Стратегија о волонтирању израђује се и усваја само на нивоу РС: „Стратегија унапрјеђења и развоја волонтирања у РС за период 2019 – 2023“ То није посебна стратегија о волонтирању младих, али је волонтирање младих обухваћено.

Свеукупни циљ Стратегије је пружање подршке одрживој промоцији и развоју волонтирања, као и повећање волонтерског ангажмана у РС.

Овај општи циљ ће се постићи стратешким правцима и циљевима који су сљедећи:

 1. Законски оквир за волонтирање
  • Стратешки циљ: успостављен усклађен и адекватан законски оквир волонтирања који на ефикасан и адекватан начин подржава континуирану и одрживу промоцију и развој волонтирања у РС.
 2. Инфраструктура за волонтирање
  • Стратешки циљ: дефинисана и успостављена адекватна и ефикасна волонтерска инфраструктура на локалном и републичком нивоу која омогућава услове и могућности за континуирано и одрживо унапрјеђење и развој волонтирања у РС.
 3. Волонтирање у формалним и неформалним образовним системима
  • Стратешки циљ: успостављени оквири и методологије за пријенос знања, искуства и информација о волонтирању у системима формалног и неформалног образовања, као и јасно позиционирана улога волонтирања у процесима цјеложивотног учења у РС.
 4. Промоција волонтирања
  • Стратешки циљ: знање, могућности, примјери добре праксе и друге релевантне информације о волонтирању континуирано промовисане на квалитетан и адекватан начин путем постојећих и доступних електронских, писаних и других медија, као и путем других промотивних активности.

Сваки стратешки правац и његов општи циљ прати низ мјера/активности чија ће проведба и остварени очекивани резултати доприњети постизању свеукупног циља. Ипак, Акциони план за провебу Стратегије јасно дефинише индикаторе, временски оквир, новчана средства, одговорно тијело и резултат за сваку дефинисану мјеру/активност. Укупна финансијска вриједност Стратегије је 455.050 евра.

За потребе квалитетне проведбе Стратегије, 2014. године основан је Волонтерски сервис РС. Основан је као мрежа од 12 локалних волонтерских сервиса који дјелују у РС. Волонтерски сервис РС је главни партнер Министарству породице, омладине и спорта у Влади РС за проведбу Стратегије.

Главне препреке у процесима проведбе Стратегије односе се на недостатак новчаних средстава. У периоду 2014 – 2017. година Влада РС је обезбиједила само 75.000 евра за проведбу Стратегије. Осим тога, планиран је и огроман допринос страних донатора који уопште није обезбјеђен. Главни разлог је тај што волонтирање није препознато и подржано као приоритет за БиХ.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА