Постојање националне стратегије

Посљедњи свеобухватни стратешки документ усвојен на Савјету министара БиХ из области културне политике је Стратегија културне политике БиХ из 2008. године.

Акциони план за провођење Стратегије културне политике у БиХ (недоступан онлајн) донесен је 2011. године и односио се на период 2011 – 2014. Рок му је потом – због праксе недоношења стратегија на нивоу БиХ па тако ни стратегија развоја културе – продужен, па је тако настао Акциони план за провођење Стратегије културне политике у БиХ с продуженим роком за период 2017 – 2018. године. У релевантним акционим плановима назначени су циљеви, активности и мјере за провођење Стратегије културне политике БиХ и на нивоу градова. Стратешки оквир за БиХ донесен је у августу 2015. године. Узима у обзир важеће стратешке документе усвојене од стране Вијећа министара БиХ и обавезе по основу Споразума о стабилизацији и придруживању БиХ и Европске уније (ЕУ). Стратешки оквир за БиХ служи као оквир за средњорочне и годишње планове Савјета министара БиХ. У њему се наводи 14 стратешких циљева, међу којима и стратешки циљ бр. 5: „Унаприједити културу и креативни сектор“.

Нити један од наведених докумената јасно не наглашава, односно не истиче, друштвену категорију млади.

На нивоу државе БиХ донесена су три закона који покривају област културе. Одређен број закона су донијели РС, ФБиХ и кантони, међутим нити један од тих закона није фокусиран директно на младе и промоцију креативности и културе међу младим људима.

Дјелокруг и садржај

Циљеви Стратегије културне политике у БиХ се, према методологији (структуралне) културолошке анализе, усредсређују, прије свега, на сљедеће теме: хисторија, појам и одређење културе, културна легислатива, инструменти културне политике, анимација културе и културна политика, културни плурализам и међународна културна сарадња, културна политика, европске интеграције и европски културни идентитет, културна политика у мултикултурним друштвима, културна политика и економика културе, културна политика и спонзорисање културе, културна политика и маркетинг у култури, културна политика и културни развој.

Примарни (оквирни) циљеви Стратегије су садржани у увођењу културног модела (културне политике) који

  • подстиче раст општег нивоа грађанске самоодговорности за стање и збивања у друштву;
  • повећава ресурсне статусе, јача пословну конкурентност и богати општи имиџ БиХ и свих њених социјалних и економских агрегата;
  • повећава општи хумани капацитет заједнице (социјална иновативност) и јача њену способност да стално поставља нове циљеве, да их успјешно реализује и да се континуирано, отворено и критички обликује у домену високопозиционираних (културних и других) циљева/изазова;
  • подиже општи ниво културне креативности (интелигибилности) у заједници;
  • осигурава поштивање начела Европске културне конвенције (и осталих докумената који дефинирају Европу као културну цјелину), уносећи адекватан ниво функционалне подударности (компатибилности) с културним моделима који доминирају у другим европским земљама; подиже општи ниво културе живљења.

Као примарни (посебни) циљеви стратегије издвајају се:

  • посебан (стратешки) подстицај заштити, реконструирању, рестаурирању, рекултивирању и мултисекторском промовисању природног, споменичког и градитељског наслијеђа у БиХ;
  • посебан (стратешки) подстицај образовању (као одговор на изазове постиндустријског друштва);
  • посебан (стратешки) подстицај науци као одговор такође на изазове постиндустријског друштва;
  • посебан (стратешки) подстицај регионалној сарадњи у култури као фундаменталном принципу опстојности и креативне виталности босанскохерцеговачке културе.

Тијело одговорно за провођење стратегије

У Стратегији из 2011. године не постоје јасно наведене надлежности институција за њено провођење. Надлежности за ову област распоређене су по ентитетима и БД БиХ, а сви закони или стратегије донесене на нижим нивоима власти требају бити усаглашене са онима донесеним на нивоу државе.

Ревизије/ажурирања

На иницијативу Комисије за израду културне стратегије БиХ, коју је формирало Вијећа министара БиХ, развој културе је по први пут укључен у ревидирану Средњорочну развојну стратегију БиХ 2004 – 2007. године – развојну стратегију земље. Међутим, култура се ни тада није нашла међу главним циљевима и приоритетима. Од доношења Стратегије 2011. године која није имплементирана, не постоји друга национална стратегија, или њена измијењена и допуњена верзија, која конкретно разматра области културе и креативности. Такође, Акциони план за њено провођење није доступан.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА