У Босни и Херцеговини не постоји Национални програм за волонтирање младих, а као одговор на све веће потребе и захтјеве процеса промоције и развоја волонтирања у БиХ, локална омладинска невладина организација – Омладински комуникациони центар је од 2005. године подржавао развој волонтерске инфраструктуре. То је резултирало развојем локалних волонтерских сервиса у различитим градовима, који су формирали мрежу под називом “Волонтирам!” У оквиру мреже тренутно постоји 14 локалних волонтерских сервиса, успостављених широм земље, у Бања Луци, Бихаћу, Бијељини, Брчком, Бугојну, Дервенти, Добоју, Мостару, Мркоњић Граду, Сарајеву, Сребреници, Требињу, Тузли и Зеници.

Локални волонтерски сервис (ЛВС) представља основну структуру за подстицање грађана на волонтирање (у складу са основним принципима организованог рада са волонтерима) и креирање програма волонтирања у складу са потребама заједнице у којој живе.

Визија мреже „Волонтирам!“ је хумано и равноправно демократско друштво које активно укључује своје грађане у друштвене процесе. „Волонтирам!“ је неформална мрежа локалних волонтерских сервиса у БиХ, која доприноси развоју друштвених капацитета кроз активности промоције и развоја волонтирања, као услова за побољшање квалитета живота и развоја друштва у цјелини.

Стратешки циљеви мреже “Волонтирам!”:

  1. успостављенипримјењензаконскиоквирзаволонтирањеуБиХ;
  2. волонтирањепрепознатоиприхваћенокаопозитивнадруштвенавриједност;
  3. успостављенјединственисистемуправљањаволонтерствомуБиХ;
  4. снажнамрежа „Волонтирам!“ којасесастојиододрживихлокалнихволонтерскихсервисауБиХ;
  5. мрежа “Волонтирам!” препознатакаоцентарзаинформисање, размјену искуства и развој иновативних методологија у области волонтирања на националном и међународном нивоу.

Млади који су били учесници фокус група ријетко учествују у волонтерским активностима. Иако је већина испитаника изјавила да је барем једном учествовала у одређеним активностима везаним за заштиту животне средине и екологију, то су углавном биле краткотрајне активности које су трајале највише један или два дана, или су биле усмјерене на директну помоћ локалној заједници, као нпр. помоћ у случају поплава или хуманитарне акције.

Млади као разлог за неукључивање у волонтерске активности истичу општу неактивност и недостатак воље, иако су активности прилика за стицање потребног радног искуства.

Учесници фокус група који су као волонтери учествовали у таквим активностима наводе да су имали потпуне и јасне информације о тим активностима. Знали су ко је организовао одређене активности, који су им циљеви, како ће се ти циљеви остварити итд. Када су сматрали да нису довољно информисани, млади су активно тражили информације и успијевали да дођу до информација које су им биле потребне.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА