Једна од најважнијих карактеристика БиХ је њена административна и политичка структура и сложен систем одлучивања за доношење закона и усвајање неопходних реформи. Проблем незапослености младих сматра се једним од горућих проблема који погађа све већи број младих који напуштају земљу. У БиХ је тешко наћи посао у струци јер образовни систем није усклађен са потребама тржишта рада. Осим тога, говорећи о потребама пословног сектора и предузетништва, млади нису довољно стимулисани у смислу развоја предузетничких компетенција током свог формалног образовања. Стимулација углавном долази из неформалног образовања, омладинских банака, инкубатора и старт-уп могућности које се у великој мјери остварују захваљујући пројектима невладиног сектора.

Према Заједничкој друштвено-економској реформи за период 2019-2022, тренутно се не стварају вјештине потребне за подршку растућој економији у будућности, а не поклања се довољно пажње предузетништву и иновацијама у образовном систему. Као резултат тога, према посљедњем Глобалном иновациони индексу БиХ заузима тек 77. мјесто од 126 земаља.

ИТ сектор може значајно повећати конкурентност, иновативност, повећати потенцијалне могућности раста и понудити нови раст и борити се против корупције. Плате у ИТ сектору су знатно чешће, као и могућности за извоз, без потребе заштите животне средине. С друге стране, постоји недостатак потребних информација што може довести до неадекватног приступа и неразвијене ИТ инфраструктуре. Према манифесту, у Босни и Херцеговини недостаје око 6.000 људи у ИТ сектору, што може значајно повећати привреду и смањити незапосленост.

Надаље, потребно је покренути реформе образовног система у циљу његовог што бољег повезивања са потребама тржишта рада. Стога ће сви релевантни нивои власти у БиХ приступити ревизији уписних политика у средње школе и високошколске установе како би се побољшала њихова повезаност са тренутним и будућим потребама домаћег тржишта рада. Осим тога, надлежне власти ће измијенити релевантне законе о образовању и увести ново поглавље о запошљавању редовних студената, како би млади брже стекли основно радно искуство комплементарно студијским програмима, а и осигурали прилике послодавцима. Надлежни органи, компаније и образовне институције радиће на обезбјеђивању програма стручног оспособљавања и преквалификације дуготрајно незапослених. РС ће основати Фонд за науку и иновације, а сви нивои власти ће подржати научна истраживања која стварају иновације за привреду. Коначно, ФБиХ ће размотрити различите опције за прилагођавање накнада за породиљско одсуство у ФБиХ. У цијелој земљи ће се увести јединствени минимални ниво бенефиција и заштите током породиљског одсуства.

Најважнији приоритет политике у области образовања, како је предвиђено Програмом економских реформи (ЕРП) 2020-2022, је даљњи развој квалификацијског оквира у БиХ. Посебно ће се мјере политике у наредном програмском периоду фокусирати на:

  1. развој професионалних и квалификационих стандарда;
  2. осмишљавање нових наставних планова и програма заснованих на исходима учења и кључним компетенцијама, и и
  3. унвођење механизама контроле квалитета на свим нивоима образовног система.

Планирано је да ће интервенције политике проширити на предшколске установе као кључни услов за повећање учешћа жена у радној снази. Поред тога, Политика запошљавања има за циљ да развије минималне стандарде квалитета за све нивое образовног система, инвестира у инфраструктуру, стопе задржавања ученика и обуче наставнике као кључне елементе квалитета, уз веће напоре да се студентима пруже поуздане информације о каријери и образовању које ће им помоћи да донесу бољи избор и смање неусклађеност између вјештина ирадних мјеста.

Израда Омладинске политике ФБиХ је још увијек у току, а на државном нивоу не постоји закон који се бави питањима младих. РС тренутно ради на изради Омладинске политике 2022-2026, која се, између осталог, бави питањима запошљавања и образовања младих у РС.

Дебатом о реформским потребама тренутно се највише баве међународне организације, домаће невладине организације и вијећа младих на свим нивоима.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА