Стратегије социјалног укључивања у ФБиХ , РС и БД БиХ развијени су за период 2021 – 2027 уз иницијативу и помоћ УНИЦЕФ-а и ЕУ. Све стратегије су уопштене и помињу културу кроз друге секторе.

Стратегија социјалног укључивања ФБиХ има ове стратешке циљеве:

 • Стратешки циљ 1: смањити сиромаштво кроз социјално укључивање;
 • Стратешки циљ 2: унаприједити систем социјалне заштите;
 • Стратешки циљ 3: јачање територијалне кохезије.

Стратегија социјалног укључивања РС има ове стратешке циљеве:

 • Стратешки циљ 1: унапрјеђење друштвеног положаја дјеце, младих и породица са дјецом;
 • Стратешки циљ 2: смањити сиромаштво кроз социјално укључивање;
 • Стратешки циљ 3: изједначавање могућности и укидање дискриминације особа с инвалидитетом;
 • Стратешки циљ 4: сигурно старење;
 • Стратешки циљ 5: потпуна родна равноправност;
 • Стратешки циљ 6: изградња толерантног друштва за све.

Стратегија социјалног укључивања БД БиХ има ове стратешке циљеве:

 • Стратешки циљ 1: конкурентна економија, складно уклопљена у свјетске развојне трендове и ланац вриједности, као развојни мотор БДа БиХ;
 • Стратешки циљ 2: унаприједити пружање услуга образовања, здравствене и социјалне заштите, културе, спорта и служби јавне безбједности, на принципима доброг управљања јавним сектором у складу са стандардима ЕУ;
 • Стратешки циљ 3: одрживо управљање животном средином, природним и инфраструктурним ресурсима.

Социјални план ЕУ темељи се на Стратегији раста ЕУ до 2020. године, која је покренута 2010. године с циљем да ЕУ постане чврста, одржива и инклузивна економија, способна за одржив економски раст, са више и бољих радних мјеста и већом социјалном кохезијом.

Процес социјалног укључивања састоји се од низа алата који могу помоћи државама чланицама да побољшају своје политике у области смањења сиромаштва и социјалне искључености. Социјална политика Европске уније има за циљ:

 • промовисати запошљавање;
 • побољшати услове живота и рада;
 • осигурати одговарајући ниво социјалне заштите;
 • омогућити дијалог са социјалним партнерима;
 • развити људске ресурсе како би се осигурао висок и одржив ниво запослености и усвојити мјере за борбу против искључености.

Краткорочни приоритети у БиХ су: модернизација система социјалне заштите, првенствено за породице са дјецом, пензионере и особе са инвалидитетом.

Циљ је одржати основни ниво права грађана широм БиХ;

 • обезбиједити приступ здравственој заштити кроз пружање основних здравствених услуга свим грађанима;
 • унаприједити процес планирања буџета у свим агенцијама надлежним за социјалну кохезију, осигуравајући минимални ниво прихода за угрожене категорије грађана;
 • координирати и унаприједити заштиту дјеце у цијелој земљи;
 • успоставити ефикасније и усклађеније политике у области рада и смањења незапослености; и
 • омогућити повратницима да се реинтегришу и приступе социјалним услугама на које имају право.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА