Влада РС је укључила предвиђање вјештина у своју Политику запошљавања за период 2021-2027 (3.2.2.) 3.2.2. “Развој вјештина незапослених за активно тражење посла”. Ова мјера се односи на финансирање и спровођење континуиране подршке незапосленом лицу у проналажењу посла, односно његовом оспособљавању да што ефикасније реализује своје капацитете на тржишту рада.

Кроз пружену обуку, која је основни дио наведене подршке, незапослена лица треба да стекну знања и вјештине релевантне за тражење посла, што ће додатно позитивно утицати на њихово самопоуздање и мотивацију. Начин реализације подршке незапосленим лицима за активно тражење посла биће прилагођен локалним приликама и одвијаће се кроз индивидуално савјетовање, групне обуке, клубове за тражење посла, предузетничке обуке и сл.

Циљ је и развијање вјештина кориштења алата за претраживање различитих извора информација о упражњеним радним мјестима и послодавцима, препознавање волонтерског рада међу младима, као и информација о неформалном образовању ради бржег укључивање у процес рада као начина изласка на тржиште рада, континуирано промовисање позитивних примјера добре праксе корисника услуга, провођење обука о основама предузетништва за све циљне групе, те мотивисање корисника на активно тражење посла кроз мотивационе семинаре.

Посебан фокус биће стављен на унапрјеђење компетенција незапослених и подстицање самозапошљавања кроз предузетничке обуке, које се углавном реализују у клубовима за тражење посла, основаним на појединим локацијама како би незапослене младе људе припремили да што боље одговоре на захтјеве послодаваца, омогућавајући им да ефикасније усвајају основе

Током 2020. године индивидуално савјетовање користило је 877 особа, а технике активног тражења посла и разговора са послодавцем реализоване су кроз 603 директна интервјуа и 676 писмених обраћања. Реализоване су предузетничке обуке за 456 особа, објављено је седам позитивних прича, услуге Клуба користило је 1.643 лица, а запослено је 115 особа, од чега 65 жена.

„Стратешки правци развоја каријерне оријентације у ФБиХ за период 2015. – 2020.“ међу најважнијим закључцима и препорукама укључују сљедеће:

  • основати центре за развој каријере на високошколским установама;
  • Омогућавање развоја центара за цјеложивотно учење (ЦЖУ), омогућавање и

продубљивање стручних знања, вјештина и способности прилагођавања програма тржишта рада, односно усклађивање програма образовања одраслих са потребама тржишта рада, праћење развоја науке и научних достигнућа струке.

Политика запошљавања ФБиХ (2021 – 2027) садржи четири стратешка циља и неколико кључних исхода којима треба тежити промовирајући пуно, продуктивно и слободно изабрано запошљавање, а један од њих је:

  1. повећање личне запошљивости и побољшање усклађености вјештина са захтјевима тржишта.

Овај циљ има два квантитативна циља: смањење броја људи са ниским квалификацијама за 10% и повећање броја људи који раде на пословима који одговарају њиховим квалификацијама за 20%. Побољшање ситуације на тржишту рада захтијева конкурентске компаније које могу створити квалитетнија радна мјеста.

Влада БД у својој општој Развојној политици донијела је мјеру 2.1.2. Подршка образовним програмима и цјеложивотном учењу (преквалификација/додатно образовање) у складу са потребама тржишта рада. Намјера је едукација за запошљавање лица која због непотпуних знања/квалификација не могу да нађу адекватан посао, те за оне који су се школовали за занимања која више нису тражена и немају додатну обуку за знања и вјештине уз напредак у техничко-технолошком развоју.

Мјера подразумијева (у сарадњи са Привредном комором и Удружењем послодаваца) да се дефинише која су тренутно дефицитарна занимања, да ли постоје наставни планови и програми са истим, те да се у сарадњи са Трипартитним савјетодавним вијећем затражи упис ученика за ова дефицитарна занимања, те да се уведе модел стипендирања ученика ових занимања.

Додатно, на овај начин и послодавци и радници ће имати додатну сигурност да су програми цјеложивотног учења и образовања одраслих флексибилни и прилагодљиви њиховим потребама, што ће на крају повећати задовољство грађана могућностима образовања у Дистрикту.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА