Предстојећи развој политике

Могуће је да би нови документи о омладинској политици у БиХ могли идентифицирати омладински рад као једну од кључних тема и постоји могућност да се омладинске организације позабаве овом темом, а садашњи договор три Вијећа младих у БиХ би могао отворити ту перспективу.

Текуће дебате

Важност омладинског рада као професије у БиХ углавном се огледа у чињеници да БиХ пролази кроз процес транзиције током двадесет година након рата, што, између осталог, резултира високом незапосленошћу младих (46,7%), одласком младих из БиХ, радикализацијом младих по вјерским и етнонационалним принципима и друге појаве које су штетне по живот младих. Због свих ових појава потребно је ојачати омладински сектор у БиХ како би се млади укључили у своје активности како би што боље допринијели изазовима транзицијског периода, те помогли младима да преброде транзицију из дјетињства до пунољетства како би БиХ имала на располагању грађане који носе универзалне вриједности као што су мултикултуралност, емпатија, мир, друштвени напредак, једнакост и друге, које су вриједности које његују све културе.

Омладински сектор у БиХ еволуирао је од миротворца до друштвеног фактора укљученог у све важне процесе који се тичу младих људи у БиХ, али и шире кроз различита омладинска тијела на регионалном и европском нивоу. Тако су у периоду од краја 1990-их до данас формиране многе омладинске организације, мреже младих, али и савјети младих на свим нивоима власти, који су постали незаобилазни саговорник доносиоцима одлука у БиХ када су у питању сегменти друштва важни за младе.

Отежавајућа околност за даљи развој омладинског сектора је политичка структура БиХ (два ентитета и Брчко дистрикт БиХ, те 10 кантона у Федерацији БиХ), те недостатак омладинских тијела, као и омладинске политике и стратегије на државном нивоу. Осим тога, постоје релативно нови изазови за омладинске организације, као што су исељавање и одлазак младих из БиХ, растући радикализам младих, висока незапосленост младих и други.

Веома је важно да, поред страних донатора и домаће структуре власти, више бриге посвете младима кроз формирање државног тијела за бригу о младима, побољшање политичке климе у БиХ, те увођење неопходних промјена у образовни систем у БиХ.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА