Влада

Због децентрализованог политичког система и уређења, БиХ на државном нивоу нема министарство за културу. Скромне надлежности у овој области на државном нивоу спроводи Министарство цивилних послова

Главни актери

На нивоу државе БиХ Министартсво цивилних послова је једино министарство које директно координира област културе. Главно дјеловање Министарства цивилних послова у области културе је кроз буџет који има само двије тачке које даље служе за финансирање пројеката домаћих институција културе или других правних лица ако је у питању међународна сарадња.

Надовезујући се на надлежност Министарства цивилних послова, стручне комисије при Савјету министара БиХ имају надлежност да одређују којим пројектима ће се додијелити средства и да оцјењују да ли ти пројекти задовољавају критеријума као што су усклађеност са Стратегијом културне политике БиХ и сл.

Сектор за науку и културу при Министарству цивилних послова БиХ надлежан је за  координацију активности са надлежним ентитетским тијелима власти и за дефинисање стратегије на међународном плану у областима науке и културе. Свој рад Сектор заснива на европским документима и принципима међународних асоцијација из области науке и културе;

 • прати примјену домаћих споразума и стратешких докумената из подручја науке и културе;
 • активно прати европске интеграционе процесе; прати примјену усвојених конвенција и декларација;
 • води и координира активности сарадње са органима и тијелима Европске уније и Уједињених нација, као и са другим свјетским асоцијацијама из области науке и културе;
 • прати програме финансијске помоћи Европске уније и других асоцијација и иницира аплицирање за њих;
 • прикупља и анализира информације и податке о науци и култури у земљи;
 • учествује у раду међународних организација из области науке и културе и обезбјеђује извршавање међународних обавеза БиХ из ових области,
 • учествује у поступку припреме међународних споразума/уговора из области науке и културе;
 • те ради на јачању и промоцији науке и културе као битних дијелова укупног друштвено-економског напретка земље и њеног статуса у Европи.

Према овим подацима се може закључити да културна политика на државном нивоу прије свега има сврху да пружа основу за проток средстава која се даље усмјеравају ка нижим нивоима и институцијама, док у суштинском креирању културне политике не чини много нити прави искораке ка стварању основе за такво дјеловање.

Федерално министарство културе и спорта обавља управне, стручне и друге послове из надлежности Федерације који се односе на координацију у научно-истраживачкој дјелатности из области заштите и кориштења културно-историјског наслијеђа, музејској, архивској, библиотекарској, издавачкој, позоришној, музичкој, ликовној и филмској дјелатности, дјелатности установа, удружења, фондација и других правних лица у области умјетности, културе, спорта и младих, као и друге послове утврђене законом.

У оквиру Федералног министарства културе и спорта формиран је Сектор за младе који обавља послове који се односе на: укупне институционалне механизме бриге власти према младима, сарадњу и координацију задатака са омладинским сектором и омладинским удружењима на истраживању о потребама и проблемима младих, као и на дефинисању и предлагању федералне стратегије према младима, успостављање и одржавање свеобухватне базе података о младима у сарадњи са другим институцијама у ФБиХ, активности у вези информисања младих и јачања укључивања младих у процесе одлучивања, дефинисање, утврђивање и провођење програма дјеловања за младе у областима из надлежности министарства, планирање посебних средстава при усвајању Буџета за извршавање задатака који произилазе из Закона о младима ФБиХ („Службене новине Федерације БиХ“, број: 36/10), праћење реализације постојећих програма у области младих на федералном нивоу, координирање међународне сарадње која се односи на младе, одређивање процедуре обуке и цертификације службеника за младе, израду анализа, извјештаја, информација, елабората, студија, програма, планова, процјена и других стручних, информативних, планских, документационих и аналитичких материјала у области младих, стручну обраду системских рјешења од значаја за младе, те врши и друге послове с циљем заштите интереса младих.

Министарство просвјете и културе РС врши управне и друге стручне послове из области културе који се односе на:

 • заштиту и кориштење културно-хисторијског насљеђа и природног насљеђа;
 • музејску, архивску, библиотекарску, издавачку, позоришну, музичку, ликовну, филмску и естрадну дјелатност;
 • организације и удружења грађана у области умјетности и културе, техничку културу;
 • вођење регистра јавних гласила;
 • припремање програма и споразума о културној сарадњи у складу са Уставом РС и Уставом БиХ;
 • пружање информација путем медија и других видова информисања о свом раду и врши друге послове у складу са законом и другим прописима РС и БиХ.

У БД БиХ у оквиру Владе БД БиХ дјелује Пододјељење за туризам, културу и спорт које обавља све послове из дјелокруга рада везаних за позоришта, галерију, библиотеку, културна удружења, манифестације, спорт и туризам, као и друге послове из надлежности одређене законом и другим прописима.

Када је ријеч о кантонима, институције надлежне за провођење питања из области културе министарства и то:

 1. Министарство образовања, културе и спорта Унско-санског кантона
 2. Министарство просвјете, знаности, културе и спорта Посавског кантона
 3. Министарство за културу, спорт и младе Тузланског кантона
 4. Министарство за образовање, науку, културу и спорт Зеничко-добојског кантона
 5. Министарство за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско-подрињског кантона
 6. Министарство образовања, науке, младих, културе и спорта Средњобосанског кантона
 7. Министарство образовања, науке, културе и спорта Херцеговачко-неретванског кантона
 8. Министарство образовања, науке, културе и спорта Западнохерцеговачког кантона
 9. Министарство културе и спорта Кантона Сарајево
 10. Министарство науке, образовање, културе и спорта Кантона 10

Основни носитељи управне функције у култури на нивоу општина су одјељења за друштвене дјелатности, а на нивоу градова и општина формирају се културне јавне установе задужене за имплементирање и провођење културног садржаја у овој области.

Опћа расподјела надлежности

Утврђивање и спровођење културне политике, па тиме и израда стратегија развоја културе у ентитетима и БД БиХ различито се третира. У РС је то у надлежности ентитета, док је у ФБиХ сваки од десет кантона надлежан за поједине културне дјелатности које постоје на подручју тог кантона. БД БиХ, по арбитражној одлуци треба директно примјењивати прописе БиХ, али у недостатку тих прописа питања из области културе регулише властитим прописима. Министарство цивилних послова је једино министарство на државном нивоу које директно координира област културе, док су ентитети и кантонална министарства у ФБиХ и надлежна служба БДа БиХ, задужени за провођење културне политике.

Међусекторска сарадња

Када је у питању међусекторска сарадња, она се углавном односи на пружање финансијске подршке нижим нивоима власти или јавним установама. Министарство цивилних послова БиХ једном годишње расписује конкурс за додјелу грант средстава на име Помоћи у суфинансирању институција културе у БиХ и конкурс за додјелу грант подршке за Међународну културну сарадњу. Општине и градови оснивају јавне културне установе и финансирају се из буџета оснивача.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА