Постојање националне стратегије за повећање учешћа младих у политичком и цивилном друштву: не постоји посебна национална стратегија о учешћу младих у БиХ као свеобухватни јавни документ, акциони план или сет службених докумената који интегришу главне правце који ће се слиједити у организацији креирања политика на националном нивоу.

  • Врста службеног документа у националном систему (нпр. парламентарни закон, владина уредба, оквирни закон, итд.): Н/А
  • Вријеме увођења и временски оквир: Н/А

Дјелокруг и садржај

  • Ниво учешћа (национални/регионални/локални) стратегија има за циљ: Н/А
  • Кратак сажетак главних елемената стратегије: Н/А
  • Кључни циљеви постављени стратегијом: Н/А
  • Специфичне циљне групе унутар популације младих идентифициране стратегијом, чије учешће треба посебно потицати (нпр. млади људи мигрантског поријекла): Н/А

Надлежно тијело за провођење стратегије

  • Владин орган (нпр. министарство, национална агенција за младе, влада у цјелини, итд.) надлежна за провођење, координацију и праћење стратегије: Н/А
  • Да ли је спроведено праћење/процјена/евалуација проведбе стратегије засновано на доказима и, ако јесте, њени главни резултати. Нема података

Ревизије/ажурирања: Н/А

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА