Ерасмус+

Водич кроз програм

Пројекат мобилности за студенте и особље у високом образовању

У оквиру ове активности мобилности у области високог образовања, подржава се физичка и комбинована мобилност студената у свим студијским областима и циклусима (кратке стручне студије и додипломски, дипломски и докторски нивои). Студенти могу студирати у иностранству на партнерском универзитету или обављати праксу у компанији, научном институту, лабораторији, организацији или било ком другом релевантном мјесту рада у иностранству. Такође могу комбиновати период студирања у иностранству са стручном праксом (стажирањем), што додатно побољшава исходе учења и развој трансверзалних вештина. Иако се препоручује дугорочна физичка мобилност, ова активност узима у обзир потребу за флексибилнијим трајањем физичке мобилности како би се осигурала доступност програма студентима из свих средина, околности и поља студија. У оквиру ове активности подстиче се наставно и административно особље у високом образовању да учествује у активностима стручног усавршавања у иностранству, а особље из пословног свијета да учествује у обуци студената и особља високошколских установа. Ове активности се могу састојати од периода подучавања, али и обуке (као што је праћење рада, хоспитализација или курсеви обуке). Осим тога, ова активност подржава комбиноване интензивне програме, што омогућава групама високошколских установа да заједнички осмисле наставне планове и програме и комбиниране активности мобилности за студенте и академско и административно особље.

Циљеви активности

Циљ ове активности је да допринесе успостављању европског простора образовања са глобалним дометом и да ојача везу између образовања и истраживања. Циљ је подстицање запошљивости, социјалне укључености, грађанског ангажмана, иновација и еколошке одрживости у Европи и шире како би студентима из свих студијских подручја и циклуса било омогућено студирање или усавршавање у иностранству у склопу студија.

Регионална канцеларија за сарадњу младих (RYCO)

Регионална канцеларија за сарадњу младих (RYCO) је институционални механизам који независно функционише, а основало га је шест економија Западног Балкана (WБ 6): Албанија, БиХ, Косово*, Црна Гора, Сјеверна Македонија и Србија, са циљем да промовише дух помирења и сарадњу младих у региону кроз програме размјене младих.

Споразум о оснивању RYCO-а потписали су премијери шест економија на Самиту за Западни Балкан одржаном у Паризу, 4. јула 2016. године.

Закон о странцима Босне и Херцеговине

Овим законом се прописују: услови и поступак за улазак странаца у БиХ, укључујући визни и безвизни режим, путне исправе за странце, боравак странаца у БиХ, удаљење странаца из Босне и Херцеговине, пријем странаца и стављање странаца под надзор, као и надлежност органа у примјени овог закона, те друга питања у вези са боравком странаца у БиХ.

Члан 53.

(привремени боравак по основу школовања)

Привремени боравак по основу образовања може се одобрити у сврху:

а) основно и средње образовање,

б) високо образовање,

ц) неплаћени стаж,

д) волонтерски рад.

Програми прекограничне мобилности

Закон о странцима БиХ дефинише правни оквир који се примјењује на стране волонтере.

Чланом 49. овог закона дефинисани су општи услови за одобрење привременог боравка, а чланом 57. дефинисан је привремени боравак волонтера:

„Привремени боравак може се одобрити странцу који поред услова из члана 49. (Општи услови за одобрење привременог боравка) овог закона испуњава и сљедеће услове:

а) да није млађи од 18 нити старији од 65 година;

б) да има склопљен уговор о волонтирању са агенцијом, институцијом, хуманитарном организацијом, удружењем или фондацијом у БиХ у којој волонтира;

ц) да приложи пројекат на којем је ангажован или документ у којем се наводи шема волонтирања, опис посла и пратеће обавезе, број агената, период волонтирања, менторство и радно вријеме;

д) да је организација у којој странац волонтира потписала полису обавезног осигурања и преузела одговорност за странца током периода волонтирања, укључујући трошкове издржавања, смјештаја, здравственог осигурања и повратка. Привремени боравак страног волонтера одобрава се на период до годину дана, а изузетно се може продужити под истим условима који се примјењују за одобрење боравка ако пројекат ангажмана странца траје дуже од једне године.

ПРОНИ Центар за развој младих

Европска омладинска картица

Допринос личном и друштвеном развоју младих кроз неформално и информално образовање. Кроз континуирану размјену информација о плановима и активностима са другим локалним, националним и европским актерима у области младих, те активно учествовати у међусекторској и међусекторској сарадњи. А све наведено је у складу са стратешким циљем „Значајно унапријеђено пружање услуга образовања, здравствене и социјалне заштите, културе, спорта и јавне безбједности, на принципима доброг управљања јавним сектором у складу са стандардима ЕУ“ Стратегије развоја БД БиХ 2021.

Правилник о расподјели средстава за финансирање програма и пројеката у Одјељењу за европске интеграције и међународну сарадњу

Правилник о расподјели средстава за финансирање програма и пројеката у Одјељењу за европске интеграције и међународну сарадњу Владе БД БиХ.

Одјељење расписује Јавни позив за пријаву програма или пројеката од јавног интереса (АНЕКС И), који се финансира из буџета Одјељења за текућу годину, и утврђује потребну документацију за учешће на јавном позиву.

Правилник о осигурању квалитета и систему управљања на Универзитету у Сарајеву

Области интерног осигурања, побољшања и евалуације квалитета)

(1) Интерно осигурање и унапређење квалитета је скуп мјера и активности којима Универзитет, организационе јединице и подорганизационе јединице показују свијест, опредијељеност и одговорност за стално унапређење квалитета властитог дјеловања.

(2) Области интерног осигурања, унапређења и вредновања квалитета на Универзитету/организационим јединицама су:

а) стратегија, политика, развој и функционисање система осигурања квалитета (развој система квалитета и његово континуирано унапређење, развој организационе структуре за праћење квалитета, примјена процедура система осигурања квалитета);

б) припрема и одобравање студијских програма, континуирано праћење и ревизија студијских програма;

ц) функционисање наставног процеса (процес учења, менторски рад, процес вредновања квалитета рада наставника и квалитета студијских програма, садржаја и исхода учења);

д) упис и напредовање студената;

е) критеријуме, правила и процедуре за вредновање исхода учења и евалуације ученика,

ф) опремљеност и функционалност простора за образовање, научно-истраживачки рад,

умјетничка и професионална дјелатност;

г) квалификације и стручност наставног особља;

х) опремљеност и функционалност библиотеке;

и ) информатичка опрема и ажурност информационог система, начин прикупљања, обраде и коришћења информација;

ј) административни и технички ресурси;

к) информисање студената, наставника, сарадника и запослених, као и јавности;

л) мобилност студената и наставника према другим високошколским установама у земљи и иностранству;

м) међународна сарадња;

н) друштвена одговорност и допринос заједници;

о) јавност радњи и рада;

п) друге области од значаја за унапређење и обезбјеђивање квалитета.

* Овај назив не доводи у питање ставове о статусу и у потпуности је у складу са Резолуцијом 1244 (1999)
Савјета безбједности Уједињених нација

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА