Socijalna inkluzija u FBiH je u nadležnosti: Ministarstva rada i socijalne politike, koje ima nekoliko sektora koji pokrivaju socijalnu inkluziju prema ciljnoj skupini ili nadležnosti, a Ministarstvo obrazovanja i znanosti kroz različite sektore pokriva socijalnu inkluziju u formalnom obrazovanju. Oba ministarstva su delegirala svoje nadležnosti županijskoj razini.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS je nadležno za socijalna pitanja u RS. Ministarstvo ima Odjel za socijalnu, porodičnu i dječiju zaštitu, koje pruža pomoć u izradi politika za unaprjeđenje socijalne zaštite djece i mladih i potporu mladim osobama sa invaliditetom za radno osposobljavanje.

Vlada BD ima nekoliko odjela koji pokrivaju socijalnu inkluziju u ovisnosti od ciljne skupine i oblasti interesovanja, kao što su: Odjel za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja, Odjel za obrazovanje i Odjel za zdravstvo i druge usluge.

Napori nevladinih organizacija u oblasti socijalne inkluzije u BiH vidljivi su kroz projekte koji se provode sa različitim ciljnim skupinama.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA