Strateško opredjeljenje BiH na putu razvoja društva znanja definirano je nedugo nakon potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, kojim je BiH prihvatila obavezu primjene evropskog konteksta cjeloživotnog učenja.

Prvi korak na tom putu napravljen je nakon što je Vijeće ministara usvojilo strateške pravce razvoja obrazovanja u BiH za period 2008.-2015., u kojima je precizirano da „Bosna i Hercegovina nastoji graditi društvo zasnovano na znanju, istovremeno omogućavajući razvoj punog potencijala svakog pojedinca”. U ovom dokumentu je definisano da obrazovni sistem ima ključni zadatak – pomoći zemlji da izađe iz kruga siromašnih i učini je zemljom koja će osigurati udoban i prosperitetan život.Ulaganje u ljudske resurse vidi se kao osnova za stvaranje uslova za usavršavanje i napredovanje pojedinca, a uloga poslodavaca i radnog okruženja koji treba da podstiču radnike i stimulišu ih na učenje, je prepoznata.

OPIS OMLADINSKIH POLITIKA