БиХ нема Стратегију о младима на државном нивоу. ФБиХ развија Стратегију за младе 2016-2020, и њено усвајање се очекује до краја 2016. године. За израду Стратегије за младе ФБиХ Влада ФБиХ је 2015. године основала Радну групу. Документ Услови и потребе младих ФБиХ израђен је 2013. године, а чланови Радне групе су усвојили Нацрт стратегије за младе 2015. године. Стратегија за младе ФБиХ још није усвојена.

Народна скупштина РС усвојила је трећу Омладинску политику РС за период 2016-2020. до 2020. године)

Народна скупштина РС заједно са Министарством породице, омладине и спорта РС формирала је Радну групу за израду Омладинске политике РС за период 2022-2026.

БД је у сарадњи са Омладинским Савјетм/савјетом БД и Одјељењем за стручне и административне послове БД израдио Нацрт стратегије за младе БД за период 2021-2025 и тренутно је на разматрању у Влади БД.

Стратегија за младе ФБиХ за период 2016-2020 се фокусира на седам приоритета:

 • рад, запошљавање и предузетништво младих;
 • образовање младих и наука;
 • социјална заштита младих;
 • здравствена заштита младих
 • безбједност младих;
 • култура, умјетност и спорт;
 • активизам младих (партиципација, волонтирање и мобилност).

Стратегија за младе РС за период 2016-2020 се фокусира на пет стратешких приоритета:

 • запошљивост;
 • активно учешће;
 • здрави животни стилови;
 • изврсност;
 • слободно вријеме.

Стратешки приоритети се фокусирају на пет кључних циљева:

 1. побољшање запошљивости младих;
 2. побољшање могућности за активно учешће младих;
 3. развијање здравих животних стилова за младе;
 4. обезбјеђивање подршке за изврсност младих;
 5. побољшање могућности за квалитетно слободно вријеме за младе.

Стратегија за младе ФБиХ за период 2021-2025 се фокусира на седам приоритета:

 • образовање младих;
 • омладински рад, запошљавање и самозапошљавање младих;
 • друштвена брига за младе;
 • здравствена заштита за младе;
 • култура за спорт и младе;

Питања везана за омладинску политику на државном нивоу су у надлежности Комисије за координацију питања младих у БиХ. Комисија за координацију питања младих у БиХ предлаже и проводи: рјешење за институционални оквир; припрема препорука за омладинску политику; иницијативе према нлади и парламентима у БиХ, укључујући препоруке за израду нових и замјену или измјену већ постојећих законских рјешења; организује сусрете с младима; предлаже иницијативе у вези са међународним и другим институцијама које су од значаја за младе у БиХ.

Министарство цивилних послова БиХ је надлежно за рад Комисије за координацију питања младих у БиХ. Одлуком Савјета министара БиХ из 2009. године реконструисан је састав и позиција Комисије за координацију питања младих у БиХ. Одлуком из 2009. године Комисија за координацију питања младих у БиХ постала је стално тијело у оквиру Министарства цивилних послова БиХ. Ова одлука је донесена ради утврђивања услова за ефикаснији и ефикаснији рад Комисије за координацију питања младих у БиХ.

Министарство породице, омладине и спорта РС је орган Владе РС задужен за провођење, координацију и праћење Омладинске политике РС. Међутим, Акциони план који омогућава систематско спровођење политике, праћење и евалуацију није усвојен до септембра 2016. године.

Министарство породице, омладине и спорта РС, у оквиру своје законске надлежности, припрема и доставља Народној скупштини или Влади РС, у форми нацрта, законске и подзаконске акте, као и друге акте од интереса за РС који су у надлежности министарства. Министарство омладине и спорта спроводи активности везане за младе кроз Сектор за младе.  Сектор за младе обавља административне и друге стручне послове који се односе на: утврђивање Националног акционог плана и Омладинске политике РС и старање о њено проведби; стварање услова за рјешавање питања младих – запошљавање младих, побољшање њиховог социјалног статуса, укључивање у друштво; проведбу пројеката за младе; подстицање активног учешћа младих у друштву; оснивање омладинских центара; сарадњу са омладинским организацијама; међународну сарадњу у области организовања и активизма младих.

Министарство културе и спорта ФБиХ обавља управне, стручне и друге послове утврђене законима из надлежности ФБиХ у областима: истраживачко-научне дјелатности у области заштите и кориштења културно-историјског наслијеђа; музеја, архива, библиотека, издаваштва, позоришта, музике, ликовних умјетности, филма и естрадне дјелатност, дјелатности организација и удружења грађана у области умјетности, културе, спорта и младих; унапрјеђење спорта и тјелесне културе; дефинише стратегије развоја у области културе, спорта и младих, као и друге послове утврђене законским прописима који уређују ову област.

Министарство културе и спорта ФБиХ проводи активности везане за младе кроз Сектор за младе. Сектор за младе обавља послове који се односе на: укупне институционалне механизме бриге власти о младима, послове сарадње и координације са омладинским сектором и омладинским удружењима ради проучавања потреба и проблема младих, као и дефинисање и предлагање омладинске политике ФБиХ, успостављање и одржавање свеобухватне базе података о младима у сарадњи са другим институцијама у ФБиХ, активности на информисању младих и јачању укључивања младих у процесе доношења одлука, дефинисање, успостављање и проведбу програма дјеловања за младе у областима из надлежности министарства, планирање посебних средстава у буџету за извршавање послова који произилазе из Закона о младима ФБиХ, праћење реализације постојећих програма из области младих на нивоу ФБиХ, координацију међународне сарадње у области младих, дефинисање процедура и цертифицирање обука за младе; израду анализа, извјештаја, информација, извјештаја, студија, програма, планова, процјена и других техничких, информативних, планских, документацијских и аналитичких материјала из области младих; стручну обраду системских рјешења од значаја за младе, те обављање других послова с циљем заштите интереса младих.

ОПИС ОМЛАДИНСКИХ ПОЛИТИКА