Завод за запошљавање РС реализовао је „Програм подршке запошљавању младих са високом стручном спремом у статусу приправника у 2022. години“, који се финансирао из Буџета РС у вриједности од 2.052.000,00 КМ.

Програм има за циљ оспособљавање младих са евиденције незапослених за полагање приправничког испита и самосталан рад у струци. У складу са Законом о раду РС, приправнички стаж траје 12 мјесеци за лица са високом стручном спремом, па ће Завод за запошљавање финансирати приправнички стаж кроз овај Програм у складу са наведеним Законом.

Програм укључује финансирање приправничког стажа за 285 особа са високим образовањем.

Расподјела средстава по приправнику са ВСС у овој компоненти износи 7.200,00 КМ годишње, а заснива се на висини мјесечне нето плате од 600,00 КМ. Трошкове пореза и доприноса сносе послодавци који ангажују приправнике.

Законом о раду БД дефинисан је пријем приправника на стручно оспособљавање за самосталан рад. Приправник је лице са завршеном средњом или високом стручном спремом и тражи први посао, а које је по закону дужно да положи стручни испит или му је потребно радно искуство за самосталан рад у струци.

Уговор о раду са приправником се закључује на одређено вријеме, а најдуже на годину дана. За вријеме приправничког стажа приправник има право на најмање 80% (осамдесет посто) плате утврђене за посао за који се оспособљава и друга права из уговора о раду, у складу са законом и општим прописима.

Закон о раду ФБиХ дефинира приправнички стаж на исти начин као и Закон о раду БД, али је разлика у томе што приправници имају право на најмање 70% плате за посао који обављају.

Закон о раду ФБиХ такође дефинише да ако је положен стручни испит или радно искуство утврђено законом или правилником о раду услов за обављање послова одређене струке, послодавац може примити на стручно оспособљавање особу која је завршила образовање за ту струку без закључивање уговора о раду.

Вријеме стручног оспособљавања урачунава се у приправнички стаж и радно искуство утврђено као услов за рад у одређеној струци и не може трајати дуже од трајања приправничког стажа.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА