Стратешки оквир

Стратегије релевантне за развој предузетничких компетенција у БиХ су:

Улога универзитета у БиХ у стварању предузетничког окружења и амбијента за подршку иновацијама донедавно је била потпуно маргинална, док је посљедњих година присутан позитиван ток. Реформа образовања и иницијативе у регији југоисточне Европе (ЕРИ СЕЕ, 2011) је релевантан документ у БиХ, чије су најважније детерминанте реформа образовања, подршка иновацијама и трансфер предузетничког знања за промоцију развоја и трансфера иновација са економских универзитета. Стратешки документ који је услиједио након 9. конференције министара образовања ЕУ, одржане 2006. године, насловљен је „Пакт за образовање на западном Балкану“.

Формално учење

Сектор формалног образовања у БиХ је одраз државног уређења, дефинисаног Уставом БиХ, уставима ентитета, кантона и Статутом БД, који законски дефинишу надлежности у области образовања.

РС има централизовану владу и једно министарство образовања. ФБиХ има децентрализирану власт и састоји се од десет кантона, при чему сваки кантон има своје министарство образовања. Постоји и Министарство образовања ФБиХ, али ово министарство има само координирајућу улогу. БД такође има владу са ресорима. Једно од ових одјељења је Одјељење за образовање. С тим у вези, у БиХ постоји дванаест надлежних образовних институција. Министарство просвјете и културе РС, десет кантоналних министарстава образовања у ФБиХ и Одјељење за образовање Владе БД. Постоје и два министарства са координирајућом улогом. Министарство образовања и науке ФБиХ координира активности унутар ФБиХ.

Министарство цивилних послова БиХ надлежно је за извршавање задатака и обављање послова који су у надлежности БиХ, а односе се на дефинисање основних принципа, координацију активности и усаглашавање планова ентитетских власти и дефинисање стратегије на међународном нивоу, укључујући образовање.

На нивоу БиХ основани су Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета, Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања и Агенција за предшколско, основно и средње образовање БиХ. Основани су Конференција министара образовања у БиХ и Савјет за опште образовање у БиХ као тијела за координацију сектора образовања. Успостављена је и Ректорска конференција БиХ која утврђује и заступа заједничке интересе универзитета у БиХ, остварује сарадњу са институцијама у области образовања у БиХ и дјелује као савјетодавно тијело за провођење реформе високог образовања.

Рад на дефинисању приоритета за интеграцију предузетничког учења и предузетничких кључних компетенција у образовне системе у БиХ захтијевао је значајне напоре у анализи постигнутог напретка, могућности и најбољих европских пракси у овој области. У том циљу, Европска фондација за обуку (ЕТФ) је у сарадњи са Министарством цивилних послова БиХ у 2018. години подржала Фокус групу која је имала задатак да утврди како напредовати у развоју предузетничких и дигиталних компетенција. У расправи је учествовао широк спектар учесника, укључујући Министарство цивилних послова БиХ, све релевантне образовне власти, педагошке заводе, Агенцију за предшколско, основно и средње образовање БиХ, представнике образовних институција и наставнике, што је резултирало стратешким документом под називом Приоритети у интеграцији предузетничких и дигиталних кључних компетенција у образовне системе у БиХ (2019. – 2030.). Стратешки документ је послужио као основа за израду Приоритета за интеграцију предузетничког учења и предузетничких кључних компетенција у образовне системе у БиХ (2021-2030), који је развијен уз подршку стратешког пројекта Европске фондације за усавршавање (ЕТФ) о предузетништву и предузетничким вјештинама за подршку БиХ у дефинирању сљедећих корака за промовисање кључних компетенција (предузетничких и дигиталних). Пројекат је имплементирао ЕТФ у сарадњи са Министарством цивилних послова БиХ и надлежним образовним властима у БиХ у периоду од фебруара 2018. до септембра 2019. године.

БиХ, као потенцијални кандидат за приступање ЕУ, усвојила је концепт цјеложивотног учења заснованог на развоју кључних компетенција. Агенција за предшколско, основно и средње образовање БиХ идентификовала је десет кључних компетенција за БиХ које треба развијати кроз све разреде и предмете у основној и средњој школи, додајући још двије компетенције на осам већ развијених кроз Европски референтни оквир (креативно-продуктивне и физичко-здравствене компетенције). На основу кључних надлежности, анализе постојећих наставних планова и програма у БиХ, као и анализе наставних планова и програма у региону, ЕУ и шире, Агенција је, у уској сарадњи са надлежним образовним властима, израдила Заједничко језгро наставних планова и програма дефинисаних на основу исхода учења, које се састоји од од осам образовних области. Показатељи се одређују у складу са развојним узрастом дјетета на крају деветогодишњег школовања (узраст 14/15 година) и на крају средњег образовања (узраст 18/19 година). Посебан нагласак на предузетничкој компетенцији садржан је у Заједничким језгром наставних планова и програма дефинисаних исходима учења за међупредметну област, која има компоненту предузетништва, а за коју су дефинисани исходи учења са одговарајућим индикаторима за одређени узраст. Остварен је значајан напредак у развоју предузетничког учења и интеграцији предузетничких компетенција. Томе је посебно допринијела „Стратегија учења о предузетништву у образовним системима у БиХ 2012-2015 са Акционим планом“ („Службени гласник БиХ“, бр. 31/12), припремљена у оквиру ЕУ пројекта ИПА 2007 „Подузетничко учење у образовним системима у БиХ“. Стратегија је обухватила све нивое формалног образовања – основно, средње и високо, као и неформално образовање. Идентификовала је шест стратешких приоритета:

  1. успостављање партнерстава за предузетничко учење;
  2. подизање свијести о предузетничком учењу на свим нивоима;
  3. промовисање предузетничког учења у основном и средњем образовању (формално образовање – приступ заснован на кључним компетенцијама);
  4. промовисање предузетничког учења у високом образовању;
  5. промовисање предузетничког учења у образовању одраслих и неформалном образовању.
  6. Провођење и праћење стратегије.

Ентитети, кантони и БД су у својим стратешким документима истакли предузетничко учење и предузетничку компетенцију, према надлежностима и одговорностима за образовање и подршку малим и средњим предузећима. Подузетничко учење у РС је један од свеприсутних циљева у Стратегији развоја образовања 2016-2021. Осим тога, због значајног броја самозапослених у БиХ (према Анкети о радној снази из 2018. коју је провела Агенција за статистику БиХ, 17,1% свих запослених у 2018. години у БиХ је самозапослено, док је у 2016. години удио самозапослених у укупној запослености у БиХ био 21,1%), више пажње би се могло посветити промовисању предузетништва у стратегијама запошљавања. Ово би такођер требало да укључује приступ предузетничкој обуци за особе са посебним потребама. Провођење Стратегије учења о предузетништву у образовним системима у БиХ 2012-2015 оцијењена је акционим планом, а Савјет министара БиХ је у октобру 2016. године усвојио закључке у којима се наводи да је постигнут напредак у интеграцији предузетништва у образовне системе БиХ, али да су потребни даљи кораци за унапрјеђење образовања у том погледу. Евалуацијом Стратегије закључено је да су идентификовани стратешки приоритети и даље релевантни.

Стратегија образовања РС 2016-2020 (Министарство просвјете и културе РС, 2016) и Омладинска политика РС 2016-2020 (Министарство породице, омладине и спорта РС, 2016) препознали су значај реформе формалног образовања у области предузетничког образовања ученика, али и потребу за унапрјеђењем квалитета неформалног образовања и самосталног рада ученика у неформалном образовању.

Неформално и информално учење  

За сектор неформалног образовања, Министарство цивилних послова БиХ, ентитетска и кантонална министарства и одјели у Влади БД подијељени су на различите дијелове због невладиног сектора (НВО) и младих.

У области пренаталног образовања постоји неколико доступних програма неформалног образовања, укључујући број пренаталног образовања и године. Похађање предакадемских академија је на највишем нивоу организације и систематизације. Ове академије обично имају неформалне образовне институције или развијене и завршене пројекте међународних фондација. Млади студенти су склони информирању нових информација – комуникација уз унапрјеђење и коришћење манифестација на друштвеним медијима.

Осим Стратегије образовања РС 2016-2020 и Омладинске политике 2016-2020, не постоје документи и стратегије које упућују на промјену неформалног образовања и неформалног образовања младих, посебно када имате примарну компоненту.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА