛТ) (посљедњи приступ 05.06.2022.).

 

 1. Институт за развој младих КУЛТ: “Анализа стања и потреба младих Федерације Босне и Херцеговине”, из године. доступна на: https://goo.gl/2SAQiw
 1. Истраживање тржишта рада у БиХ: https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/m/C12578310056925BC12572CF0059128E_NOTE72TLZT.pdf
 1. Комисија за координацију питања младих у БиХ: http://www.vladars.net/eng/vlada/ministries/MFYS/doy/Pages/default.aspx.
 1. Министарства породице, омладине и спорта РС: http://www.vladars.net/eng/vlada/ministries/MFYS/doy/Pages/default.aspx.
 1. Министарство безбједности БиХ – Министарство безбједности Босне и Херцеговине (посљедњи приступ 05.06.2022.).
 1. Министарство културе и спорта ФБиХ: http://www.fmks.gov.ba/o-ministarstvu/centar-za-mlade
 1. МинистарствоправдеБиХ, МинистарствоправдеБиХ (Министарство правде Босне и Херцеговине) (посљедњи приступ07.2022.).
 1. Министарство унутрашњих послова РС – Министарство унутрашњих послова Републике Српске – (последњи приступ 06.05.2022.).
 1. Министарство цивилних послова БиХ: http://www.mcp.gov.ba/o_nama/kabineti/default.aspx?id=43&langTag=en-US
 1. Мјерење задовољства корисника јавне управе у БиХ (Мјерење задовољства корисника јавне управе у БиХ) (последњи приступ 05.06.2022.)
 1. Мрежа вијећа ученика БиХ, Мрежа савјета/вијећа ученика БиХ (Мрежа вијећа ученика БиХ) (посљедњи приступ 24.5.2022.).

 

 1. Одсјек за мобилност и младе, Одсјек за мобилност и младе (Одсјек за мобилност и младе) (посљедњи приступ 05.06.2022.).
 1. Омладинска политика РС за период 2016-2020. година http://www.pm.rs.ba/wp-content/uploads/2016/01/Omladinska-politika-Republike-Srpske-2016-2020.pdf
 1. Омладинска политика РС: https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/media/vijesti/Pages/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%9E%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-2022.-%D0%B4%D0%BE-2026.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5.aspx
 1. Омладински савјет РС, Омладински савјет РС, (Омладински савјет РС) (посљедњи приступ 24.05.2022.).
 1. Парламентарна скупштина БиХ, Изборни закон БиХ, члан4., Изборни закон БиХ, Члан 1.4. (посљедњи приступ 24.5.2022.)
 1. Парламентарна скупштина, (Парламентарна скупштина БиХ) Устав БиХ Устав БиХ (посљедњи приступ5.2022.).

 

 1. Парламентарна скупштина, Парламентарна скупштина БиХ (Парламентарна скупштина) (посљедњи приступ 05.06.2022.).
 1. Перпетуум мобиле – Институт за развој младих и заједнице – Институт за развој младих и заједнице (посљедњи приступ 05.06.2022.)

 

 1. Политика развоја образовања у РС за период 2016-2021 http://podstavnistvorsbg.rs/pdf_dokumenti/2019/strategija_razvoja_obrazovanja_rs_2016_2021.pdf
 1. Попис становништва у БиХ из године доступан на: хттп://www.попис2013.ба/
 1. Представнички дом, Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ (Представнички дом) посљедњи приступ 05.06.2022.).

 

 1. Програм за усавршавање/припрему за рад у 2021. години https://www.fzzz.ba/ckFinderFiles/files/Program%20sufinanciranja%20zapo%C5%A1ljavanja%202021.pdf
 1. Програм мобилности Ерасмус+ млади (Ерасмус+, област младих) (посљедњи приступ5.2022.).

 

 1. Програм подршке запошљавању младих са високим и средњим образовањем у статусу приправника у РС у 2022. години: https://unijauprs.org/wp-content/uploads/2022/02/Javni_poziv_Pripravnici_VSS_2022.pdf
 1. Програм суфинансирања запошљавања у години https://www.fzzz.ba/ckFinderFiles/files/Program%20sufinanciranja%20zapo%C5%A1ljavanja%202021.pdf
 1. Програм суфинансирања самозапошљавања – Start up 2021 https://www.fzzz.ba/ckFinderFiles/files/Program%20sufinanciranja%20zapo%C5%A1ljavanja%202021.pdf
 1. ПРОНИ Центар за омладински развој – ПРОНИ Центар за омладински развој – (посљедњи приступ 05.06.2022.).
 1. ПРОНИ Центар за омладински развој (ПРОНИ Центар за омладински развој) “Заступљеност жена, младих и мањина у представничким тијелима БиХ у 2018.години” Истраживање “Жене, млади и националне мањине у законодавним тијелима БиХ” (посљедњи приступ 25.5.2022.)
 1. Процедура за издавање радних дозвола https://szks.ba/wp-content/uploads/2017/08/Procedura%20za%20izdavanje%20radne%20dozvole.pdf
 1. Развојни програм Уједињених нација (УНДП), Натионал Хуман Девелопмент Репорт фор 2020, хттпс://www.ундп.орг/бс/босниа-херзеговина/публицатионс/национални-извје%Ц5%А1тај-о-хуманом-развоју-за-2020-годину-социјална-укљу%Ц4%8Деност-у-босни-и-херцеговини

 

 1. Резултати анкете о задовољству корисника услугама које пружа Генерални секретаријат Савјета министара БиХ – Служба за информисање – РезултатиАнкетеозадовољствуклијенатауслугамакоје је пружаоГенералниСекретаријатСавјетаМинистараБиХ – Служба информисања (последњи приступ 05.06.2022.)
 1. Савјет младих БД, Савјет/Савјет младих БД, (Савјет младих БД) (посљедњи приступ 05.06.2022.).
 1. Савјет младих ФБиХ (Савјет младих ФБиХ), 2020. Анализа имплементације закона о младима ФБиХ за 2019. годину (Омладинска политика) Савјет младих ФБиХ (посљедњи приступ 24.5.2022.)
 1. Савјет младих ФБиХ, Савјет младих ФБиХ, (Савјет младих ФБиХ) (посљедњи приступ 24.5.2022.).
 1. Статут БД https://skupstinabd.ba/images/dokumenti/ba/statut-brcko-distrikta.pdf
 1. Стратегија за учење о pредузетништву у образовним системима у БиХ за период 2012-2015 https://epale.ec.europa.eu/hr/resource-centre/content/strategija-ucenja-o-poduzetnistvu-u-obrazovnim-sistemima-u-bosni-i
 1. Стратегија запошљавања ФБиХ (2021– 2027): https://parlamentfbih.gov.ba/v2/userfiles/file/Materijali%20u%20proceduri_2021/Prijedlog%20Strategije%20zapo%C5%A1ljavanja%20u%20Federaciji%20BiH%20-%20bosanski%20jezik.pdf?fbclid=IwAR12GrPDR9_-yrClcB5mhpOLmqRmhf3yHbjGILUsUYmJ3ViRQWmHuul7OM0
 1. Стратешки правци развоја каријерне орјентације у ФБиХ за период 2015 – 2020: http://fmon.gov.ba/Upload/Dokumenti/9ce1a95c-1d1d-4817-b9fb-09479db744b7_Strate%C5%A1ki%20pravci%20razvoja%20karijerne%20orijentacije%20u%20FBiH%20za%20period%202015%E2%80%932020.%20godina..pdf
 1. Студија о запошљавању младих у БиХ: https://www.esap.online/docs/129/study-on-youth-employment-in-bosnia-and-herzegovina
 1. УНДП БиХ: истраживање “Гласови младих” из године. Доступно на: http://www.ba.undp.org/content/dam/bosnia_and_herzegovina/docs/Research&Publications/Democratic%20Governance/Voices%20of%20Youth/VoY%20ENG_web.pdf?download
 1. Уставни суд, Уставни суд (посљедњи приступ05.2022).

 

 1. Учинак економија западног Балкана у вези са економским стубом социјалних права (преглед БиХ 2021.): https://www.esap.online/docs/150/performance-of-western-balkan-economies-regarding-the-european-pillar-of-social-rights-2021-review-on-bosnia-and-herzegovina
 1. Центар за едукацију, Центар за едукацију (последњи приступ 24.5.2022).

 

 1. Цивитас, Цивитас (ЦИВИТАС) (посљедњи приступ 24/05/2022).

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА