(и) стамбено збрињавање

Пројекат Министарства за људска права и избјеглице БиХ у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања

У склопу настојања да се пронађу трајна и одржива рјешења за избјеглице и интерно расељена лица у земљи и региону, БиХ је успоставила блиску сарадњу са владама Хрватске, Србије и Црне Горе.

С обзиром нато да је велики број расељених у региону који су остали због оружаних сукоба 1990-их и у циљу рјешавања избјегличке популације у цијелој регији, БиХ је у потпуности посвећена успјешној имплементацији Заједничког програма. Трајно рјешење за избјеглице и расељена лица доприњеће кључном чину продубљивања добросусједских односа и стабилности у региону.

БД је усвојио програм субвенционисања дијела камата за куповину прве некретнине

Влада БД усвојила је Приједлог одлуке о усвајању Програма субвенционисања дијела камата за куповину прве некретнине за рјешавање стамбеног проблема на територији БД. Право на кориштење субвенције камате могу остварити физичка лица која имају пребивалиште на територији БД и која су кредит искористила за куповину прве некретнине за рјешавање стамбеног проблема на територији БД.

Министарство комуналне привреде, инфраструктуре, просторног уређења, грађења и заштите околиша Кантона Сарајево објављује Јавни позив за субвенционирање стамбеног збрињавања младих

Предмет јавног позива је подношење пријава и утврђивање листе кандидата за субвенционирање стамбеног збрињавања младих у Кантону Сарајево додјелом бесповратних средстава свим апликантима са коначне листе кандидата који испуњавају услове јавног позива. Субвенције се исплаћују у једнаким износима који се добијају када се укупна средства предвиђена за ову намјену у Буџету Кантона Сарајево за 2021. годину подијеле са бројем кандидата са коначне листе кандидата за субвенционирање стамбеног збрињавања младих и тај износ не може бити већи од 10.000,00 КМ.

На основу члана 54. став 1. Закона о омладинском организовању („Службени гласник РС“, бр. 98/04, 119/08 и 1/12), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник РС“, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), и у складу са Омладинском политиком РС за период 2010 – 2015 (Службени гласник РС, бр. 105/09), министар породице РС, омладине и спорта донио је:

Правилник о субвенционисању каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове

Члан 1.

Овим правилником утврђују се критерији за расподјелу средстава из Буџета Министарства породице, омладине и спорта РС за избор корисника субвенција каматних стопа на стамбене кредите за младе и младе брачне парове.

(ии) социјалне услуге

ЈУ Центар за социјални рад Сарајево – Професионални циљ сваког упосленика Центра је постизање што бољег квалитета рада, те квалитетно и успјешно пружање услуга и заштите својим корисницима, а самим тим и рјешавање друштвених потреба. Пружајући облике и услуге породичног права и социјалне заштите, регулишући многа материјална давања, Центар пружа и многе нематеријалне услуге. У области нематеријалних услуга, процедуре су биле веома сложене и претпостављале су специјализоване службе социјалног, психолошког, педагошког и правног рада. У свом професионалном раду и пружању услуга, помоћи и заштите својим корисницима, Центар користи мултидисциплинарни и мултиметодски приступ који укључује индивидуални рад, групни социјални рад и рад са породицом, а по потреби и психотерапијски рад.

УНИЦЕФ – Социјална заштита

Главни изазови за социјалне услуге су децентрализација, одговорност, стандарди и финансирање. Упркос релативно високим издацима позива за подношење приједлога за социјалну заштиту у БиХ, финансирање није добро усмјерено, а постоји простор за побољшање ефикасности у програмима заштите дјеце и превенције и ублажавања сиромаштва.  Осим тога, потенцијал за готовинске трансфере не може се остварити због ограничене покривености сиромашних. Такође, вриједности трансфера су прениске да би направиле стварну разлику у животима корисника.

Стратегија сицијалне инклузије БД за период 2021-2027

Млади

Права и обавезе младих, омладинско организовање, брига о младима, институционално учешће младих у одлучивању и друга питања од интереса за живот, положај и дјеловање младих у БД уређена су Законом о младима из 2017. године. Ово је посебно важно имајући у виду да Закон регулише унапрјеђење индивидуалног и друштвеног развоја младих и спречавање њиховог евентуалног занемаривања; провођење политика које се баве негативним трендовима за младе; одржавање и стварање позитивних услова за живот младих, као и амбијента који је угодан за младе; и заштиту младих од опасности њихове доби којима могу бити изложени. Законом је предвиђено доношење Омладинске политике БД, која је још у изради. Међутим, с друге стране, основан је Савјет/вијеће младих БД, који је спровео двије врсте истраживања о питањима и потребама младих у БД. Прво истраживање се спроводи за потребе организације Конференције у оквиру Сусрета младих БД 2019, односно израде Акционог плана (није усвојен), а друго за израду Омладинске политике БД 2021-2025 (у изради ). Приликом узорковања уважени су критеријуми одређених демографских карактеристика важних за упоређивање резултата, тако да узорак чини приближно једнак број жена и мушкараца и адекватан број младих који живе у градским и приградским подручјима БД БиХ. Узорковано је укупно 386 младих до 30 година.

Стратегија социјалног укључивања РС за период 2021-2027. година

3.4.1 Заштита дјеце и младих

Дјеца и млади су најважнији ресурс за развој РС. Суочена са континуираним падом њиховог удјела у укупном становништву, РС подузима низ мјера на републичком и локалном нивоу у циљу заустављања ових процеса и њиховог преусмјеравања ка позитивним исходима. Влада РС је у протеклих десет година усвојила више политика које се тичу питања и положаја дјеце, младих и породица са дјецом. Усвојене су сљедеће политике: Породична политика, Политика и програм за унапрјеђење раног раста и развоја дјеце, Здравствена политика младих и Политика побољшања социјалног положаја особа са инвалидитетом, Развој образовне политике, Политика промоције сексуалног и репродуктивног здравља, Политика борбе против насиља у породици, Политика унапрјеђења социјалне заштите дјеце без родитељског старања, Политика за младе, итд. Такођер, усвојено је више закона и подзаконских аката који институционално уређују поједине области, стварајући реалну основу за покретање свеобухватне регенерације становништва у РС. Упркос усвојеним политикама и спроведеним мјерама, друштвени положај ових група и даље је препун социјалних проблема. Ситуациона анализа израђена током припреме политика говори о забрињавајућем процесу интензивирања социјалних питања/ризика са којима се суочавају дјеца, млади и породице са дјецом у РС.

Стратегија социјалног укључивања ФБиХ за период 2021-2027. година

  1. Млади

Млади су вриједан друштвени капитал, ресурс, представници пожељне будућности, носиоци доминантних друштвених вриједности које се преносе с генерације на генерацију и потребно је осигурати услове за њихов оптималан друштвени развој. Према попису становништва из 2013. године, млади у ФБиХ чине 21,5% укупног становништва. Од укупне мушке популације млади учествују са 22,5%, а међу женском популацијом са 20,6%. Основна улога омладинске политике је друштвена интеграција младих у преузимању друштвених улога, уз стварање слободе преференција, одабира креативних приступа и јачања њихове активне улоге. Свјетски програм акције за младе (WPАY), који је усвојила Генерална скупштина УН-а 1995. године, а ревидиран и допуњен 2007. године, пружа оквир и смјернице за побољшање положаја младих. На нивоу БиХ не постоји закон који регулише општа питања младих или „кровно“ омладинско тијело, нити постоји написана и усвојена политика која се бави питањима младих на државном нивоу. Значајан корак направљен је 2004. године када је основана Комисија за координацију питања младих у БиХ као стално тијело Савјета министара БиХ. Комисија дјелује у оквиру Министарства цивилних послова БиХ и надлежна је за координацију активности свих актера релевантних за промоцију и заштиту улоге и положаја младих у БиХ. Фокус на младе у БиХ истиче и Акциони план за имплементацију приоритета БиХ за приступање ЕУ, који предвиђа мјеру „Хитно имплементирати активне мјере запошљавања за рјешавање проблема високе незапослености, посебно незапослености младих, те пружити ефикасну подршку особама које траже посао“. ФБиХ је 2010. године усвојила Закон о младима, који регулише питања од значаја за статус, постојање и дјеловање младих, те настоји институционализирати бригу о младима и рјешавати питања младих на организован и систематски начин. Министарство културе и спорта ФБиХ је надлежно за питања младих, у чијем саставу дјелује Сектор за младе.

Крајем 2015. године основано је Савјет младих ФБиХ као слободна, добровољна, нестраначка, невладина и непрофитна омладинска организација. Савјет младих ФБиХ има право и обавезу легитимно заступати интересе кантоналних вијећа младих, који су га основали, на свим нивоима власти. Савјет младих ФБиХ је успостављено у оквиру Савјета за младе. Иако је Закон о младима предвидио обавезну израду и доношење омладинских политика за све нивое власти, у ФБиХ није израђена политика за младе. Влада ФБиХ је започела процес израде Омладинске политике у 2013. години. Иницијатива за покретање процеса израде и усвајања Омладинске политике за период 2021-2025 поново је добила подршку Представничког дома Парламента ФБиХ крајем 2019. године. Међутим, остало је неријешено питање израде саме омладинске политике.

(иии) здравствена заштита

Здравствени систем у БиХ: стање и правци могућих реформи

Према уставним рјешењима, област здравства је у надлежности ентитета (РС), подијељена надлежност ентитета и кантона (Федерација БиХ) и у надлежности БД. Тако су у БиХ тренутно на снази три закона о здравственој заштити и три закона о здравственом осигурању. Одредбе ових прописа су у великој мјери усклађене, иако постоје дијелови који се битно разликују. У ФБиХ тренутно постоји Министарство здравства ФБиХ и десет кантоналних министарстава здравства, те Федерални завод здравственог осигурања и реосигурања и 10 кантоналних завода за здравствено осигурање. РС има Министарство здравља и социјалне заштите и Фонд здравственог осигурања, а у БД постоји Одјељење за здравство и друге услуге у оквиру Владе БД, те Фонд здравственог осигурања БД. На ентитетском нивоу успостављене су агенције за акредитацију у здравству, и то Агенција за квалитет и акредитацију у здравству у ФБиХ и Агенција за цертифицирање, акредитацију и унапрјеђење квалитета здравствене заштите у РС. Од институција на нивоу БиХ битно је издвојити само Одјељење за здравство при Министарству цивилних послова БиХ. Када је ријеч о прописима, најважнији пропис који се примјењује у цијелој БиХ је Закон о лијековима и медицинским средствима БиХ.

Иако је здравствена заштита у БиХ формално заснована на принципима солидарности, свеобухватности, континуитета, ефикасности, доступности и свеобухватног приступа, евидентно је да могућност приступа здравственим услугама, као и њихов квалитет, нису исти у цијелој БиХ. Здравствена дјелатности обављају се на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите. Посебан облик заштите здравља становништва остварује се кроз организацију јавног здравља. Послови између примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите дијеле се у зависности од послова, сложености медицинских захвата, специјалности здравствених радника и здравствених стручњака, опремљености и специфичности појединих подручја у земљи, а конкретније их уређују ентитетски закони и закон БД. Овим законима, као и подзаконским актима у ентитетима, БД и кантонима у ФБиХ, генерално се дефинишу сва права на здравствену заштиту која грађани могу остварити. Међутим, само остваривање ових права значајно је отежано од стране оних који живе изван великих медицинских центара у БиХ (Сарајево, Бања Лука, Тузла, Мостар). Наиме, у појединим кантонима у ФБиХ, као и у појединим регијама у РС, те у БД, здравствене установе немају логистичке нити кадровске услове да становницима тих подручја пруже одговарајући ниво здравствене заштите. Због тога су становници ових подручја приморани да користе здравствене услуге у веома удаљеним центрима. Ово је, пак, често повезано са компликованом административном процедуром регулисаном Уговором о начину и поступку кориштења здравствених услуга од стране осигураника у БиХ, изван ентитета или БД гдје осигураници имају пребивалиште, те Уговором о начину и поступку кориштења здравствених услуга и поступак кориштења здравствене заштите изван подручја кантоналних завода здравственог осигурања у којима осигураници имају пребивалиште. Овај поступак подразумијева прибављање посебне сагласности надлежне љекарске комисије у установи здравственог осигурања у којој осигураник борави ради лијечења на територији другог ентитета, односно кантона. Такође, питање личног учешћа у трошковима здравствене заштите је на различите начине уређено ентитетским, кантоналним, односно подзаконским актима на нивоу БД. У појединим кантонима у ФБиХ осигураници имају могућност избјегавања плаћања личних доприноса уплатом годишње премије надлежној установи здравственог осигурања, док у другим дијеловима земље таква могућност не постоји.

Сектор за здравство – Министарство цивилних послова БиХ

Одјељење за здравство Министарства цивилних послова БиХ чине Јединица за статистичко-аналитичке послове и извјештавање и Јединица за европске интеграције и међународну сарадњу.

Према члану 15. Закона о министарствима и другим органима управе БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06 и 88/07, 35/ 09, 103 / 09, 87/12, 6/13 и 19/16), Министарство цивилних послова БиХ је у области здравства надлежно за извршавање задатака и обављање послова који су у надлежности БиХ, а односе се на дефинисање основних принципа, координацију активности и усаглашавање планова ентитетских власти и дефинисање стратегије на међународном нивоу.

Специјални извјештај о здравственој заштити дјеце у БиХ

4.1.3. Завод за јавно здравство ФБиХ

Завод за јавно здравство ФБиХ (у даљњем тексту: ЗЈЗ) је здравствена установа за обављање јавноздравствене дјелатности у ФБиХ. Ова институција такођер предлаже Закон о заштити становништва од заразних болести, а дјеца су ослобођена плаћања партиципације за лијечење у иностранству у установама са којима Завод здравственог осигурања и реосигурања ФБиХ има уговор.

4.1.7. Одјељење за здравство и друге услуге БД БиХ

Одјељење за здравство и друге услуге БД БиХ обавља стручне, административне и друге послове из надлежности Владе у вези са провођењем закона и прописа надлежних институција БиХ и БД из области здравства и других услуга под надзором и упутствима градоначелника.

Надлежност овог одјела у складу са законом и прописима БиХ, Скупштине БД или по налогу начелника су:

заштита здравља становништва и функционисања здравствених установа у БД; социјална помоћ и социјална заштита грађана, посебно старих, особа са менталним и физичким инвалидитетима, као и брак, породица и дјеца, планирање поступања у случају угрожавања здравља грађана, као и јавне здравствене установе и други послови.

4.1.4. Министарство здравља и социјалне заштите РС

Анализа остваривања права на здравствену заштиту дјеце у РС заснована је на информацијама добијеним од Министарства здравља и социјалне заштите РС, и укључује податке о једнакости права на лијечење на нивоу ентитета РС. Пружање психосоцијалне подршке дјеци у РС: Према Закону о министарствима РС, Министарство здравља и социјалне заштите РС обавља управне и друге стручне послове који се односе на очување и унапрјеђење здравствене заштите грађана и праћење здравственог стања и потреба здравствене заштите становништва; систем здравствене заштите; организација здравствене заштите у свим условима; стручно оспособљавање и специјализација здравствених радника; здравствена инспекција; организовање надзора над стручним радом здравствених установа; здравствено осигурање и здравствено осигурање из јавних прихода; производња и промет лијекова, отрова и наркотика, медицинске опреме и медицинских средстава; здравствена исправност воде, прехрамбених производа и предмета опште употребе; санитарна инспекција, систем социјалне заштите; социјална брига о породици и дјеци; дјеловање друштвених организација и удружења грађана у друштвено-хуманитарној области; давање информација путем медија и других облика информисања о свом раду; обавља и друге послове у складу са Законом и другим прописима РС и БиХ.

(ив) финансијске услуге

Млади у БиХ тешко могу купити стан без кредита

Млади у БиХ углавном узимају кредите који су у БиХ са високим каматама како би купили стан и осамосталили се, а цијене станова расту.

На службеној страници Министарства комуналне привреде, инфраструктуре, просторног уређења, грађења и заштите околиша Кантона Сарајево објављен је јавни позив младима за куповину стана по нижој цијени од тржишне. То је омогућено моделом прединвестирања у потицајно стамбено збрињавање, које од ове године проводи Влада Кантона Сарајево с циљем помоћи младима у рјешавању њиховог стамбеног питања. На јавни позив моћи ће се пријавити особе са пребивалиштем на подручју Кантона Сарајево, старости од 18 до 38 година, које немају ријешено стамбено питање.

Осигурање квалитета

Мјерење задовољства корисника јавне управе у БиХ

  1. Сврха и циљ истраживања:

Анкете о задовољству корисника проводе се како би се добиле информације о томе у којој мјери квалитет рада јавне управе задовољава потребе корисника. Стога се истраживање користи као алат за испитивање снага и слабости органа јавне управе и идентификацију области које је потребно развити и унаприједити. Међутим, сврха овог истраживања је много шира јер се резултати истраживања могу користити и за истраживање – у којој мјери се резултати истраживања користе у политичком и пословном одлучивању, истраживању и образовању, те медијској комуникацији. Резултате такве анализе онда јавни органи власти могу користити да формулишу радње које би могле да се подузму за побољшање и унапрјеђење њиховог рада.

Резултати анкете о задовољству корисника услугама које пружа Генерални секретаријат Савјета министара БиХ – Служба за информисање

Циљ онлине упитника је испитати задовољство примарних корисника, медија, комуникације са Службом за информисање Савјета министара БиХ, као и задовољство радом и услугама Информативне службе током пандемије Ковида-19. Анкета је проведена онлине и анонимно путем платформе Гоогле Формс у периоду од 26. јула 2021. до 20. августа 2021. године. Забиљежен је одговор од 28,89%, што је значајан скок интересовања корисника у односу на претходну анкету из 2018. године (11%).

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА